Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հայաստան–Վրաստան տնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարները

Կասիմյան, Մարգարիտ Սուրենի (2016) Հայաստան–Վրաստան տնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարները. PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (38Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (436Kb)

   Abstract

   Համաշխարհային փորձը վկայում է, որ փոքր տնտեսություն և սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող երկրները, ինչպիսին է նաև Հայաստանը, չեն կարող կայուն զարգացում ապահովել բացառապես ներքին պահանջարկի բավարարման հաշվին այն պարզ պատճառով, որ ներքին շուկան սահմանափակ է և երկարատև աճի հնարավորություն չի ընձեռում: Փոխարենը` նման երկրների և բացառապես Հայաստանի համար արտաքին շուկան և դրա պահանջարկի բավարարումը կարող են դառնալ երկարատև կայուն աճի գրավական, ուստի և Հայաստանն անկախացումից հետո վաղ, թե ուշ պետք է որդեգրեր արտահանման խթանման տնտեսական քաղաքականությունը: Սակայն, փոքր երկիր լինելուց զատ Հայաստանն ունի տնտեսական զարգացման տեսանկյունից մեկ անբարենպաստ առանձնահատկություն ևս` դեպի ծով ելքի բացակայություն: Իսկ քանի որ ծովային տեղափոխումն ամենաէժանն է, այն բավական կարևորություն է ստանում արտահանման խթանման ուղի ընտրած երկրի համար: Այս համատեքստում արդեն հրամայական է դառնում հարևան երկրների ծովային ելքի հնարավորությունից օգտվելու հանգամանքը: Շրջափակված լինելով իր 4 սահմանակից երկրներից երկուսի կողմից` Հայաստանի համար, բնականաբար, շատ կարևոր է ակտիվ համագործակցությունը մյուս երկու հարևան երկրների` Իրանի և Վրաստանի հետ: 1992 թ. փետրվարին ստորագրվեցին Հայաստանի և Իրանի, իսկ նույն թվականի հուլիսին` Հայաստանի և Վրաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագրերը` այսպիսով սկիզբ դնելով նորանկախ Հայաստանի տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության գործընթացներին: Տարբեր տնտեսա-քաղաքական գործոնների ազդեցության արդյունքում մինչ օրս Հայաստանը ծովային ելք ունենալու նպատակով օգտվում է վրացական նավահանգիստներից, ինչի հետևանքով էլ հայ-վրացական տնտեսական հարաբերությունների վերլուծությունը և զարգացման հեռանկարների բացահայտումը ստանում է առավել կարևորություն: Երկրների փոխշահավետ տնտեսական համագործակցության նպատակով երկրների կառավարությունների կողմից իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր և միջոցառումներ` հատկապես կարևորելով փոխադարձ հարաբերությունները դյուրինացնելուն և տնտեսական չափանիշները միմյանց համապատասխանեցնելուն ուղղված քայլերը` այս գործընթացում գրանցելով ինչպես ձեռքբերումներ, այնպես էլ` բացթողումներ: Թերևս այս տնտեսական քաղաքականությունը երկրները վարեցին մինչև 2014թ., երբ Վրաստանը ստորագրեց ԵՄ-ի հետ ասոցացման, իսկ Հայաստանը՝ ԵԱՏՄ-ին անդամակցության համաձայնագիրը: Արդյունքում, հարևան երկրները հայտնվեցին ինտեգրացիոն տարբեր կառույցների շրջանակներում, ուստի և ստիպված են լինելու այդուհետ իրականացնել ամենայն հավանականությամբ միմյանցից խիստ տարբերվող և տարբեր արժեքներ թիրախավորող տնտեսական քաղաքականություն: Объективные закономерности развития мирового хозяйства доказывают, что дальнейшее развитие и экономический рост во всех странах мира, в основном, обусловлены тем, насколько сильно они вовлечены в мировые интеграционные и глобализационные процессы. Страны, имеющие малую экономику и ограниченные ресурсы, не могут обеспечить стабильное развитие исключительно за счет удовлетворения внутреннего спроса, так как внутренний рынок ограничен и не дает возможности долгосрочного роста. Взамен, внешний рынок и удовлетворение на нем спроса могут стать залогом продолжительного устойчивого экономического роста для этих стран. Следовательно, в этом контексте Республика Армения также не является исключением, и ее дальнейшее развитие и экономический рост так же обусловлены ее участием в региональных интеграционных процессах и углублением экономического сотрудничества с соседними странами. Объектом исследования является экономическое сотрудничество между Арменией и Грузией. Предметом исследования являются процессы развития и совершенствования армяно-грузинских торгово-экономических отношений. Основной целью исследования являются анализ и оценка торгово-экономических отношений Армении и Грузии, а также обоснование перспектив взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами. В соответствии с вышеуказанной целью в работе были поставлены и решены следующие задачи: Обосновать необходимость экономического сотрудничества между Арменией и Грузией в контексте современных тенденций международной