Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Իրավաբանական անձինք` որպես վարչական պատասխանատվության սուբյեկտ

Շաքարյան, Թամարա Արայի (2013) Իրավաբանական անձինք` որպես վարչական պատասխանատվության սուբյեկտ. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (620Kb)

  Abstract

  Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության ինստիտուտի ձևավորումը, ըստ էության, սկիզբ է առել խորհրդային իշխանության հիմնադրմանը զուգահեռ, երբ կուրորեն ժխտվում էր ցարական Ռուսաստանի իրավական համակարգի յուրաքանչյուր ինստիտուտ և գիտական տեսակետ։ Ցավոք, զուտ նոր իրավական լուծումներ առաջադրելու մոլուցքը, ինչն անխուսափելի է նման իրավիճակներում, նպաստեց բավարար գիտական հիմնավորվածություն չունեցող տարաբնույթ իրավական ինստիտուտների ի հայտ գալուն։ Այդ առումով իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության ինստիտուտը բնավ բացառություն չէր։ Տնտեսության ազատականացման զարգացումներին զուգընթաց՝ անխուսափելիորեն մեծ արդիականություն են ձեռք բերել վարչարարության, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության հիմնախնդիրները։ Սակայն, ներկայիս վարչական պատասխանատվության օրենսդրության և իրավական ոչ համարժեք պատկերացումների անկատարության պարագայում դեռևս բավարար չափով լուծված չեն իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության հիմնահարցերը։ Դրանք հավուր պատշաճի չեն ուսումնասիրվել նաև հայրենական իրավական գիտության շրջանակներում։ Նշված հարցերի վերաբերյալ կան ընդամենը մի քանի տեսական հոդվածներ, որոնք իրավակիրառ պրակտիկայի կողմից առաջադրվող խնդիրների լուծման հետ կապված, ըստ էության, այլևս բավականաչափ արդիական չեն։ Միջազգային հանրությունը, կամա թե ակամա, հարկադրված է կենսական համարել օրավուր աճող և նորանոր ոլորտներ ընդգրկող հանցավորության և տարաբնույթ իրավախախտումների դեմ գիտականորեն հիմնավորված և արդյունավետ գործելու ունակ ինստիտուտների անհրաժեշտությունը։ Բնականաբար, առաջին հերթին համայն մարդկությանը մտահոգում են լայն շրջանակներ ընդգրկած, աննախադեպ դաժանությամբ դրսևորվող և ողջ քաղաքակրթության գոյությունը հարցականի տակ դնելուն միտված ահաբեկչական ակտերը, մարդկության և խաղաղության անվտանգության դեմ ուղղված այլ ծանր հանցագործությունները։ Իրավաբանական անձանց պատասխանատվության ինստիտուտի բարելավման, այն առավել ամբողջական դարձնելու խնդիրն այսօր առանձնակի սրությամբ են դնում նաև այն միջազգային կառույցները, որոնք որոշակի պատասխանատվություն են կրում փողերի լվացման, կոռուպցիայի, մարդկանց առևտրի և նմանաբնույթ այլ հանցագործությունների դեմ միջազգային պայքարը համակարգելու տեսանկյունից։ Ընտրված թեման իրավագիտության այն եզակի ոլորտներից է, որի առնչությամբ, ցավոք, գիտական հետազոտությունները չեն առանձնանում անհրաժեշտ հարցադրումների ընտրությամբ և հիրավի արդիական խնդիրների վերլուծությամբ։ Այդ անցանկալի իրավիճակին նպաստել է նաև այն, որ անկախության երկու տասնամյակների ընթացքում ձեռնարկված դատաիրավական բարեփոխումներն անհասկանալիորեն շրջանցում էին ոչ միայն իրավաբանական անձանց պատասխանատվության ինստիտուտը, այլև վարչական պատասխանատվության ինստիտուտն ընդհանրապես։ Диссертация посвещена изучению актуальной темы административной ответственности юридических лиц в Республике Армения и ряда связанных с ней вопросов. Выбраннная тема является той редкой областью правоведения, научные исследования о которой не отличаются постановкой необходимых вопросов и всесторонним анализом актуальных задач. Это исследование является комплексным научным материалом об.административной ответственности юридических лиц. В работе всесторонно изучены такие вопросы, как историко-правовые предпосылки и стадии формирования административной ответственности юридических лиц, хронологическое развитие этого института в Республике Армения, в частности, с точки зрения сопоставления правового опыта зарубежных стран и соответствующих законодательств, а также сформировавшейся правовой практики. Большое внимание в работе уделяется влиянию международных правовых критериев на государственные законодательные реформы в области административной ответственности юридических лиц, анализу правосопоставления вопроса этого института, сущности института административной ответственности юридических лиц, специфике юридического лица как субъекта административной ответственности, особенностям оценки вины юридического лица, вопросу соотношения административной ответственности юридического лица и его сотрудника (должностного лица). Важной частью работы является разбор установленных видов административных наказаний в отношении юридических лиц, а также анализ направлений совершенствования института административной ответственности юридических лиц