Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցումը

Սարոյան, Պարգև Վոլոդյայի (2016) Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (483Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

  Download (1709Kb)

   Abstract

   ՀՀ սահմանադրության 3-րդ հոդվածը հռչակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է: Մարդու անօտարելի արժանապատվությունն իր իրավունքների և ազատությունների անքակտելի հիմքն է: ՀՀ սահմանադրության նույն հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության պարտականություններն են: Սահմանադրական հիշյալ նորմը պետության առաջնահերթ պարտականություններից մեկն է համարում մարդու հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը: Նշված խնդրի լուծումն առավելապես կարևորվում է այն դեպքերում, երբ մարդու իրավունքները և ազատությունները խախտվել են պետական մարմինների և (կամ) դրանց պաշտոնատար անձանց անօրինական գործողությունների կամ անգործության հետևանքով: Հայաստանի Հանրապետության՝ որպես իրավական պետության գլխավոր խնդիրներից մեկը պետք է լինի հենց պետական մարմինների գործողությունների արդյունքում անձանց խախտված իրավունքների վերականգնումը: Դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց ոչ իրավաչափ գործողությունների կամ անգործության հետևանքով վնաս կրած անձանց՝ վնասի հատուցում ստանալու իրավունքն ամրագրվեց սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում: Պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց ոչ իրավաչափ գործողություններով կամ անգործությամբ պատճառված վնասի հատուցում ստանալու իրավունքի իրականացումը երաշխավորող լիարժեք օրենսդրական կարգավորումների առկայության անհրաժեշտությունը դարձել է հրատապ խնդիր: Ասվածն ամբողջական է դառնում այն համատեքստում, որ պետական մարմինների կողմից իրենց վերապահված այս կամ այն լիազորության իրականացումն արդեն իսկ կարող է անձի համար առաջացնել որոշակի անբարենպաստ հետևանքներ, սակայն դրանց առաջացման վտանգը չի կարող հիմք լինել տվյալ լիազորության իրականացումից հրաժարվելու համար: Վնասի պատճառման հնարավորությունը չի կարող բացառել վարչարարության իրականացումը, ուստի վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցում ստանալու իրավունքի իրական պաշտպանությունը պահանջում է օրենսդրական գործուն կառուցակարգերի ամրագրում: Настоящая диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата юридических наук посвящена целостному и всестороннему изучению и анализу правовых норм, регулирующих возмещение вреда, причиненный администрированием, а также выявлению различных вопросов, возникающих в ходе получения возмещения вреда, причиненного администрированием и их возможного решения. Ряд проблем, касающихся возмещению вреда, причиненного администрированием, был изучен в научных работах разных авторов. Ряд корневых вопросов, касающихся возмещению вреда, причиненного администрированием, стали также объектом исследований кандитатских и докторских диссертационных работ. Тем не менее, следует заметить, что институт возмещения вреда, причиненного администрированием, изучен не в достаточной мере, и полноценная работа, направленная всестороннему изучению рассматриваемого института, отсутствует. Об актуальности диссертационной темы свидетельствует и то обстоятельство, что правовые нормы, касающиеся возмещения вреда, причиненного администрированием, во многих случаях были комментированы кассационным судом РА, и возникла необходимость переосмысления рассматриваемых правовых норм с точки зрения правовых позиций, выраженных в решениях кассационного суда РА. В рамках настоящей работы автор поставил перед собой цель подвергнуть целостному исследованию вопросы, имеющие теоретическое и практическое значение, возникающие в процессе возмещения вреда, причиненного администрированием и на оснований этого разработать предложения, направленные на совершенствование действующего законодательства и правоприменительной практики РА. В рамках данной работы автор детально изучил вопросы, относящиеся к правовым и фактическим основаниям возникновения ответственности за вред, причиненный администрированием, выявил особенности условий возникновения ответственности. This dissertation submitted for degree of candidate of juridical sciences is dedicated to comprehensive study and analysis of legal norms, stipulating the compensation for damage caused by administration, as well as to the problems which emerge in the process of obtaining compensation for damage caused by administration and the ways of possible solutions thereof. A number of issues related to compensation for damage caused by administration were examined in scientific works of different authors. Various key issues related to the subject of dissertation were the subject of doctoral and post-doctoral dissertations. However, it costs to mention that the institute of compensation for damage caused by administration is still not sufficiently explored, and there is no entire work on comprehensive research of the institute. The relevance of the subject is also evidenced by the fact that a number of legal norms stipulating compensation for damage caused by administration were construed by the Court of Appeal of the Republic of Armenia, in which case a necessity emerged to redefine those legal norms within the perspective of the legal views reflected in the decisions of the Court of Appeal of the Republic of Armenia. In the framework of this dissertation the author has set a goal to expose a comprehensive study of issues of theoretical and practical importance arising in the process of compensation for damage caused by administration and on the basis of this to elaborate on proposals aimed at improving the identities of the legislation and law enforcement practice of the Republic of Armenia. In the framework of this dissertation the author researched in detail the issues related to the legal and factual grounds for the occurrence of liability for damage caused by administration and revealed the special features of liability.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Возмещение вреда причиненного администрированием. Compensation for damage caused by administration.
   Uncontrolled Keywords: Сароян Паргев Володяевич, Saroyan Pargev Volodya
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 10 Nov 2016 10:58
   Last Modified: 10 Nov 2016 12:13
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3762

   Actions (login required)

   View Item