Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Գնահատողականության ուժգնացման իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում

Ղազարյան, Լենա Լևոնի (2013) Գնահատողականության ուժգնացման իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (215Kb)

  Abstract

  Լեզվական հետազոտությունների ճանաչողական ուղղության շրջանակներում լեզվական տարբեր երևույթներ մեկնաբանվում են նորովի` հարստացնելով դրանք նոր իմաստներով ու նշանակություններով: Դա պայմանավորված է կարևորագույն և հիմնարար այն դրույթով, որ լեզուն դիտարկվում է ոչ թե որպես վերացական համակարգ, այլ որպես սուբյեկտի հաղորդակցական ու ճանաչողական գործունեության հիմք: Պայմանավորված լինելով մարդու՝ աշխարհի վերաբերյալ ճանաչողական պատկերով՝ գնահատողականության կարգը շարունակում է լայնորեն ուսումնասիրվել ժամանակակից լեզվաբանական ուսումնասիրությունների գիտական հարացույցում: Արտահայտելով մարդու վերաբերմունքը շրջապատող իրականության նկատմամբ՝ գնահատողականությունը բնութագրվում է ուժգնացման հնարավորությամբ, քանի որ այն պայմանավորված է գնահատվող օբյեկտի հարաբերական արժեքով, և ըստ այդմ, գնահատողական վերաբերմունքը լեզվում կարող է աստիճանավորվել՝ կախված օբյեկտի արժեքների բնույթից ու սուբյեկտի արժեքային համակարգից։ Ուժգնացնող բառերը մեծ դեր ունեն գնահատողական դատողությունների աստիճանավորման գործընթացում, քանի որ այս կարգը սերտորեն կապված է փիլիսոփայական այնպիսի կարգերի հետ, ինչպիսիք են քանակը, որակը, չափը: Սույն ուսումնասիրության առարկան գնահատողականության ուժգնացման իմաստագործառական դրսևորումներն են խոսքում: Լեզվում գնահատողականությունը սերտորեն կապվում է եղանակավորման, հուզականության, արտահայտչականության հետ: Ուժգնացումը մուտք է գործում գնահատողական ասույթ, սաստկացնում կամ ապասաստկացնում գնահատողականության կտրականությունը, ավելացնում նրա արտահայտչականությունն ու հուզականությունը։ Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել գնահատողական դատողություններում հանդես եկող ուժգնացման միջոցների իմաստային և գործառական առանձնահատկությունները՝ հիմք ընդունելով ուժգնացնող բառերի զարգացման իմաստային աղբյուր-դաշտերի հիման վրա առանձնացված տարաբնույթ ուժգնացնող բառերի առանձնահատկությունները: Ընդ որում, ելակետային է համարվում այն դրույթը, որ գնահատողական դատողություններում հանդես եկող ուժգնացնող բառերի դաշտը անընդհատ նորացվում է ու փոխարինվում նոր միավորներով, ինչն ապահովում է նրանց արտահայտչականությունն ու հուզականությունը: Ըստ այդմ, աշխատանքում նաև փորձ է արվում վեր հանել լիիմաստ լեզվական միավորների ուժգնացնող բառերի վերածվելու իմաստային ու ճանաչողական մեխանիզմները: Проблема исследования системы средств интенсификации в оценочных конструкциях как когнитивно-лингвистических структур продолжает оставаться в числе важнейших областей исследований в современной лингвистике. Реферируемая диссертация посвящена исследованию семантических и функциональных особенностей языковых средств интенсификации оценки в современном английском языке. Категория оценочности тесно связана со смежными категориями модальности, эмотивности, экспрессивности и интенсивности. В основе категории интенсивности лежит понятие градации. Эта категория предполагает наличие шкалы интенсивности, по отношению к которой измеряется степень выражения интенсивности языковыми единицами. Отметка на шкале, соответствующая величине интенсивности, может находиться выше или ниже той точки отсчета, которую говорящий эмпирически признает в качестве нормы, т.е. ординарного уровня интенсивности. Интенсификация входит в состав оценочного суждения, представляя собой меру экспрессивности и эмотивности. Целью настоящей диссертационной работы является изучение семантических и функциональных особенностей интенсификаторов в оценочных суждениях на основе классификации полей-источников их возникновения и развития. Актуальность исследования определяется его связью с когнитивно-коммуникативной парадигмой лингвистических исследований, необходимостью комплексного подхода к изучению категории интенсивности и функционально-семантического анализа системы средств интенсификации в оценочных конструкциях. Научная новизна исследования заключается в самой постановке вопроса: изучение интенсификации в контексте оценочнoго высказывания. Интенсификация оценки, играя важную роль в сфере словесной коммуникации не получила еще должного освещения в свете актуальных положений современной лингвистики. В настоящем исследовании впервые предпринимается попытка выявить систему семантических полей-источников развития интенсификаторов и разработать их типологию на основе особенностей выявленных семантических полей-источников. Разработка типологии интенсификаторов дает возможность системного описания семантических и функциональных проявлений интенсификаторов в оценочных конструкциях. Интенсификаторы как особый лексико-семантический класс слов в английском языке наиболее ярко отражают процессы постепенной десемантизации и грамматикализации, лежащие в основе их возникновения и становления. Evaluation is closely connected with the adjacent categories of modality, emotiveness, expressiveness and intensification. The category of intensification implies gradability, i.e. the existence of an inherent scale of intensity with regard to which the degree of intensification is measured. Intensification enters evaluative utterances intensifying or deintensifying the felicity of evaluative content and increasing its expressiveness and emotiveness. The objective of the research is the study of the semantic and functional peculiarities of intensifiers in evaluative utterances based on the semantic source domains of their development. We proceed from the assumption that intensifiers are particularly disposed to renewal which ensures their expressiveness and emotiveness. The relevance of the research consists in the necessity of the multilateral study of intensifiers and their role and functions in evaluative utterances. The study of the means of intensification in evaluative utterances as cognitive structures continues to be one of the most relevant issues in the present scientific paradigm of linguistic studies. The novelty of the research is provided by the research question itself: to study intensification in the context of evaluation. Intensification of evaluation plays a vital role in the sphere of verbal communication and has not been thoroughly studied in the light of modern cognitive and pragmatic directions of language study. In the present research for the first time an attempt has been made to develop a comprehensive system of semantic source domains of the development of intensifiers and to elaborate a typology of intensifiers based on the characteristics of the defined source domains. The elaboration of the typology of intensifiers enables revealing the most relevant semantic and functional peculiarities of intensifiers in language and speech in a more detailed and systematized way. The study shows that intensifiers are particularly disposed to renewal which can be described as a process when items with a definite lexical meaning can gradually develop into adverbial items performing grammatical and pragmatic function of intensification due to the processes of desemantization and grammaticalization.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Семантические и функциональные особенности языковых средств интенсификации оценки в современном английском языке. The semantic and functional peculiarities of intensification of evaluation in modern English.
  Uncontrolled Keywords: Казарян Лена Левоновна, Ghazaryan Lena
  Subjects: Linguistics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 22 Dec 2016 09:57
  Last Modified: 22 Dec 2016 09:57
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3926

  Actions (login required)

  View Item