Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հոգեբանական պատրաստության յուրահատկություններն ըմբշամարտում

Գեղամյան, Վարդան Ղազարի (2016) Հոգեբանական պատրաստության յուրահատկություններն ըմբշամարտում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (26Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (5Mb)

   Abstract

   Ժամանակակից բարձր նվաճումների սպորտում, մարզական գիտությունների, այդ թվում` սպորտի հոգեբանության մեջ, հիմնախնդիր է դարձել տարբեր մարզաձևերի մրցակցային գործունեության արդյունավետության հիմնական երաշխիքների բացահայտումը, ինչը պայմանավորված է մարզիկի տեխնիկական և տակտիկական վարպետությամբ, նրա ֆիզիկական և հոգեբանական պատրաստվածության աստիճանով և այլն: Մարզիկի սպորտային պատրաստության համակարգում իր ուրույն դերն ունի հոգեբանական պատրաստությունը: Տարեցտարի ավելի է կարևորվում հոգեբանական պատրաստության հիմնախնդիրը հատկապես ժամանակակից բարձր նվաճումների սպորտում: Հոգեբանական պատրաստության գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը և ժամանակակից մեթոդների ու միջոցների կիրառումը դարձել է ժամանակի հրամայականը: Այդ են վկայում միջազգային մրցումներում և օլիմպիական խաղերում ըմբիշների մրցակցային բարձր արդյունքների հասնելու պահանջները, ինչպես նաև մարզիկների, մարզիչ-մանկավարժների կարծիքները: Չնայած երկարամյա պրպտումներին ու հետազոտություններին` դեռևս հոգեբանական պատրաստության հիմնախնդիրները վերջնականորեն պարզաբանված չեն և շարունակաբար կատարելագործվում են նրանց իրականացման ուղիները [Ա. Ց. Պունի, 1967, Ն. Ա. Խուդադով, 1971, Կ. Կ. Պլատոնով, 1972, Ա. Ա. Լալայան, 1974, Պ. Ա. Ռուդիկ, 1975, Ա. Վ. Ռոդիոնով, 1975, Հ. Ա. Բաբայան, 1983, Հ. Մ. Ավանեսյան, 1984, Մ. Պ. Մկրտումյան, 1985, Ա. Ա. Հարությունյան, 2004, Հ. Ռ. Հովհաննիսյան, 2004, Ա. Գ. Ստեփանյան, 2006 և ուրիշներ]: Հոգեբանական պատրաստության գործընթացի արդյունավետությունը շատ կողմերով պայմանավորված է մարզիկի անձի հոգեկանով և կոնկրետ մարզաձևի յուրահատկություններով: Մրցակցային գործունեության կառուցվածքային և կանոնադրական շարունակական փոփոխությունները գրեթե բոլոր մարզաձևերում, այդ թվում` նաև ըմբշամարտում, նորովի պահանջներ են առաջադրում մարզիկի հոգեկանին ու պատրաստականությանը: Ժամանակակից ըմբշամարտի միջազգային մրցումներում էլ ավելի է կարևորվում հոգեբանական գործոնի դերը հատկապես պատանի ըմբիշների մրցելույթներում, որոնք չունեն համապատասխան մրցակցային փորձ, հոգեկան հասունություն, կայունություն, ինչն էլ յուրահատուկ պահանջներ է առաջադրում պատանի մարզիկների մրցման հոգեբանական պատրաստության ձևավորման ու ապահովման հիմնախնդիրներին: Հոգեբանական պատրաստության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունները կնպաստեն լուծելու արդիական խնդիրներ ոչ միայն կոնկրետ մարզաձևի, այլ նաև ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի բնագավառում, ինչպես նաև գործունեության նմանատիպ ոլորտներում: Իր հերթին թեման արդիական է հոգեբանական տեսանկյունով, քանզի հոգեբանական պատրաստության հետազոտությունները կոնկրոտ մարզաձևում հնարավորություն կընձեռեն խորացնել գիտագործնական մոտեցումները մարզիկի հոգեկանի կարգավորման մեխանիզմների վերաբերյալ և հստակեցնել այդ մեխանիզմների կառուցվածքը` մշակելով համապատասխան մոդելներ ու միջոցներ դրանց հետագա զարգացման ու կատարելագործման համար: Այսպիսով` մարզիկի հոգեբանական պատրաստության հիմնախնդիրը հոգեբանական գիտության և սպորտի հոգեբանության առաջնային պահանջներից է, քանզի այն հանդիսանում է մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտներում, այդ թվում` սպորտում, բարձր արդյունքների հասնելու հիմնական ձևերից մեկը: В спорте высших достижений, в спортивных науках, в том числе и в спортивной психологии, основной задачей является выявление факторов результативности соревновательной деятельности в различных видах спорта, связаны с техническим и тактическим мастерством спортсмена, уровнем его физической и психологической готовности и т.д. В системе спортивной подготовки спортсмена особая роль принадлежит психологической подготовке. Постоянные изменения правил соревнований, а также структуры соревновательной деятельности почти во всех видах спорта, в том числе и в борьбе, ставят новые задачи перед психикой спортсмена. Проблема изучения психологической подготовки позволит решать актуальные задачи не только в данном виде спорта, но и в спорте в целом, физическом воспитании, а также аналогических сферах деятельности. выявить и обосновать первичные факторы формирования состояния психической готовности борца к соревнованию, характеризовать их взаимосвязи, особенности проявления и взаимосвязи, механизмы достижения высоких спортивных результатов. Исследовать наиболее значимые показатели психических функций состояния психологической готовности борцов и выявить их корреляционные связи. Изучить особенности формирования состояния психологической готовности борцов различной квалификации. Разработать рекомендации, разработать модельные характеристики психологической готовности борцов разных квалификаций. В соответсвии с современыми технологиями и требованиям разработать комплексную методику психодиагностики и психологического обслуживания борцов. В борьбе основы и механизмы формирования состояния психологической готовности спортсменов различной спортивной квалификации по уровню своего развития и закономерностям проявления на отдельных этапах спортивного совершенствования различны. Процесс психологической подготовки рассматривается как целостная система формирования степени психологической готовности спортсменов, которая позволяет борцу в ответственных соревнованиях для демонстрации высоких соревновательных результатов проявить устойчивое состояние психологической готовности к. Руководствуясь психологическими требованиями спорта [П.