Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Արհմիությունների իրավական կարգավիճակն ու գործունեության հիմնական ուղղությունների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում և Եվրոպական Միությունում

Հակոբյան, Մհեր Արարատի (2013) Արհմիությունների իրավական կարգավիճակն ու գործունեության հիմնական ուղղությունների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում և Եվրոպական Միությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (314Kb)

  Abstract

  Աշխատանքի իրավունքը և աշխատանքային իրավունքները ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական, այլև մարդու հիմնարար իրավունքների միջուկն են։ Աշխատանքին առնչվող մարդու իրավունքների ընդհանուր հայտարարը` նրանց օբյեկտի կամ բովանդակության առումով, ըստ էության, «աշխատանքն է» (labour)։ Իր ավանդական, սակայն նեղ իմաստով աշխատանքը դիտարկվել է որպես գոյություն ապահովելու միջոց, այլ կերպ ասած` որպես բացառապես տնտեսական գոյատևման միջոց։ Դեռևս 20-րդ դարի արշալույսին չափման ավելի գլոբալ ու մարդկային երկու ուղղություններ առաջ մղվեցին։ Առաջի- նը շեշտում էր աշխատանքի պայմանների, սոցիալական արդարության և համընդհանուր խաղաղության շաղկապվածությունը։ Գնահատելի է, որ ժամանակակից պատկերացումներում առկա երկրորդ միտումն ընդլայնում է աշխատանքի հայեցակարգը` որպես մարդկային արժեք, սոցիալական կարիք և ինքնաիրացման ու մարդկային անհատականության զարգացման միջոց։ Այս հայեցակարգն այսօր ընկած է թե՛ ունիվերսալ ու տարածաշրջանային միջազգային փաստաթղթերի, թե՛ բազմաթիվ պետությունների իրավական համակարգերի հիմքում։ Վերջիններիս շարքում առավել կարևոր նշանակություն ունեն զարգացած առաջադեմ պետությունների ձեռքբերումները, որոնց շարքում առաջնահերթ նշանակություն ունեն արհմիությունները` որպես աշխատողների և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության կարևորագույն ու արդյունավետ մեխանիզմ, որը գտնվում է պետության պաշտ- պանության ներքո։ Սակայն, եթե արհմիությունները ձևավորվել են բացառապես որպես աշխատողների և նրանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության ու նրանց կոլեկտիվ (նաև` անհատական) շահերը ներկայացնող հասարակական միա- վորումներ, ապա այսօր արհմիությունները էվոլյուցիոն զարգացման արդյունքում վերածվել են հասարակական կարևորագույն գործառույթներ իրականացնող սոցիալական ինստիտուտների, որոնց բացակայությունը վկայում է նաև տվյալ պետությունում քաղաքացիական հասարակության ու ժողովրդավարական հասարակարգի բացակայության կամ տկարության մասին։ Վերջինիս մասին վկայում է այն հանգամանքը, որ արհմիություններն առկա են աշխարհի գրեթե բոլոր պետություններում, սակայն եթե համեմատական անցկացնեք զարգացած արևմտյան պետությունների և հետխորհրդային պետությունների արհմիությունների միջև կարելի է նկատել, որ հետխորհրդային պետություններում արհմիությունները չունեն այն դիրքը, հեղինակությունն ու կարգավիճակը, որոնք առկա են զարգացած պետություններում` չնայած այն հանգամանքին, որ առաջին հայացքից կարծես երկուսի համար ստեղծված են միևնույն իրավական նախադրյալները։ Այսինքն` տվյալ պետությունում արհմիության փաստացի կամ ձևական առկայությունն ինքնին բավարար չէ այդ պետությունում քաղաքացիական հասարակության ու ժողովրդավարական հա- սարակարգի առկայության կամ աշխատանքային իրավունքների ապահովված ու երաշխավորված լինելու մասին հետևության գալու համար։ Тема диссертации посвящена комплексному исследованию юридического статуса и основных направлений деятельности профсоюзных организаций в Республике Армения и в Европейском Сoюзе, как социального института, а также способам преодоления проблем в этой сфере. Целью данной диссертации было изучение особенностей юридического урегулирования юридического статуса и основных направлений деятельности профсоюзных организаций, как социального института, и стороны трудовых отношений как в Республике Армения, так и в Европейском союзе. Именно по этой причине, проблемы, обозначенные в этой диссертации рассматриваются под двумя углами зрения: важность поднятых проблем и пути их разрешения для Республики Армения, а также решение обозначенных проблем в процессе сближения законодательств для обеспечения эффективного сотрудничества с Европейским Союзом. Для достижения целей, поставленных в данной работе,было проведено комплексное исследование: выявление основных тенденций развития и возможных проблем института профсоюзов в Республике Армения, путем освещения исторических закономерностей формирования профсоюзных организаций, общностей и особенностей юридического статуса профсоюзов в Армении и европейских странах. Актуальность данной работы обусловлена также тем фактом, что юридический статус и основные направления деятельноcти профсоюзов не были предметом комплексного изучения армянckих юридических наук. Более того, отсутствуют даже инструкции по концептуальным подходам формирования и усовершенствования последних, в то время как законодательные поправки в данной сфере от 2010 года противоречат международным стандартам и международным обязательствам,принятых Арменией. Таким образом, наблюдения в данной диссерации по поводу профсоюзных организаций, как социального института, предсавляют научный и практический интерес в свете формирования концепции реформ, что оправдано в связи с обеспечением механизма защиты прав человека и его свобод. Другими словами, впервыe в армянских юридических науках анализируется и подвергается комплексному исследованию юридический статус профсоюзных организаций с точки зрения их роли и значения в жизни гражданского общества. This PhD dissertation is dedicated to the comprehensive studies of trade unions in the Republic of Armenia and the European Union as a social institute, its legal status and main directions of activities, as well as the ways to overcome issues available in this field. Consequently, the aim of this research is to study the features of legal regulation of trade unions and participant of working relations, legal status and main directions of activities both in the Republic of Armenia and the European Union. Given this, the issues in the dissertation are considered in two viewpoints: the importance of issues and the ways to overcome them for the Republic of Armenia and the solution of the current issues in legislation approximation process to ensure effective cooperation with the European Union. Comprehensive studies have been carried out identifying historical patterns of trade union formation, similarities and features of legal status of trade unions in Armenia and European countries and the main development tendencies of the given institute in the Republic of Armenia and its possible problems. The relevance of this work is conditioned by the fact that the legal status of the main directions of its activities have nott been comprehensively studied in Armenian legal studies. Moreover, even the guidelines of conceptual approaches for the latter’s formation and improvement are missing, while the legislative amendments implemented in this field in 2010 contradict to international standards and the international commitments undertaken by Armenia. Thus, the observations in the dissertation about trade unions as a social institute pose scientific and practical interest in the viewpoint of forming conceptual reforms, which is justified in regard with ensuring mechanisms for the protection of human rights and liberties. In other words, for the first time in Armenian legal studies the legal status of trade unions have been analyzed and undergone to complex scientific studies in the viewpoint of its role and significance it has in civil society live.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Юридический статус профсоюзов и юридическое урегулирование основных направлений их деятельности в Республике Армения и Европейском Союзе. The legal status and the main directions of activities of trade unions in the Republic of Armenia and the European Union
  Uncontrolled Keywords: Акопян Мгер Араратович, Hakobyan Mher Ararat
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 05 Dec 2016 17:37
  Last Modified: 06 Dec 2016 15:33
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3865

  Actions (login required)

  View Item