Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Արդարադատության խորհրդի կազմավորման և գործունեության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (իրավահամեմատական վերլուծություն)

Առաքելյան, Առաքել Արտակի (2013) Արդարադատության խորհրդի կազմավորման և գործունեության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (իրավահամեմատական վերլուծություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (287Kb)

  Abstract

  Ժողովրդավարության հաստատման, իրավունքի գերակայության, օրենքի իշխանության վրա հիմնված պետության կառուցման համար անհրաժեշտ է այդ նպատակներին համահունչ և արդյունավետ գործող պետական մարմինների համակարգի ստեղծում, իսկ դատարանի` որպես պետական մարմնի անկախության հիմնական գրավականը, դատավորների նշանակման անկողմնակալ, արդարացի և թափանցիկ համակարգ ունենալն է, ինչի շնորհիվ կբարձրանա նաև դատական համակարգի նկատմամբ հասարակության վստահությունը: ՀՀ-ում դատաիրավական բարեփոխումների 1-ին փուլում կարևորվեց ժողովրդավարական, իրավական համակարգ ունեցող երկրների փորձի ընդհօրինակմամբ, հիմնականում դատական իշխանության ներկայացուցիչներից կազմված, ինքնակառավարվող մարմնի ստեղծումը, որը դատավորների նշանակման, նրանց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու առումով պետք է հանդես գար որպես անկողմնակալ, արդարացի և թափանցիկ պետական մարմին` հանձինս Արդարադատության խորհրդի: Արդարադատության խորհուրդը` որպես դատական իշխանության կենտրոնական մարմին, իր ամրագրումն է ստացել Հայաստանի Հանրապետության և եվրոպական գրեթե բոլոր երկրների սահմանադրություններում: Արդարադատության խորհուրդն իր գործունեության բնույթով զբաղեցնում է առաջնային և կարևոր տեղ արդարադատության արդյունավետ իրականացման գործում, քանզի այս մարմնի լիազորությունների մեջ է մտնում, մասնավորապես` դատավորների նշանակման, ծառայողական առաջխաղացման, ինչպես նաև կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու և արդարադատությանն առնչվող այլ հարցեր: Յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականությունները կամ նրան ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ, ունի օրենքի հիման վրա ստեղծված, անկախ և անաչառ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային դատաքննության իրավունք1: Եվ այս իրավունքի իրականացման գործում Արդարադատության խորհուրդն ունի առաջնային դերակատարում, ինչպես նաև պատասախանատվություն է կրում այդ իրավունքի իրականացման համար: Նույնիսկ Պլատոնը, խոսելով դատավորների և դատավարության մասին, նշում է. «Ցանկացած պետություն դադարում է պետություն լինելուց, եթե նրանում դատարանները կազմակերպված են ոչ պատշաճ ձևով»2: Դարեր շարունակ այս հարցը ունեցել է լուծման երկու տարբերակ, առաջինը` դատավորների ընտրությունն է, իսկ երկրորդը` նրանց նշանակումը: Յուրաքանչյուր պետություն ինքն է որոշում այս հարցի լուծման իր տարբերակը: Изучение деятельности данного органа даст нам возможность понять реальное течение осуществления вопросов, поставленных перед Советом Правосудия РА, продуктивность деятельности последнего, существующие недостатки, подходы и точки зрения в отношении них зарубежных стран, накопленный наилучший опыт и эффективные методы разрешения задач. Строение диссертации состоит из введения, трех глав, общего из семи параграфов, заключения, списка использованной литературы, аббревиатур и приложений. Таким образом, анализируя проведенные исследования, автор пришел к следующим выводам: Совет Правосудия РА, как конституционный орган, имеет закрепленную конституцией рамку своих полномочий, а также предусмотренный законодательством порядок деятельности. Последний был создан в сложных политических условиях и в процессе реорганизации правовой и судебной систем. Несмотря на первоначальные цели создания совета, можно уверенно сказать, что Совет Правосудия РА не имеет необходимую рамку полномочий, чтобы выступать как орган государства, формирующий и осуществляющий судебно-правовую политику. Совет Правосудия РА не должен стать ареной борьбы для разных ветвей государственной власти, а он должен стать независимым от всех ветвей власти государственным органом, который способен поднять профессионализм судей, обеспечивать независимость судебной власти и продуктивность правосудия. Несмотря на создавшуюся реальность, и учитывая степень участия Совета Правосудия РА в формировании и осуществлении судебной и правовой политики государства, уверены, что Совет Правосудия РА должен выступать в роли активного субъекта судебно-прававой политики, что поможет усовершенствовать и повысить продуктивность судебной и правовой системы государства. Деятельность органов самоуправления судебной власти не может ограничивать независимость судьи. А учитывая анализ законодательства и армянскую реальность, можно сделать вывод, что сегодня законодательные полномочия органов самоуправления судебной власти дают возможность этим органам создания в судебной системе атмосферу структурного подчинения и внутрисистемной зависимости. Взаимоотношения Совета Правосудия и органов самоуправления судебной власти РА носят формальный характер. Необходимо пересмотреть полномочия органов самоуправления судей, суть взаимоотношения с Советом Правосудия, обеспечивая внутреннюю независимость судей и способствуя развитию гарантий самоуправления судебной власти. The study of this entity’s activity will allow to understand the real course of realization the problems to be solved by the Council of Justice of the Republic of Armenia, the latter’s activity efficiency, the shortcomings and omissions available, the approaches and view points of foreign countries, the best experience and efficient problem solving versions. The structure and contents of the thesis allow the many-sided and complete detection of study subject materials. It consists of introduction, three chapters, seven paragraphs in total, conclusion, bibliography, abbreviations and appendice. So, generalizing the researches, the author came to the following conclusions: As constitutional entity the Council of Justice of the Republic of Armenia has got the limit of its authorizations fixed by the constitution, as well as the activity order determined by the legislation. The latter has been created in the difficult political conditions and in the reorganization period of legal and judicial system. In spite of the initial goals of council creation, it should be surely stated that the Council of Justice of the Republic of Armenia has no necessary functions for acting as an entity forming and realizing the judicial and legal policy of the state. The Council of Justice of the Republic of Armenia should not be the stage of struggle between the different branches of the power, it should be national authority independent of all the branches of power, which will be able to increase the professionalism of judges, provide the independence of judicial power and justice efficiency. Irrespective of today’s reality, as well as taking into consideration the involvement level of the Council of Justice of the Republic of Armenia to the formation and realization of judicial and legal policy of the state, we are sure that the Council of Justice of the Republic of Armenia should act in the active subject role of judicial and legal policy, which will assist the improvement and increase of efficiency of judicial and legal system of the state. The judicial authority self-governing entities activity cannot limit the independence of the judge. And the analysis of the legislation and taking into consideration the Armenian reality, should be stated that the legislative authorizations of self-governing entities of judicial power allow those authorities to create structural subordination and intersystem dependency atmospheres in judicial system nowadays. The Council of Justice and selfgoverning entities of judicial power are just formality. The authorizations of judges, self-governing entities, the interrelations with Council of Justice should be reviewed, providing the internal independence of judges and assisting the development of guarantees of judicial power self-governance.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Проблемы образования и деятельности совета правосудия в Республике Армения (сравнительно-правовой анализ). The problems of formation and activity of council of justice in the Republic of Armenia (a comparative legal analysis).
  Uncontrolled Keywords: Аракелян Аракел Артакович, Arakelyan Arakel A.
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 06 Dec 2016 11:06
  Last Modified: 06 Dec 2016 11:06
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3876

  Actions (login required)

  View Item