Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տնտեսական ընկերությունների օրինակով)

Ավետիսյան, Վահրամ Դավիթի (2014) Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տնտեսական ընկերությունների օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (433Kb)

  Abstract

  Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո հասարակությունը կանգնեց հասարակական գիտակցության բազմաթիվ արժեքների վերաիմաստավորման և փոփոխման փաստի առջև։ Անցումը շուկայական տնտեսության պահանջեց մշակել նոր տնտեսական համակարգերի սպասարկման համար անհրաժեշտ իրավական հասկացություններ և կառուցակարգեր, որոնց շարքում իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցնում կորպորացիաները և կորպորատիվ իրավունքը։ Արդի շուկայական տնտեսությանը հատուկ կազմակերպական հարաբերությունները սկզբունքորեն տարբերվում են խորհրդային ժամանակաշրջանի տնտեսության կազմակերպական հարաբերություններից։ Ներկայումս քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտները, ղեկավարվելով հասարակական հարաբերությունների կարգավորման մասնավոր և հանրային մեթոդներով, ելնելով իրենց մասնավոր շահերից, կայացնում են կորպորացիայի ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման վերաբերյալ որոշումներ, կորպորացիայի կառավարման մարմիններն ընդունում են որոշումներ և ապահովում դրանց իրականացումը, որոշում համապատասխան կորպորացիայի զարգացման ռազմավարությունը, բաշխում շահույթը, իրենց սոցիալական, մշակութային և ոչ առևտրային շահերի իրացման համար ստեղծում հավելյալ կառուցակարգեր, այսինքն` կազմակերպում և կառավարում են կորպորացիայի գործունեությունը քաղաքացիաիրավական նորացված սկզբունքներով։ Նոր իրականությունը թույլ է տալիս արձանագրել քաղաքացիական օրենսդրությամբ կարգավորվող հասարակական հարաբերությունների կազմում գույքային և դրանց սերտորեն առնչվող ոչ գույքային բնույթի բարիքների կապակցությամբ կազմակերպական և կառավարչական որակապես նոր հարաբերությունների ձևավորման փաստը և դրանց պատշաճ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Սակայն շուկայական հարաբերություններ մուտք գործած Հայաստանի Հանրապետության իրավաստեղծ և իրավակիրառ պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ սոցիալ–տնտեսական նոր հարաբերություններին անցման դժվարին պայմաններում հապշտապ, տարբեր իրավական համակարգերի անհարկի և գրեթե մեխանիկական ընդօրինակման արդյունքում ձևավորված քաղաքացիական օրենսդրությունն ի զորու չէ համալիր կարգավորելու կորպորատիվ հարաբերությունները, լիարժեք կերպով ապահովելու կորպորատիվ իրավահարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ կորպորատիվ իրավահարաբերությունների համալիր և ինքնուրույն բնույթը չամրագրելը, կորպորատիվ իրավահարաբերությունների անկատար կարգավորումը, խոշոր բաժնետերերի և ընկերության շահերի միջև հստակ սահմանագծի բացակայությունը, օտարերկրյա իրավունքի՝ առանց ազգային առանձնահատկությունների հաշվառման փոխառումը մեր իրականությունում ստեղծել են մի իրավիճակ, երբ անհրաժեշտ է վերաիմաստավորել և վերաարժևորել կորպորատիվ իրավահարաբերությունների, կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց, կորպորացիայի մասնակցի իրավունքների և պարտականությունների, հսկող և հսկվող կորպորացիաների, կորպորատիվ կառավարման դերն ու նշանակությունը, ապահովել կորպորացիայի մասնակցի իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությունը, լուծել այս ոլորտում առկա ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական հիմնահարցերը։ В докторской диссертации автор отмечает, что после установления независимости Республики Армения общество стало перед фактом переосмысления и изменения многих ценностей общественного сознания. С переходом к рыночной экономике для обслуживания новых экономических систем потребовалась разработка необходимых правовых понятий и механизмов, в ряду которых свое особое место занимают корпорации и корпоративное право. В гражданском обращении основной формой коллективного участия граждан является формат юридического лица, а современную общественную жизнь, как в частной, так и в общественной сфере, невозможно представить без разнообразных объединений людей, создающихся их участниками для достижения той или иной цели. Организационные отношения, присущие современной рыночной экономике принципиально отличаются от организационных отношений экономики советского периода. В настоящее время субъекты гражданского права, руководствуясь частными и общественными методами регулирования отношений, исходя из своих частных интересов, принимают решения о создании, реорганизации и ликвидации корпорации; органы управления корпорации принимают и обеспечивают осуществление корпоративных решений, определяют стратегию развития соответствующей корпорации, распределяют прибыль или создают дополнительные механизмы для осуществления своих социальных, культурных или