Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության քաղաքականության գնահատումը ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտում

Բուդաղյան, Դավիթ Արմենի (2016) Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության քաղաքականության գնահատումը ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (609Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

  Download (1514Kb)

   Abstract

   Ներկայումս հետզհետե աճում է այն ընկերությունների թիվը, որոնք իրենց զարգացման ռազմավարությունը մշակելիս մեծ նշանակություն են տալիս կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությանը (ԿՍՊ): ԿՍՊ հիմնական սկզբունքներից մեկն այն է, որ ընկերությունը հաշվետու է ոչ միայն իր բաժնետերերին, այլև ներքին և արտաքին շահառուների ավելի մեծ խմբերին, ներառյալ` աշխատողները, սպառողները, կառավարությունը և հասարակության լայն շրջանակները: Տնտեսապես զարգացած երկրներում ԿՍՊ արդյունավետ քաղաքականությունը հաջողակ և կայուն բիզնեսի գրավականներից մեկն է: ՀՀ-ում միայն սակավաթիվ ընկերություններ են կիրառում ԿՍՊ քաղաքականության տարրեր: Այնուամենայնիվ, կորպորատիվ մշակույթի զարգացմանը և երկարաժամկետ բիզնես ռազմավարությունների որդեգրմանը զուգընթաց՝ ԿՍՊ մեթոդների ներդրումը համատարած երևույթ դառնալու միտում ունի: Ներքին և արտաքին տնտեսական մրցակցության պայմաններում բիզնեսի և հասարակության կապը հետզհետե ավելի մեծ կարևորություն է ստանում։ Շատ ընկերություններ կարևորում են ոչ միայն շահույթի ստացումը և սպառողների պահանջմունքների բավարարումը, այլ հաճախ մտահոգված են նաև իրենց աշխատողների և ամբողջ հասարակության բարեկեցությամբ։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ տարանջատվում են ԿՍՊ քաղաքականության ներքին և արտաքին տեսակները։ Ներքին ԿՍՊ-ն այն միջոցների ամբողջությունն է, որը միտված է ընկերության ներքին կյանքի և միջավայրի բարելավմանը։ Իսկ արտաքին ԿՍՊ-ն այն ծրագրերի և միջոցառումների համախումբն է, որն ուղղված է ընկերության արտաքին միջավայրի բարելավմանը։ ԿՍՊ-ն ստիպում է մենեջերներին տնտեսական գործառույթների իրականացման ժամանակ հաշվի առնել իրենց ընդունած որոշումների ազդեցությունն ընկերության բոլոր շահառուների վրա։ Հաջող և ճիշտ իրականացված ԿՍՊ քաղաքականությունը ընկերությունն ապահովում է ոչ միայն հավատարիմ աշխատողներով և հաճախորդներով, այլ նաև ընկերության համար համբավ և բրենդ է ստեղծում։ Սա բազմակողմ հարթակ է, որը ճիշտ կառուցման դեպքում կարող է դառնալ ընկերության ամենամեծ տարբերիչ հատկանիշն ու մրցակցային առավելությունը։ Արդյունքում, ԿՍՊ ռազմավարության կիրառումը կարող է նպաստել, որ տարբեր շահառուներ ու սպառողներ և՛ ռացիոնալ, և՛ էմոցիոնալ առումով էլ ավելի կապվեն ընկերությանը։ Այս համատեքստում ընկերության համար կա¬րևոր¬վում է ճիշտ ձևավորված և զարգացած բրենդը։ Բիզնեսի հետ ԿՍՊ-ի փոխկապվածության ուսումնասիրումը ցույց է տալիս, որ այն ազդում է ինչպես ընկերության ընդհանուր, այնպես էլ ֆինանսական կատարողականի վրա։ Այս փոխկապվածության գնահատման նպատակով՝ մի շարք մեթոդ¬ների կիրառմամբ իրականացվել են բազմաթիվ հետազոտություններ։ Սակայն ԿՍՊ գործոնների բազմազանությունը բարդացնում է վեր-ջինիս գնհատումը։ ԿՍՊ քաղաքականության բնագավառում իրականացված հետազոտությունների մեծ մասում օգտագործվում են էկոնոմետրիկ մեթոդները, որոնց կիրառությունը սահմանափակ տվյալների դեպքում նպատակահարմար չէ։ Հաշվի առնելով ընկերության կողմից ԿՍՊ քաղաքականության իրականացման աճող կարևորությունը ժամանակակից գործարար աշխարհում՝ ԿՍՊ արդյունավետության գնահատման մոդելների առկայությունը դառնում է ժամանակի հրամայական: Այդպիսի մոդելի ստեղծումը բավական բարդ խնդիր է, ինչը պայմանավորված է ԿՍՊ բազմաչափայնությամբ և ոչ միանշանակ բնույթով։ Այդ իսկ պատճառով, ընկերության ԿՍՊ գնահատումը և դրա արդյունավետության բարձրացումը հանդիսանում է բիզնեսի կառավարման արդի հիմնախնդիրներից մեկը: Основной целью диссертационной работы является сравнительная оценка стратегий Корпоративной Социальной Ответственности (КСО) компаний теле-коммуни¬кационной отрасли в Республике Армения (РА) и выработка рекомендаций по разработке эффективной КСО стратегий. Для реализации этой цели были сформулированы и решены следующие задачи: Изучение успешной международной практики осуществления политики КСО и выявлениe общих принципов и тенденций. Исследование и оценка практики реализации политики КСО в Республике Армения.