Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում

Թադևոսյան, Պավել Դավիթի (2013) Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (277Kb)

  Abstract

  Ներկայումս ամբողջ աշխարհում ընթացող համընդհանուր միասնականացման գործընթացների պայմաններում միջազգային կապերի զարգացման արդյունքում ՀՀ և այլ պետությունների միջև առևտրի, արդյունաբերության, ներդրումային գործունեության բնագավառներում համագործակցության ծավալների մեծացումը, ինչպես նաև ՀՀ և այլ պետությունների քաղաքացիների միջև ծագող ամուսնաընտանեկան և գործարար հարաբերությունների թվի աճն անխուսափելիորեն բերում է ՀՀ և այլ պետությունների ազգային իրավական համակարգերի սուբյեկտների միջև վեճերի և տարաձայնությունների թվի աճի, դրանով իսկ` այդպիսի վեճերը լուծելու, տարբեր պետությունների քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները պաշտպանելու անհրաժեշտության։ Այս ամենն իր հերթին հանգեցնում է ՀՀ և օտարերկրյա պետությունների իրավական համակարգերի մերձեցմանը և սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության բնագավառում իրավական համագործակցության ինստիտուտների զարգացմանը։ ՀՀ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց հետ գործարար հարաբերությունների մեջ մտնող, ՀՀ-ում ներդրումներ կատարող օտարերկրյա քաղաքացիները և կազմակերպությունները պետք է վստահ լինեն, որ նաև իրենց պետություններում ձեռք բերված` այդ թվում այդ պետությունների դատական մարմինների կողմից հաստատված իրավունքներն ու օրինական շահերն առանց խոչընդոտների կարող են իրականացվել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վերջին դեպքում առաջ է գալիս օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման անհրաժեշտությունը։ Վստահությամբ կարելի է նշել, որ օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման ինստիտուտը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունքի գիտության կողմից ոչ բավարար չափով ուսումնասիրված ինստիտուտներից է։ Ինչ վերաբերում է այս ինստիտուտի օրենսդրական կարգավորմանը, ապա պետք է նշել, որ չնայած այն հանգամանքին, որ ժամանակակից աշխարհում հետզհետե ավելի է ամրապնդվում այն տեսակետը, որ օտարերկրյա դատական ակտի ճանաչումը քաղաքացու սուբյեկտիվ իրավունքն է, որը չի կարելի կախման մեջ դնել ազգային պայմանագրի գոյության հանգամանքից, ՀՀ օրենսդրության մեջ դեռևս գործում է Խորհրդային Միությունից ժառանգած այն համակարգը, ըստ որի օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման հնարավորությունը կապվում է բացառապես այդպիսի հնարավորություն նախատեսող միջազգային պայմանագրի առկայության հետ։ Սրանով էլ պայմանավորված ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման ինստիտուտը կարգավորում է չափազանց մակերեսորեն` այս ինստիտուտի հետ կապված իրավահարաբերությունների հիմնական մասի կարգավորումը վերապահելով ՀՀ կնքած համապատասխան միջազգային պայմանագրերին։ Настоящая диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата юридических наук посвящена всестороннему исследованию и анализу вопросов, связанных с признанием и приведением в исполнение иностранных судебных актов по гражданским делам. Институт признания и исполнения иностранных судебных актов-один из наименее изученных в науке гражданского процессуального права Армении. Несмотря на то, что в современном мире все более крепнет понимание того, что признание иностранного судебного акта является субъективным правом гражданина, которое нельзя ставить в зависимость от обстоятельства наличия международного договора, во внутреннем законодательстве Армении этот институт все еще недостаточно урегулирован, что обусловлено продолжающимся в законодательстве РА действием унаследованной от СССР системы, по которой возможность признания и приведения в исполнение иностранных судебных актов жестко увязана с наличием международного договора, предусматривающего такую возможность. Этим и обусловлено чрезвычайно поверхностное регулирование института признания и приведения в исполнение иностранных судебных актов в гражданском процессуальном кодексе РА, оставляющем регуляцию основной части правоотношений, связанных с этим институтом, за заключенными РА международными договорами. В результате, ввиду недостаточного уровня законодательного регулирования и отсутствия в юридической литературе соответствующих теоретических исследований в этой области, судебная практика РА выделяется множественными противоречиями и взаимоисключающими судебными решениями, что не может удовлетворить государство, приоритетами которого являются развитие экономики и правового поля, стимулирование иностранных инвестиций и увеличение объемов экспорта. Первоочередным шагом для достижения этих целей является повышение доверия иностранных инвесторов и других иностранных участников гражданского оборота РА к тому, что защита их прав, уже установленная судебными органами других стран, будет обеспечена и в РА, что невозможно без обстоятельного и четкого регулирования института признания и приведения в исполнение иностранных судебных актов, а это, в свою очередь, невозможно без теоретических исследований, без рассмотрения связанных с этим институтом проблем и изучения опыта других стран в данной области. В армянской юридической литературе подобных работ нет. The dissertation is dedicated to comprehensive study and analyses of matters connected with recognition and implementation of foreign judicial acts in civil cases. The Institution of recognition and implementation of foreign judicial acts is one of less studied Institutions by legal science of Civil Procedure of RA. This Intitution isn`t thoroughly regulated also by domestic legislation of RA, due to the circumstance, that though in modern world the idea, that the recognition of foreign judicial act is the subjective right of the citizen, which may not depend on the circumstance of existence of national treaty, is gradually becoming stronger, in legislation of RA still operates the system inherited from Soviet Union, due to which the possibility of recognition and implementation of foreign judicial acts is connected with exceptionally existence of international treaty, providing such a possibility. Due to that, Civil Procedural Code of RA regulates the institution of recognition and implementation of foreign judicial acts too superficially, assigning the regulation of main part of legal relationship to the relevant international treaties negotiated by RA. As a result, the judicial practice of RA, due to lack of thorough legal regulation in this field, as soon as to absence of theoretical researches of this institution, is notable by lots of contradictions and discrepant judicial decisions, which can not be satisfactory for a State, for which the initial purpose is the development of social and legal systems, the approvement of foreign investments, the enlargement of the volume of export. And one of the steps to achieve those aims is the increase of the confidence of foreign investors, other foreign participants of civil relationshios towards the certainty, that their rights already acknowleged by judicial authorities of other States are also ensured in RA, which is impossible without thorough and clear regulation of the institution of recognition and implementation of foreign judicial acts, which in its turn is impossible without theoretical researches, disclosure of problems, connected with this institution, analyses of experience in this field of other States. There are no such works in Armenian legal literature. The purposes of the research are structural analysis and review of the institution of recognition and implementation of foreign judicial acts, the disclosure of problematic matters connected with this institution, the thorough examination of the legislation, regulating this institution in RA, the disclosure of legislative deficits, the presentation of suggestions about tne improvement of general legislation.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Признание и исполнение в РА судебных актов по гражданским делам вынесенных иностранными судами. Recognition and implementation of foreign judicial acts in civil cases in the Republic of Armenia.
  Uncontrolled Keywords: Тадевосян Павел Давидович, Tadevosyan Pavel Davit
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 07 Dec 2016 11:07
  Last Modified: 07 Dec 2016 14:25
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3884

  Actions (login required)

  View Item