интеграции; Представить правовые основы и современные тенденции развития экономического сотрудничества двух стран; Проанализировать особенности макроэкономического развития и тенденции развития внешней торговли обеих стран; Выявить сравнительные преимущества экспорта Армении в Грузию и предложить основные направления углубления двустороннего торгового сотрудничества в краткосрочной перспективе; Рассчитать коэффициенты влияния макроэкономических показателей Армении и Грузии на взаимный импорт и экспорт; Выявить основные проблемы в сфере армяно-грузинского инвестиционного сотрудничества и разработать подходы к их регулированию; Разработать и предложить перспективные направления долгосрочного экономического сотрудничества двух стран; Предложить сценарии возможного дальнейшего экономического сотрудничества между Арменией и Грузией и выбрать наиболее выгодный и вероятный среди них вариант; Проанализировать имеющиеся недостатки в процедурах экономического сотрудничества между Арменией и Грузией и представить пути их преодоления; Обосновать необходимость государственной поддержки в сферах, представляющих наибольшую значимость для армяно-грузинского сотрудничества и определить ее направления. World economic development objective regularities prove that world’s further development and economic growth are largely conditioned by world integration and globalization processes. Countries with small economy and limited resources can not provide stable development only at the expense of satisfaction of internal market as the internal market is limited and does not enable them to have long-lasting growth. Instead, the foreign market and satisfaction of its demand can become guarantee of continuous stable growth of those countries. Therefore, Republic of Armenia is not an exception too. So, we believe that its effective involvement in regional integration processes and insentive cooperation with the neighboring countries will mostly ensure country’s further economic growth and development. The main aim of the thesis is: to analyze and estimate the trade-economic relations of Armenia and Georgia and to substantiate the prospects of the mutually beneficial economic cooperation between the two countries. In accordance with the aim, the following objectives have been identified and proposed in the present study: to substantiate the necessity of the Armenian-Georgian economic cooperation in the context of the contemporary trends of global integration, to present the legal bases and the contemporary trends of economic cooperation development between the two countries, to analyze the peculiarities of the macro-economic development and the tendencies of the external trade of these two countries, to expose the comparative advantages of Armenia’s export to Georgia and to suggest the main directions of deepening the bilateral trade cooperation for the short-term period, to calculate the coefficients of impact of macro-economic indices of Georgia and Armenia on the bilateral export and import, to present the problems faced by Armenia and Georgia in the sphere of bilateral investment cooperation and to propose substantiated solutions, to elaborate and suggest the prospective directions of long-term economic cooperation of the two countries, to reveal the possible scenarios of Armenian-Georgian further cooperation and to identify the most preferential and advantageous scenario. To analyze the imperfections of procedures available in the field of cooperation between Armenia and Georgia and to present the ways for their overcoming. To ground the necessity of state support in the areas of interest for Armenian-Georgian cooperation and to specify its definite directions. In the result of the research and analysis conducted in the thesis, a number of theoretical, methodical and practical results have been obtained, where the following clauses reflect the scientific novelty.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Перспективы развития Армяно-Грузинского экономического сотрудничества. Perspectives of Armenian-Georgian economic cooperation.
   Uncontrolled Keywords: Касимян Маргарит Суреновна, Kasimyan Margarit Suren
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 28 Oct 2016 15:37
   Last Modified: 31 Oct 2016 10:01
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3709

   Actions (login required)

   View Item