Разработка индикаторов и инструментов для оценки эффективности поли¬тики КСО. Сбор, анализ и оценка данных с целью ранжирования политики КСО в крупных компаниях телекоммуникационной отрасли в РА. Сравнительная оценка политики КСО в телекоммуникационной отрасли Республики Армения, определение роли и важности различных типов КСО и выработка рекомендаций для внедрения эффективной стратегии КСО. Основным объектом диссертационной работы являются компании теле-коммуникационной отрасли РА, которые реализуют политику в области КСО. Предметом исследования является политика КСО, проводимая компаниями в РА. Теоретической и методологической основой для данной диссертационной работы служат результаты исследований и публикации в области политики КСО, выполненные международными и армянскими исследователями. Основными источни¬ками информации для данного исследования являются КСО и финансовые отчеты телекоммуникационных компаний РА, а также результаты опросов, прове¬денных в рамках данной диссертационной работы. Для оценки политики КСО компаний были использованы методы линейного программирования, информа¬ционной энтропии и многокритериального принятия решений (MCDM) VIKOR, а также методы сравнительного и статистического анализа. The main objective of the dissertation is comparative evaluation of Corporate Social Responsibility (CSR) strategies of companies in telecommunication industry of the Republic of Armenia (RA) and proposal of recommendations for developing effective CRS strategies. For achieving this goal, the following objectives were defined and solved: Study of successful international practices of implementation of CSR policies and identification of general principles and trends. Exploration and assessment of CSR policy implementation practices in the Republic of Armenia. Development of indicators and tools for assessing the effectiveness of CSR policy. Data collection, analysis and assessment to evaluate the implementation of CSR policies in large companies of telecommunication industry in the Republic of Armenia. Comparative assessment of CSR policies in telecommunication industry of RА, identification of the role and significance of various types of CSR and proposal of recommendations for adopting effective CSR strategies. The main target of the dissertation are companies of telecommunication industry of RA implementing CSR policy. The subject of the study is CSR policy conducted by companies in RA. The theoretical and methodological basis for the dissertation are the research results and publications on CSR policy conducted by international and Armenian researchers. The CSR and financial reports of RA telecommunication companies, the surveys conducted within the framework of this dissertation outline the information basis of the research. Linear programming, information entropy and VIKOR multi-criteria decision making methods (MCDM) have been used, including different techniques of comparative and statistical analysis in order to assess the CSR policies of companies.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Оценка политики корпоративной социальной ответственности в телекоммуникационной отрасли Республики Армения. Assessment of corporate social responsibility policy in telecommunication industry of republic of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Будагян Давид Арменович, Budaghyan Davit Armen
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 17 Nov 2016 10:37
   Last Modified: 11 Apr 2017 12:11
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3777

   Actions (login required)

   View Item