Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ավազակության քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Ներսիսյան, Տիգրան Արամի (2013) Ավազակության քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (248Kb)

  Abstract

  Հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները վերջին տարիներին լրջորեն մտահոգում են ոչ միայն քրեագետներին, այլև μազմաթիվ այլ ոլորտների մասնագետներին: Ներկայիս պայմաններում հանցավոր ամենատարμեր դրսևորումները էական վնաս են պատճառում գրեթե μոլոր պետությունների նորմալ կենսագործունեությանը, խոչընդոտում են սոցիալ-տնտեսական μարեփոխումների μնականոն ընթացքը և ստեղծում լարվածության, տագնապայնության ու անկայունության մթնոլորտ: Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես և μազմաթիվ այլ պետությունն երում, այդ կապակցությամμ առավել ընդգծվում են հասարակության քրեականացման μացասական միտումները: Այդ ֆոնի վրա վերջին տարիներին հանրապետությունում արձանագրվում է ընդհանուր հանցավորության (այդ թվում՝ շահադիտական-μռնի մոտիվացիայով կատարվող հանցագործությունների) կայուն աճ: Պաշտոնական վիճակագրությունը վկայում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենատարածված հանցագործությունները սեփականության դեմ ուղղվածներն են, որոնց կառուցվածքում մտահոգիչ տեսակարար կշիռ ունեն ավազակությունները: Մասնավորապես, եթե 2000թ. ՀՀ-ում գրանցվել է ավազակության 92, ապա 2008-ին՝ 126, իսկ 2009-ին՝ 151 դեպք: Թեև 2010 և 2011 թվականներին գրանցված ավազակությունների թիվը նվազել է, դրանից չի կարելի լավատեսական և հեռուն գնացող հետևություններ անել: Բանն այն է, որ վերջին տարիներին, Հայաստանում տեղի ունեցող սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական գործընթացների պայմաններում, ավազակությունն երը, ինչպես և շահադիտական-μռնի հանցավորության այլ դրսևորումները, μնութագրվում են քանակական և որակական առավել μացասական ցուցանիշներով, հանցավոր վարքագծի զինված, կազմակերպված և մասնագիտացված ձևերի տարածմամμ: Ստեղծված իրավիճակը, μացի քաղաքական, տնտեսական և իրավական ոլորտներում առկա հիմնական գործոններից, էապես պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահպան մարմինները (հատկապես՝ ոստիկանությունը) շատ հաճախ թերանում են հանցավորության վերոհիշյալ դրսևորումների դեմ պայքարի գործում: Սակայն տվյալ հանգամանքն էլ, իր հերթին, ունի սուμյեկտիվ և օμյեկտիվ μնույթի μազմաթիվ պատճառներ, որոնք անհրաժեշտ է վերացնել, ուղեփակել կամ չեզոքացնել: Հասարակական-քաղաքական և կրիմինալոգիական ներկայիս զարգացումներին համընթաց չէ նաև հայրենական քրեաիրավական գիտությունը: Ավազակությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրների համալիր, μազմակողմանի հետազոտություններ Հայաստանի Հանրապետությունում գրեթե չեն իրականացվում: Արդյունքում չեն մշակվում և կենսագործվում նշված հանցագործությունների կանխարգելման գիտականորեն հիմնավորված ու գործնական կարևոր նշանակություն ունեցող նոր մոտեցումներ: Միևնույն ժամանակ հատուկ հետազոտության կարիք ունեն ավազակությունների որակական և քանակական ցուցանիշները, դրանց նպաստող գործոնները, նշված հանցանքները կատարողների և դրանցից տուժողների անձը μնութագրող առանձնահատկությունները, կանխարգելմանն ուղղված առավել արդյունավետ ուղղությունները, ինչպես նաև ավազակության հանցակազմի օրենսդրական ձևակերպումներն ու հարակից հանցագործություններից հանցավոր տվյալ արարքի սահմանազատման հարցերը: Диссертация посвящена уголовно-правовым и криминологическим проблемам борьбы с разбоями в Республике Армения. В этом контексте представлены результаты сравнительного исследования понятия разбоя по уголовному законодательству РА и зарубежных стран. В частности, рас- смотрены особенности законодательного закрепления состава разбоя по УК стран бывшего Советского Союза, а также США, Китая, Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Дании и соответствующие нормы мусульманского уголовного права. На основе сравнительного исследования отмечается, что в ряду развитых европейских стран разбой выделяется в самостоятельный состав только в УК Германии и Швейцарии. В других европейских странах разбой отдельно не предусмотрен. В данном случае речь о кражах и грабежах, совершенных с применением насилия. Разбой не предусмотрен самостоятельным составом также в уголовном законодательстве Китая, США и ряда мусульманских стран. Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые в Респуб- лике Армения на уровне диссертационного исследования проведен всесторонний и подробный анализ уголовно-правовых и криминологических проблем разбоев. Кроме того, с целью повышения эффективности борьбы с указанными преступлениями на основе исследования представляются научно обоснованные и практически значимые предложения по совершенствованию уго- ловного законодательства и правоприменительной практики Республики Армения. Рассматриваются также объективные и субъективные признаки состава разбоя, предусмотренного УК РА. В данной связи осуществлен анализ соответствующих законодательных предписаний и выявлены определенные проблемы, связанные с практикой их применения. В частности, рассматривая вопросы, связанные с предметом исследуемого преступления, автор предлагает квалифицировать как разбой также случаи сознательного нападения на незаконного владельца имуществом. Как покушение на разбой, по мнению автора, должны квалифицироваться случаи, когда по ошибке нападение совершается не на человека, а на манекен и т.д. This thesis is dedicated to the criminal-legal and criminological problems of the robberies in the Republic of Armenia. In this context the results of comparative research of the concept of robbery are submited in this research. Connected to this, legislative peculiarities of the Robbery by the Criminal Codes of the contries of former Soviet Union, as well as the USA, China and many European countries (Germany, France, Spain, Netherlands, Switzerland, Sweden, Denmark) are discussed. Corresponding norms of Muslim criminal law are analysed too. On the base of comparative research in this article is mentioned, that in the number of developed European countries the robbery is foreseed separately only in the Criminal Codes of Germany and Switzerland. In the other European countries robbery is foreseed by the norms which are regulate responsibility for theft and pillage, commited with violence. The robbery is not foreseed separately in the Criminal Codes of the USA, China and many Muslim countries as well. The scientific innovation of thesis is that the versatile and detailed analysis of the criminal-legal and criminological problems of robberies is conducted in it for the first time in the Republic of Armenia on the level of the thesis research. Besides, scientifically substantiated and practically significant proposals on the improvement of the criminal legislation and the application of law in practice in the Republic of Armenia are presented on the basis of the study with the purpose of the increasing of the effectiveness of struggle against the robberies. The attributes, which characterize the objective and subjective parts of the robbery according to the Criminal code of the Republic of Armenia are discussed in this thesis too. In this context author has analyzed the corresponding norms of the Criminal Code of the RA and uncovered the certain practical problems. So, he suggests to qualify as a robbery the facts of raiding at illegal ascendants of property as well. Besides, author indicates that occasionally the trial of robbery is possible too. For example, when riding is committed not at man, but at manikin. Disputing the subjective attributes of robbery author indicates, that the obligatory attribute of the robbery is the purpose of crime. So, as mentioned in thesis, it is not oblygatory, that the motives of robbery are only venal.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Уголовно-правовые и криминологические проблемы разбоя в Республике Армения. Criminal law and criminological problems of robbery in the Republic of Armenia.
  Uncontrolled Keywords: Нерсисян Тигран Арамович, Nersisyan Tigran Aram
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 12 Dec 2016 12:44
  Last Modified: 12 Dec 2016 12:44
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3900

  Actions (login required)

  View Item