Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՀՀ ինովացիոն ներուժի գնահատման հիմնախնդիրները

Պողոսյան, Վահագն Ռաֆաելի (2016) ՀՀ ինովացիոն ներուժի գնահատման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3188Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (787Kb) | Preview

   Abstract

   Արդեն XX դարի 2-րդ կեսին, կապված գիտության և տեխնիկայի արագընթաց զարգացումների հետ, տնտեսական զարգացումները դարձան խիստ հակասական ու անկանխատեսելի։ Արդյունքում պարզ դարձավ, որ կտրուկ փոփոխվում է սպառողական պահանջարկը և անհրաժեշտություն է դառնում շուկա դուրս բերել նոր ու առավել որակյալ արտադրանք։ Ժամանակակից տնտեսական պայմաններում ինովացիոն գործունեությունը համարվում է պետությունների տնտեսական աճը ապահովող գլխավոր գործոններից մեկը, իսկ ինովացիոն ոլորտը` զարգացման գերակա ուղղությունը։ Միաժամանակ զարգացած տնտեսությամբ երկրների տնտեսական զարգացման հետագիծն ուսումնասիրելիս ակնհայտ է դառնում, որ ինովացիոն գործընթացը սկսվում և ավարտվում է շուկայում, սակայն վերջինս ինքնին անկարող է արդյունավետ լուծելու արդեն ծագող համակարգային խնդիրները։ Վերջիններս հիմնականում լուծվում են պատկան մարմինների կողմից, բայց միամտություն կլիներ ենթադրել, որ այս ոլորտում գլխավոր դերը պատկանում է պետությանը։ Խնդիրն առավել կարևորվում է բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող ցածր եկամուտներով երկրներում, որտեղ տնտեսության դիվերսիֆիկացումը և նոր ճյուղերի զարգացումը հանդիսանում է կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը։ Ժամանակակից ինովացիոն տնտեսության արդյունավետ աշխատանքը ենթադրում է ինովացիոն մեխանիզմների և գործիքների, տեղեկատվական ենթակառուցվածքների ու վենչուրային բիզնեսի համակարգային ու ծրագրավորված մոտեցումներ։ Համակարգված մոտեցումը նշանակում է, որ տնտեսության ճյուղերից և ոչ մեկը հնարավոր չէ զարգացնել առանց նրա համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ու բացի այդ ոլորտի առանձնահատկությունները հաշվի առնելու։ Լինելով տնտեսական տարբեր գործոնների համախումբ՝ տնտեսության ինովացիոն ներուժի գնահատումը չի կարող լիովին հավաստի արդյունք ապահովել առանց դրա վրա ազդող գիտատեխնիկական և արտադրական գործոնների համախմբված վերլուծության, քանի որ տնտեսության յուրաքանչյուր ոլորտի ներուժը կարող է ձգտել առավելագույնին միայն մնացած ոլորտներում բարենպաստ իրավիճակի առկայության պարագայում։ Ուստի, յուրաքանչյուր տնտեսության ինովացիոն ներուժի գնահատման նախապայման պետք է հանդիսանա նրա կառուցվածքային տարրերի տարանջատումը, որը հնարավորություն կընձեռի վերհանել նրանցում առկա փոխառնչությունները և ազդեցության ոլորտները։Структурные изменения в мировой экономике и тенденции в области решения экономических проблем с использованием новых технологий особенно ускорились с начала 90-х годов 20-ого века. Бурное развитие компьютерных технологий обеспечило устойчивое ускорение темпов экономического роста в странах с развитой экономикой. Уже с начала 21-го века обобществление новых технологических процессов создало возможность для технологической модернизации экономики Республики Армения. В то же время диверсификация экономики и развитие ее новых отраслей являются одним из наиболее важных проблем в странах с переходной экономикой. Поэтому важно долгосрочное техническое развитие национальной инновационной системы, способствующей эффективному осуществлению последовательного экономического роста. Основная цель и задачи исследования. Основной целью исследования является выявление инновационного потенциала Республики Армения и раскрытие проблемы его оценки. Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи Изучить и оценить роль инновационного потенциала в моделях экономического роста. Анализировать международный опыт оценки и развития инновационного потенциала. Исследовать методы оценки инновационного потенциала и дать сравнительную оценку инновационного сектора экономики Республики Армения. Исследовать структурные и системные факторы, препятствующие развитию инновационного сектора экономики Республики Армения. Выявить факторы, содействующие развитию инновационного потенциала и с использованием экономико-математических методов дать количественную оценку их воздействия. Исследовать современное состояние инновационного сектора экономики Республики Армения, а также обеспечивающих его законодательную и правовую базу. Провести классификацию отраслей экономики Республики Армения с учетом приоритетности и целесообразности развития в них инновационного потенциала. Дать возможнoe видение развития инновационной сферы и становления национальной инновационной системы Республики Армения. The Process of structural changes in the global economy and the tendency to address economic issues based on the application on new technology have intensified since the early 1990s of the last century, in particular. The rapid development of computer technologies has steadily intensified the economic growth trends in the advanced economies. Since the beginning of the 21st century widespread application and use of new technology of has created an opportunity for the technical modernization of the economy of the Republic of Armenia. Meanwhile, economic diversification and the development of new sectors of the economy are some of the most important issues in countries with transitional economies. Therefore, it is important to facilitate the process of building the national innovation system of Armenia over the long-run, which would lead to ensuring long-term and sustainable economic growth. The main purpose of the study is – to identify the innovation potential of the Republic of Armenia and the issues related with its assessment. In order to meet the objectives it is important to address the following problems: To review and evaluate the role of innovation potential in widely known economic growth models of; To analyze the best practices of the assessing and developing innovation potential; To study the methods of estimating the innovate potential and make a comparative analysis of the innovation sectors of the economy of the Republic of Armenia and other nations; To investigate the structural and systemic barriers preventing the development of innovative sector of the economy of the Republic of Armenia; To carry out a quantitative analysis of the impact of factors ensuring the development of the innovation potential, by applying quantitative methods in economics; To study the current stance of the innovation sector of the Republic of Armenia, and the legal framework regulating the sector, as well; To classify the sectors of the economy of the Republic of Armenia according to the priorities and expediency of development of innovative potential in them; To define the best vision for the development development of the innovation sector and the National Innovation System in the Republic of Armenia.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы оценки инновационного потенциала республики Армения.Problems of assessment of innovation potential of republic of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Погсян Ваагн, Poghosyan Vahagn Rafael
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 25 Oct 2016 12:12
   Last Modified: 26 Oct 2016 10:39
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3682

   Actions (login required)

   View Item