в контексте судебно-правовых реформ. По мнению диссертанта институт административной ответственности по традиции не может быть направлен исключительно на защиту административной системы. В частности, достоинство, права и свободы человека должны быть закреплены в законодательстве об административных правонарушениях как высшие правовые ценности. В тоже время, в диссертации обоснована мнение, что если в правовой системе данной страны для юридических лиц предусмотрена административная ответственность, то международные структуры не могут требовать, чтобы для них была предусмотрена также и уголовная ответственность. При определении административной ответственности юридических лиц требование привлечения их к уголовной ответственности не является обоснованным и полная замена административной ответственности на уголовную в этих случаях не целесообразна. Закрепление таких применяемых к юридическим лицам видов взысканий, которые соразмерны уголовным наказаниям других стран, позволит в результате обеспечения соразмерности их правовых последствий в некоторой степени решить обозначенную международными организациями проблему уголовной ответственности¦. Только для юридических лиц в кодексе административно-правовых нарушений можно предусмотреть административную ответственность за некоторые деяния, предусмотренные действующим уголовным кодексом. The dissertation is dedicated to the actual problem of administrative responsibility of legal entities and other related issues. In the light of inevitable processes of economic liberalization, the defined problem is well-timed. This research is the first integrated and comprehensive scientific analysis on administrative responsibility of legal entities. The selected topic is one of the few fields of jurisprudence which were not appropriately and deeply researched by scientists so far. The dissertation touched upon such issues as historical and legal preconditions of the administrative responsibility of legal entities; the development of legal entities administrative responsibility institution in the Republic Armenia; the influence of international legal standards on domestic legal reforms related to administrative responsibility of legal entities; comparative analysis; the essence of the institution of administrative responsibility of legal entities; the peculiarities of a legal entity as a subject of administrative responsibility; the peculiarities of assessment of legal entity’s guilt; the problem of correlation of administrative responsibility of legal entity and its employee (official); types of administrative penalties, which can be imposed to legal entities and the improvement of the institution of administrative responsibility of legal entities, in the light of judicial reforms. According to the given research, the institution of administrative responsibility cannot be aimed only at protection of administrative system. In administrative legislation human rights, freedoms and dignity must be considered as primary legal values. Meanwhile, the thesis substantiated the following idea: if state’s legislation provides system of administrative responsibility for legal entities, international organizations should not require the provision of criminal responsibility. If national legislation provides administrative responsibility for legal entities, criminal responsibility institution is groundless, and, in any case, the full replacement of administrative responsibility to criminal one is an improper solution. The thesis also studied the most typical characteristics and peculiarities of administrative responsibility and substantiated that the administrative responsibility for legal entities should be allocated by legislation. The dissertation justified the following conclusion: the administrative responsibility of legal entities is characterized by such degree of independence of its regulation which makes it possible to affirm that it can be a component of the institution of administrative responsibility.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Юридическое лицо как субъект административной ответственности. Legal entities as subject of administrative responsibility.
  Uncontrolled Keywords: Шакарян Тамара Араевна, Shakaryan Tamara
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 15 Dec 2016 16:34
  Last Modified: 15 Dec 2016 16:34
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3909

  Actions (login required)

  View Item