Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մարդու իրավունքների ապահովման և պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում (մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման համատեքստում)

Քոչարյան, Նարեկ Մամիկոնի (2014) Մարդու իրավունքների ապահովման և պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում (մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման համատեքստում). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (274Kb)

  Abstract

  Մարդկության կողմից ողջ պատմական զարգացման ընթացքում ձեռք բերված և իմաստավորված բոլոր ոչ նյութական արժեքների համակարգում մարդու իրավունքները` որպես համընդհանուր և համամարդկային արժեքներ, գրավում են առաջնային տեղ 1 : Մարդու իրավունքների գաղափարական հենքը հումանիզմն է, որն իրենից ներկայացնում է այնպիսի տեսա-փիլիսոփայական, աշխարհայացքային համընդգրկուն պատկերացումների համակարգ, որում կենտրոնական տեղ է գրավում մարդն` իր անօտարելի բնական իրավունքներով և ազատություններով` որպես բոլոր դարաշրջանների համար անժխտելի բարձրագույն արժեք: Մարդկությունն անցել է երկար և դժվարին պատմական ուղի, մինչև որ ՙմարդն է բոլոր իրերի չափանիշը՚ հին հունական այս կենսափիլիսոփայությունը դարձել է հասարակական կյանքում մարդու դերի վերաիմաստավորման հիմնարար սկզբունք: Մարդու իրավունքների հայեցակարգի ձևավորման գաղափարական մեկնարկը տրվեց դեռևս նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանում, այնուհետև մարդկության առաջադեմ մտածողների կողմից վերաիմաստավորվելով և սերնդե-սերունդ փոխանցվելով արդեն 17-րդ դարում ձեռք բերեց համակարգված բնույթ և համընդհանուր ճանաչում` ամրագրվելով միջազգային և ներպետական իրավական մի շարք հիմնարար փաստաթղթերում` որպես բարձրագույն և անօտարելի արժեք, անմիջական գործող իրավունք: Սակայն ժամանակի քննության ընթացքում անհերքելի դարձավ այն փաստը, որ մարդու իրավունքների լիարժեք իրացման համար բավարար չեն միայն այդ իրավունքների ճանաչումը և սահմանադրորեն ամրագրումը, այլև անհրաժեշտ է, որ այդ իրավունքներն ունենան նաև արդյունավետ պաշտպանության մեխանիզմներ, քանզի հենց մարդու իրավունքների և ազատությունների մեջ են ամփոփված մարդկության կողմից ճանաչված և իմաստավորված հումանիստական արժեքների ողջ ներուժը, և դրանց լիարժեք կենսագործմամբ և երաշխավորված պաշտպանությամբ է միայն հնարավոր ապահովել քաղաքակրթության արժեքների հենքի վրա ձևավորված պետա-իրավական համակարգի կայուն և դինամիկ զարգացում` բացառելով ոչ հումանիստական արժեքների վերարտադրման բոլոր հնարավորությունները: Այս իրողության համընդհանուր գիտակցումն էլ հիմք հանդիսացավ, որ ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներպետական իրավական համակարգերում առավելապես կարևորվեն մարդու իրավունքների ապահովման ու պաշտպանության, իրավունքի գերակայության երաշխավորման հիմնախնդիրները: Диссертация посвящена исследованию вопросов эффективной защиты нарушенных прав и свобод человека через реализацию права на конституционного правосудие, обеспечения верховенства и жизнеспособности Конституции, а также гарантии верховенства права. В диссертации в структурной целостности проанализированы особенности восприятия и проявления права в разные исторические периоды, на основе которых раскрыто содержание понятий «Право» и «Принцип верховенства права», императивы человечества на гарантию верховенства права, а также все те исторические предпосылки, сочетание которых создает устойчивую основу для обеспечения верховенства права. Также раскрыта суть понятия «правовой закон» с разграничением многогранных и разнообразных функций трех ключевых принципов, которые исходят из понятия «правовой закон», они же: принцип верховенства права, принцип формального равенства и принцип верховенства закона. Отметив неоценимую роль обеспечения верховенства права в реализации естественного права человека на достойное существование, в диссертации автор также подчеркивает важность проблем повышения эффективности деятельности специализированных учреждений, осуществляющих конституционный контроль, так как они уполномочены, с одной стороны, защищать права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции, с другой стороны, обеспечивать конституционно-правовой характер общественных отношений, создавая реальные предпосылки для обеспечения верховенства права. Автор работы всесторонне анализирует текущие международные тенденции и развитие конституционного контроля в вопросах защиты прав человека и проблемы гармонизации в системе конституционного правосудия Республики Армения.Раскрывается суть концепции «система индивидуальной жалобы», ее бесценная и незаменимая роль в обеспечении и защите прав человека, обеспечении верховенства и жизнеспособности Конституции, становлении конституционности в стране и гарантии верховенства права, и в связи сданными реалиями оправдывается индивидуальной жалобы. This dissertation is devoted to the study of effective protection of violated human rights and fundamental freedoms through the exercise of the human right to constitutional justice and guarantees for precedence and viability of the Constitution and the rule of law. The distinctive features of perception and manifestation of rights in different historical periods have been analyzed taking into account their structural integrity. Based on such analysis, the content and interpretation of the concepts of a “right” and the “principle of the rule of law” have been disclosed, along with the imperative of humanity to guarantee the rule of law, as well as the historical background of all the prerequisites, the combination of which creates a stable foundation for the rule of law. The essence of the concept of a “legitimate law” has been revealed while distinguishing among a variety of functions of the three key principles stemming from the concept of a legitimate law, i.e. the principle of precedence of rights, the principle of formal equality and the principle of the rule of law. Noting the invaluable role of the rule of law in the exercise of the natural human right to a dignified existence, the author has also emphasized the importance of increasing the operational efficiency of specialized institutions engaged in constitutional review as, on the one hand, the latter are authorized to protect human and civil rights and freedoms stipulated in the Constitution, on the other hand, they are able to ensure the legal and constitutional nature of public relations, creating real conditions for guaranteeing the rule of law. A comprehensive analysis of current international trends and developments of constitutional review in the protection of human rights and the issues of harmonizing them with the constitutional justice system of the Republic of Armenia have been presented in the dissertation.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Конституционно-правовые гарантии по обеспечении и защите прав человека в Республике Армения (в контексте осуществления права человека на конституционное правосудие). Constitutional and legal guarantees for promotion and protection of human rights in the Republic of Armenia (in the context of realization of human right for constitutional justice).
  Uncontrolled Keywords: Кочарян Нарек Мамиконович, Kocharyan Narek
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 07 Dec 2016 10:50
  Last Modified: 07 Dec 2016 14:26
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3883

  Actions (login required)

  View Item