А. Рудик, 1975; А.Ц. Пуни, 1979; В. Л. Марищук, 1984; А. А. Лалаян, 1985; Г. М. Аванесян, 2000; Н. П. Волков,2002; А. А. Бабаян, 2007 и др.] определены первичные факторы соревновательной психологической готовности борца, их механизмы формирования и достоверные корреляционные связи. На основе анализа основных результатов исследований определены модельные характеристики состояния психологической готовности и практические рекомендации, которые могут быть использованы в борьбе и в других видах единоборств для повышения квалификации спортсменов. Для решения задач диссертационного исследования подготовлен и апробирован на практике “Многофакторный психодиагностический” модифицированный прибор (2010) с комплексом методов для лабораторных исследований. Прибор включает в себе наиболее современную, точную и доступную, многофункциональную батарею методов, которая не вызивает трудностей при использование в лабораторных условиях, в тренировках и соревнованиях. “Многофакторный психодиагностический” прибор могут использовать не только психологи-специалисты, но и тренеры-педагоги, спортивные врачи а также другие специалисты в области спорта, анализируя результаты в аспекте педагогической, медикобиологической, физиологической, биомеханической и других спортивных наук. Прибор можно эффективно использовать при преподавании различных разделов предмета “психология”, в том числе лабораторных и практических занятиях по психологии спорта. In high achievements sport, sports sciences, as well as sports psychology, the main task is to identify the factors impact of competitive activity in several sports are associated with the technical and tactical skill of the athlete, the level of his physical and psychological readiness, etc. Psychological preparation occupies a special place in the system of athlete training. Constant changes in the rules of the competition, as well as the structure of competitive activity in almost all sports, including wrestling, pose new challenges to the psyche of the athlete. The problem of studying the psychological preparation will help to solve actual problems, not only in the sport, but also in sports in general, physical education, as well as analogical areas. The purpose of the study is to identify and justify the primary factors of the state of mental readiness of fighter for a competition to determine their relationship, especially manifestations and mechanisms of achieving high results. To investigate the significant indicators of the most important mental functions of state of psychological readiness fighters and reveal their correlations. To examine the features of formation of the state of psychological readiness of the fighters of different qualifications. To develop recommendations to prepare model characteristics of psychological readiness of the fighters of different qualifications. In accordance with the requirements of modern technology and to develop a comprehensive methodology psycho diagnostic psychological services wrestlers. Wrestlers of different qualifications at different stages of sports skill in the formation of the level of development and manifestation of preparedness mechanisms have different laws. The process of psychological training is seen as a holistic system of formation degree of psychological readiness of the athletes, which allows the wrestler in important competitions to show a steady state of psychological readiness for demonstration of high competitive results. Guided by the psychological demands of sports [P.A. Rudick, 1975; A.Ts. Puni, 1979; V.L. Marishchuk, 1984; A.A. Lalayan, 1985; G.M. Avanesyan, 2000; N.P. Volkov, 2002; A.A. Babayan, 2007, and others.] identified the primary factors of psychological preparedness of competitive wrestlers, their mechanisms of formation and correlations. When analyzing the results of basic research are defined modeling characteristics of the state of psychological readiness and practical recommendations that can be used in combat and in other types of martial arts training for athletes. To solve the problems of dissertation research was prepared and tested in practice "Multivariate psycho diagnostic" modified device (2010) with a set of methods for laboratory research. The device includes a more a more modern, accurate and affordable, multi-functional battery of methods that can be used both in the laboratory and during training and competition. "Multivariate psycho diagnostic" device can be used not only psychological experts but coaches and teachers, sports doctors and other professionals in the field of sports, analyzing the results in terms of pedagogical, biomedical, physiological, biomechanical and other sports sciences. The device can be used effectively in the laboratory and practical classes on sports psychology.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Психологические особенности подготовки в борьбе. Psychological preparation featuresin wrestling.
   Uncontrolled Keywords: Гегамян Вардан Казарович, Geghamyan Vardan Khazar
   Subjects: Psychology
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 15 Nov 2016 14:01
   Last Modified: 15 Nov 2016 15:45
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3772

   Actions (login required)

   View Item