некоммерческих интересов, то есть организуют и руководят деятельностью корпорации по обновленным гражданскоправовым принципам. В настоящее время корпоративное управление считается важным элементом улучшения экономической эффективности и роста, а также укрепления доверия инвесторов. Эффективное корпоративное управление должно стимулировать стремление органов корпоративного управления к достижению целей, соответствующих интересам общества и его создателей, а также к способствованию эффективному контролю. Должное корпоративное управление дает обществам возможность повысить свою конкурентоспособность, эффективность и рост экономической деятельности, привлечь необходимые для экономического роста финансы, а также способствовать защите и соотрудничеству с имеющими законные интересы в деятельности общества бенефициарами. Новая действительность поставила перед качественно новыми реалиями также и науку гражданского права, что позволяет констатировать факт расширения круга общественных отношений, регулируемых гражданским законодательством, и характеризовать корпоративные правоотношения как самостоятельный, комплексный вид гражданских правоотношений, которые, основываясь на частных и общественных методах регулирования общественных отношений, регулируют организационно-управленческие отношения, связанные с благами имущественного и тесно связанного с ними неимущественного характера. Upon the establishment of the independence of the Republic of Armenia, the society was faced with the fact of reconsideration and alteration of many public conscience values. Due to the transition to a market economy and in order to perform new economical systems, there came required to develop necessary legal concepts and mechanisms, among which the corporations and the corporate law have their special place. The main form of citizens’ collective participation in civil circulation is the form of legal entity. And modern social life, both in its private and public spheres, cannot be represented without various associations, created by their participants to achieve particular goals. Organizational relationships inherent in modern market economy principally differ from those of the soviet period economy. Currently, the subjects of civil law make decisions to create, reorganize or liquidate a corporation, being guided by private and public methods of relationship regulation and based on their own interests; the authorities of the corporation adopt and ensure the implementation of corporate decisions, determine the development strategy for the corresponding corporation, distribute the profit or create additional mechanisms to accomplish their social, cultural, and nonprofit interests, that is, organize and direct corporation’s activity by renewed civil law principles. At present, corporate governance is considered an important element in improving the economic growth and efficiency, as well as in strengthening the investors’ confidence. Effective corporate governance should encourage the pursuit of corporate governance bodies to achieve the objectives consistent with the interests of the society and its founders, as well as to facilitate the efficient control. Proper corporate governance gives the societies the opportunity to enhance their competitiveness, efficiency and expansion of economic activity, raise the necessary finance for the economic growth, and promote the protection and cooperation with the beneficiaries having legal interest in the activity of the society. The new reality has also set the civil law science in the face of qualitatively new actuals, and this allows to state the expansion of social relations circle regulated by civil legislation, and to characterize the corporate relationships as an independent, comprehensive type of civil relations, which, being based on private and public methods of regulation, handle the organizational and managerial relations connected with the benefits of closely associated property and non-property nature.

  Item Type: Thesis (Doctor of Sciences)
  Additional Information: Актуальные проблемы корпоративных правоотношений в Республике Армения (на примере хозяйственных обществ). Contemporary problems of corporate legal relations in the Republic of Armenia (at an example of economic societies).
  Uncontrolled Keywords: Аветисян Ваграм Давидович, Avetisyan Vahram David
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 08 Dec 2016 10:55
  Last Modified: 09 Dec 2016 16:37
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3889

  Actions (login required)

  View Item