Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Քիմիաթերապիայի հետևանքով առաջացած թրոմբոցիտոպենիայի առանձնահատկությունները երեխաների և երիտասարդների շրջանում

Թամամյան, Գևորգ Նաիրիի (2016) Քիմիաթերապիայի հետևանքով առաջացած թրոմբոցիտոպենիայի առանձնահատկությունները երեխաների և երիտասարդների շրջանում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (673Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

  Download (2444Kb)

   Abstract

   Վերջին տասնամյակների ուռուցքաբանության զարգացման, ախտորոշման և բուժման նոր մեթոդների ներդրման շնորհիվ զգալիորեն բարելավվել են քաղցկեղով հիվանդների բուժման արդյունքները: Մի շարք չարորակ նորագոյացություններ, որոնք նախկինում անբուժելի էին համարվում, վիրաբուժության զար¬գացման, ժամանակակից քիմիաթերապիայի, ճառագայթային և իմունաթերապիայի, ինչպես նաև թիրախային բուժման նոր պատրաստուկների հայտնագործման և ներդրման շնորհիվ, կարող են ունենալ ընդհուպ մինչև 95% բուժման հավանականություն: Չնայած այս ամենին, բազմաթիվ են նաև այն չարորակ նորագոյացությունները, որոնց համար դեռևս չկան արդյունավետ բուժման մեթոդներ և այդ հիվանդությունների ընդհանուր ապրելիությունը գտնվում է բավականին ցածր թվերի վրա: Բացի վաղ ախտորոշման և բուժման նոր ու արդյունավետ մեթոդների փնտրտուքից, ժամանակակից ուռուցքաբանության հիմնական խնդիրներից են նաև բուժման հետևանքով առաջացած բարդությունների կանխարգելումը և բուժումը: Պատճառն այն է, որ քաղցկեղով հիվանդների մոտ բարդություններ և մա¬հա-ցություն առաջանում է ոչ միայն քաղցկեղի անմիջական ազդեցության հետևանքով, այլ նաև քաղցկեղի բուժման ընթացքում առաջացած կողմնակի ազդեցությունների: Այնպիսի բարդություններ, ինչպիսիք են քիմիաթերապիայի հետևանքով առաջացած միելոսուպրեսիան (ոսկրածուծի ընկճումը), սրտի, լյարդի և երիկամների ախտահարումները, հեմոսթազի համակարգի խանգարումները, նեյրոպաթիաները և այլն, բավականին հաճախ են հանդիպում և հանդիսանում են բուժման ընդհատումների, սահմանափակումների, դեղաչափերի շտկումների պատճառ, ինչն իր ազդեցությունն է թողնում բուժման արդյունավետության վրա, և ինչպես վերը նշվեց, նշված բարդությունները կարող են բերել նաև մահացու ելքի: Ներկա աշխատանքն ուղղված է քիմիաթերապիայի հետևանքով առաջացած թրոմբոցիտոպենիայի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությանը, ինչը հանդիսանում է արդի ուռուցքաբանության և արյունաբանության կարևորագույն խնդիրներից մեկը և գտնվում է աշխարհի բազմաթիվ ուռուցքաբանական և արյունաբանական կենտրոնների ուշադրության կենտրոնում: Այն ուշադրության է արժանի ինչպես կլինիկական՝ արյունահոսության կանխման և բուժման, թրոմբոցիտների փոխներարկման հետ կապված բարդությունների առաջացման և անհրաժեշտ թրոմբոցիտար զանգվածների հասանելիության, այնպես էլ տնտեսական տեսանկյունից: Ըստ Մալկահի և գործընկերների, միայն 2008 թվականին ԱՄՆ-ում կատարվել է մոտ 1.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի թրոմբոցիտար զանգվածի փոխներարկում: Խնդիրը հատկապես մեծ նշանակություն ունի զարգացող երկրների համար, որտեղ թրոմբոցիտար փոխներարկումները ոչ միշտ են հասանելի և ապահով: Թրոմբոցիտար փոխներարկումների հետ կապված կլինիկական վտանգներից հարկ է նշել հետփոխներարկումային ալերգիկ ռեակցիաները, ինչպես նաև ինֆեկցիոն բարդությունները: Օրինակ, Կանադայում կատարված հետազոտությունը ցույց էր տվել, որ ամեն 10-րդ փոխներարկումը բերում է ֆեբրիլ ռեակցիաների, իսկ ամեն 153.000-րդ փոխներարկումը լինում է հեպատիտ B վիրուսով (HBV) ինֆեկցված:Chemotherapy induced thrombocytopenia has long been recognized as a significant complication of cancer therapy, but there is still lack of consensus about the optimal approach to prophylaxis and/or treatment of this important morbidity; some physicians transfuse platelets when the peripheral blood platelet count drops below 10 x 103/uL or 20 x 103/uL, while others use higher or lower cut off levels, and some transfuse platelets only on demand, i.e. in case of bleeding. Many studies have been conducted to address this issue, but still many questions remain unanswered. For chemotherapy induced thrombcytopenia (CIT) in children and young adults, since there are very few studies dedicated to this population, the knowledge gap is even larger and no final conclusions or pediatric evidence based guidelines are available. Those guidelines that are available consist mostly of experts’ personal opinions and data extrapolated from the adult studies. Nowadays, platelet transfusion is the most accepted and widely used method to treat this complication and, indeed, one of the most common indications of platelet transfusion is myelosuppressive chemotherapy. Unfortunately, the data in this area is quite limited, and the knowledge gap is even