Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում

Մարկոսյան, Տիգրան Արթուրի (2013) Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (298Kb)

  Abstract

  Դատական իշխանության մարմինների գործունեության արդյունավետությունը սերտորեն կապված է նրանց կողմից կայացվող դատական ակտերի որակով, որոնց երաշխավորման տեսանկյունից հատկապես կարևորվում է դատական ակտերի վերանայման գործուն դատավարական կառուցակարգերի առկայությունը: Այս առումով իր ուրույն տեղն է գրավում նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման ինստիտուտը, որը թույլ է տալիս գործի քննության ավարտից հետո բացահայտված որոշակի հանգամանքների առկայության դեպքում վերանայել ու բեկանել օրինականության և հիմնավորվածության տեսանկյունից կասկած հարուցող օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը: Որպես օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի վերանայման հնարավորություն ընձեռող վարույթ` նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման ինստիտուտը դատավարագիտության մեջ արդարացիորեն դիտարկվում է որպես քաղաքացիական գործերով պատշաճ արդարադատության իրականացման և օրինականության ապահովման լրացուցիչ և կարևորագույն միջոցներից մեկը: Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման ինստիտուտը ՀՀ գործող քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության կարճատև գոյության ընթացքում բազմիցս ենթարկվել է էական փոփոխությունների: Այդուհանդերձ, նույնիսկ վերջին փոփոխություններով ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկայի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ քննարկվող վարույթի առկա իրավակարգավորումը չի կարող կատարյալ համարվել, քանի որ, մի կողմից, որոշ դրույթների ձևակերպումները տարըմբռնումների տեղիք են տալիս, իսկ, մյուս կողմից, մի շարք սկզբունքային հարցերի լուծումները դուրս են մնացել օրենսդրի ուշադրությունից: Միևնույն ժամանակ, պետք է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 2002 թվականի մարտի 20-ին վավերացրել է «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» 1950 թվականի նոյեմբերի 4-ին ստորագրված եվրոպական կոնվենցիան, որի արդյունքում ստանձնել է դրանում ամրագրված պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու պարտականություն: Իսկ այդ հանգամանքը պարտավորեցնում է հետազոտվող ինստիտուտը վերլուծել այն չափորոշիչների լույսի ներքո, որոնք առաջադրված են եվրոպական կոնվենցիայով և դրա կիրառման արդյունքում ձևավորված Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկայով: Диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата юридических наук посвящена всестороннему изучению и анализу проблем пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, одного из важнейших институтов права гражданского процесса. Основные вопросы, связанные с институтом пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, постоянно находились в центре внимания процессуалистов. Они становились предметом исследования как в научных работах авторов времён дореволюционной царской России, так и в работах процессуалистов советского периода и современности. Более того, тема настоящей работы или ее отдельные вопросы обсуждались также на уровне кандидатских и докторских диссертационных работ. Тем не менее, необходимо отметить, что исследуемый институт пока ещё изучен недостаточно, и всеобъемлющие научные работы по данной тематике отсутствуют. Сказанное обусловлено также той действительностью, что механизм пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, внедрённый в гражданский процесс Республики Армения с 2010 года, проявляется в достаточно своеобразной форме и отличается как от ранее существовавших идентичных институтов процессуального законодательства, так и от современных. Об актуальности темы свидетельствует также тот факт, что Европейский суд по правам человека и Конституционный суд РА рядом принятых судебных актов выразили принципиальные позиции относительно сущности и применения отдельных вопросов производства по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, которые, однако, не отражены полностью в действующем законодательстве. Исходя из актуальности темы, целью настоящего исследования явилось комплексное изучение теоретических и практических задач производства по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам и разработка на его основе рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. Автор диссертационной работы подверг анализу сущность производства по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам и попытался определить его место в ряду других производств по пересмотру. The dissertation is devoted to comprehensive study and analysis of the problems of one of the most important institutions of the Civil Procedure Law - review of judicial acts under the newly discovered circumstances. The problems regarding the institution of review of judicial acts under the newly discovered circumstances have always been in the center of the scientists' attention. These problems were analyzed in Imperial Russia, as well as in Soviet and modern authors’ scientific works. Moreover, this issue and its specific parts have been discussed in the master and doctoral theses. However, it should be noted that the abovementioned institution has not been fully explored yet and there are no comprehensive scientific papers concerning the subject. It is due to the fact that the mechanism of review of judicial acts under the newly discovered circumstances which was implemented in the Republic of Armenia in 2010 is quite different from the mechanisms which existed before, as well as the mechanisms which exist in the appropriate legislation of other countries nowadays. The relevance of the chosen subject is also evidenced by the fact that the Constitutional Court of the RA and the European Court of Human Rights expressed principal viewpoints over the institution of review of judicial acts under the newly discovered circumstances, its specific issues and the application of that institution through a number of judicial acts, which, however, are not fully reflected in current legislation. Based on the relevance of the subject, the aim of this dissertation is the complex study of theoretical and practical issues of the institution of review of judicial acts under the newly discovered circumstances and the development of proposals concerning the improvement of legislation and law enforcement practice. The nature and the place of the institution of review of judicial acts under newly discovered circumstances among other revisal proceedings are analyzed in the author's dissertation. Then, based on the opinions encountered in the science of procedural law and on the law enforcement practice, the author brings the opinion that this legal proceeding is an independent and exclusive phase of civil procedure, during which the legality and validity of judicial acts are checked in the light of newly discovered circumstances in order to correct the shortcomings of justice. Under disclosure of the civil procedural concept of "judicial error" the author has studied the grounds of review of judicial acts under the newly discovered circumstances in his dissertation, which have been formulated as legal facts affecting the validity and legality of judicial acts as well as their appeal.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском процессе. Proceeding of review of the judicial acts under the newly discovered circumstances in civil procedure.
  Uncontrolled Keywords: Маркосян Тигран Артурович, Markosyan Tigran Arthur
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 09 Dec 2016 15:09
  Last Modified: 09 Dec 2016 15:09
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3897

  Actions (login required)

  View Item