Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ձևաբանական գիտելիքների ուսուցման մեթոդական համակարգը տարրական դպրոցում

Բալայան, Աստղիկ Ժորայի (2016) Ձևաբանական գիտելիքների ուսուցման մեթոդական համակարգը տարրական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (34Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (598Kb)

   Abstract

   Ժամանակակից աշխարհի սոցիալ - տնտեսական, քաղաքական, մշակութային հարաբերությունների կառուցման այս փուլում կարևոր է ոչ միայն ճանաչողական զարգացած կարողություններով օժտված, այլև արդյունավետ հաղորդակցվող, համագործակցային բավարար հմտություններ ունեցող քաղաքացիների դաստիարակումը, ինչը կրթական համակարգից պահանջում է ձևավորել ինքնուրույն սովորելու, ստեղծագործաբար մտածելու և ամենատարբեր իրավիճակներում խնդիրներին արդյունավետ լուծումներ առաջարկելու կարողություններով, ողջ կյանքի ընթացքում սովորելու ցանկությամբ և պատրաստակամությամբ օժտված սովորողների: Ուսուցման անձնակողմնորոշիչ մոտեցման պայմաններում հատուկ նշանակություն է ստանում յուրաքանչյուր սովորողի տարիքային և անհատական առանձնահատկությունների հաշվառումը, ինչպես նաև դրանց զարգացման գործում սովորողի առաջատար գործունեության դերի որոշումը: Տարրական դասարաններում մայրենի լեզվի քերականության ուսումնասիրումն միտված է սովորողների լեզվամտածողության, մտավոր և ստեղծագործական, հաղորդակցական և համագործակցային կարողությունների զարգացմանը, լեզվի` որպես հաղորդակցական համակարգի կառուցվածքի մասին գիտելիքների ձեռքբերմանը, խոսքային գործունեության ընթացքում մայրենի լեզվի հարուստ հնարավորությունները լիարժեք, գրագետ կիրառելու կարողությունների ձևավորմանը: Ուսումնասիրվող հիմնահարցը բավականին խոր արմատներ ունի. այն դիտարկված է հայ և արտերկրյա մանկավարժ - մեթոդիստների աշխատանքներում` Դ. Թրակացի, Գ. Մագիստրոս, Վ. Արևելցի, Հ. Երզնկացի, Ե. Նչեցի, Հ. Ծործորեցի, Գ. Տաթևացի, Ա. Սյունեցի, Խ. Աբովյան, Ղ. Աղայան, Մ. Աբեղյան, Ա. Բահաթրյան, Ն. Տեր - Ղևոնդյան, Ս. Պալասանյան, Մ. Չամչյան, Ն. Զորայան, Ստ. Նազարյանց, Ա. Այտնյան, Ա. Ղարիբյան, Թ. Ջուհարյան, Ս. Մանդինյան, Ա. Տեր-Գրիգորյան, Ջ. Գյուլամիրյան և ուրիշներ: Ռուս մանկավարժ - մեթոդիստներից լեզվական գիտելիքների ուսումնասիրման խնդրին անդրադարձել են Ե. Տիխեևան, Մ. Լվովը, Վ. Գորեցկին, Օ. Սոսնովսկայան, Մ. Սոլովեյչիկը, Տ. Սալնիկովան, Ա. Բորոդիչը, Տ. Ռամզաևան, Ն. Ռոժդեստվենսկին, Վ. Գորեցկին, Ի. Ագարկովան, Լ. Կլիմանովան, Տ. Բաբուշկինան, Տ. Լադիժենսկայան և ուրիշներ: Изучение грамматики родного языка в начальной школе направлено на развитие языкового мышления, умственных и творческих, коммуникативных и навыков сотрудничества учащихся, на приобретение знаний о языке, как структуре коммуникативной системы, на формирование навыков полноценного и грамотного применения богатых возможностей родного языка в процессе речевой деятельности. Сегодня еще окончательно не уточнены место и роль грамматики, в частности, морфологии родного языка в начальной школе, не определен объем изучения морфологических знаний на этом образовательном уровне, не разработана система современных подходов их обучения. Практическая значимость исследуемой проблемы и все еще недостаточная разработанность, а также необходимость поиска таких условий, при которых обучение морфологическим знаниям в начальной школе максимально будет соответстовать психологическому и лингвистическому развитию учащихся и в итоге обеспечит подготовленность выпускников начальной школы для эффективного обучения на последующих ступенях образования, обусловливают актуальность исследования. Разработать и обосновать современную эффективную методическую систему обучения морфологическим знаниям, основанную на принципах личностно-ориентированного подхода и технологии обучения в сотрудничестве. Приняв за основу теорию развивающего обучения и личностно-ориентированный подход, нами разработана система языковых упражнений изучения морфологических знаний практичным путем, которая направлена на развитие не только познавательных, логических умений, но и психических процессов учащихся начальных классов. 2. Нами была разработана и применена в начальной школе новая методическая система изучения морфологичес¬ких знаний, которая включает интерактивные методы обучения в сотрудничестве, а также основные методики коллективного способа обучения, которые были приведены в соответствие с стандартными требованиями начальной школы и возрастными особенностями учащихся. 3. Теоретически разработана и применена новая форма проверки знаний и умений, определенных предметными стандартами родного языка четырехлетней начальной школы, которая предоставляет широкие возможности выявить уровень не только языковых знаний учащихся, но и их применения в устной и письменной речи. In primary schools mother tongue grammar teaching aims at developing students’ language skills, with a particular focus on development of thinking, creativity, communication, and collaborative skills as knowledge of a structure of communication system; mastering speaking skills and applying those meaningfully, and correctly, using richness of mother tongue. Nowadays the role of grammar and morphology in particular in teaching of mother tongue in primary schools is not clearly defined: the scope of knowledge is not identied, and modern approaches of teaching morphology need further development. The relevance of this research derives from the practical significance of the problem difined and need for further development in the area, as well as, the need to identify characteristics of the learning environment that supports learners’ psychological and language development, and as a result will prepare primary school students to continue studying in middle and high schools. To develop an effective system of teaching morphology with experiments based on the principles of cooperative learning and student – centered learning. Based on developmental teaching theory and student - centered approach, we have designed a system of practical exercises supporting morphology learning, which aims at development of cognitive and logical abilities of the primary students along with their psychological development. New system of methodology to examine morphology knowledge of primary school students has been developed and put in practice. The system contains the interconnected methods of cooperative learning as well as the main methods of collective learning at corresponding them with the standard requirements and age-specific aspects of primary school. A new way of assessment of learners’ knowledge and abilities according to the mother tongue requirements and standards for primary school has been developed and applied - exhibition, which provides wide range of strategies to assess not only knowledge of language, but spoken and written language skills application.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Методическая система обучения морфологическим знаниям в начальной школе. The system of morfhological instruction in primary school.
   Uncontrolled Keywords: Балаян Астгик Жораевна, Balayan Astghik Zh.
   Subjects: Pedagogy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 25 Oct 2016 14:21
   Last Modified: 25 Oct 2016 14:21
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3687

   Actions (login required)

   View Item