larger from the countries with limited resources. The aim of the study is to estimate the frequency and features of chemotherapy induced thrombocytopenia and associated clinically significant bleeding in children and young adults. Thrombocytopenia was defined as a decrease of platelet count below <100x109/L. To measure the severity of thrombocytopenia we used NCI grading criteria (grade 1 - 75 –100 x 109/L, grade 2 - 50–74 x 109/L, grade 3 - 25–49 x 109/L, grade 4 - < 25 x 109/L). For assessing bleeding WHO scale (0 = no bleeding, 1 = no petechiae, 2 = mild blood loss, 3 = gross blood loss, 4 = debilitating blood loss) and Bleeding Severity Measurment Scale (BSMS) by Webert et al. were used. For this retrospective, hospital-based study, children (0-18y) and young adults (19-40y) with different types of solid tumors and hematologic malignancies who received chemotherapy at the Clinic of Chemotherapy of Muratsan Hospital Complex of Yerevan State Medical University were identified from the patients’ database and included in the study (overall 122 patients). Mean age of the patients was 19 years [1-40y], from which 42 patients 0-10y old, 32 patients 11-20y, 21 patients 21-30y and 27 patients 31-40y old. 91 (75%) patients had hematologic malignancy, and 31 (25%) presented with solid tumor.Химиотерапией-индуцированная тромбоцитопения (ХИТ) давно известна как важное осложнение при лечении раковых заболеваний, однако до сих пор отсуствует консенсус по поводу оптимального подхода к профилактике и/или лечении этого осложнения: одна группа врачей переливают томбоциты, когда в периферической крови число тромбоцитов падает ниже 10 x 109/л или 20 x 109/л, в то же время другая группа использует более высокую или низкую границу, а также есть врачи, которые делают трансфузию тромбоцитов только при необоходимости, то есть, когда есть кровотечение. Много исследовний было проведено по этому вопросу однако давольно много вопросов по сей день остаются открытыми. По поводу ХИТ у детей и у пациентов молодого возраста, очень мало работ были адрессованы этой популяции больных, данные более скудны, и руководства основанные на доказательной медицине остуствуют. Существующие инструкции в большинстве случаев основаны на персональных рекоомендациях экспертов и на данных исследований проведенных среди взрослых пациентов. На сегодняшний день трансфузия тромбоцитов является самым распостра¬ненным методом лечения ХИТ, и, надо отметить, что одной из самых распостра¬ненных инидикаций переливания тромбоцитов является миелосупрессивная химиотерапия. К сожалению данные в этой области давольно скудны, особенно по вопросам профилактики и/или лечения химиотерапией-индуцированной тромбоци¬топеннии в развивающихся странах. Целью данного исследования заключается в изучении частоты встречаемости и особенностей химиотерапией-индуцированной тромбоцитопении и ассоциро¬ванного клинически-значимого кровотечения у детей и у пациентов молодого возраста. Тромбоцитопения была определена как снижение числа тромбоцитов ниже <100x109/л. Для измерения тяжести тромбоцитопении мы использовали шкалу по NCI (1 степень - 75 –100 x 109/л, 2 степень - 50–74x109/л, 3 степень - 25–49 x 109/л, 4 степень - <25x109/л). Для мониторинга кровотечения шкала ВОЗ была исполь¬зована, а также Шкала для Измерения Тяжести Кровотечения разработанная Вебертом и коллегами. Для этого исследования дети (0-18л) и молодые люди (19-40л) с разными солидными опухлями и онкогематологическими заболеваниями, которые получилили химиотерапию в Клинике Химиотерапии Больничного Комплекса Мурацан Ере¬ванского Государственного Университета, с 1-ого января 2008 г по 31 декабря 2015г, были включены в исследовние (в общем 122 пациентов). Средний возраст больных 19 лет [1-40л], из которых 42 пациента 0-10л, 32 пациента 11-20л, 21 пациентов 21-30л, и 27 пациентов 31-40 лет. У 91 (75%) пациентов было онкогематологическое заболевание, а у 31 (25%) больного солидная опухоль.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Особенности тромбоцитопении индуцированной химиотерапией у детей и у пациентов молодого возраста . Features of chemotherapy induced thrombocytopenia in children and young adults.
   Uncontrolled Keywords: Тамамян Геворк Наириевич, Tamamyan Gevorg N.
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 09 Nov 2016 13:53
   Last Modified: 09 Nov 2016 14:29
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3760

   Actions (login required)

   View Item