Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

«Ճշմարտություն» և «կեղծիք» հասկացույթները ճանաչողական և գործաբանական լեզվաբանության դիտանկյունից (անգլերեն և հայերեն քաղաքական դիսկուրսների զուգադրությամբ)

Մակունց, Լիլիթ Կամոյի (2013) «Ճշմարտություն» և «կեղծիք» հասկացույթները ճանաչողական և գործաբանական լեզվաբանության դիտանկյունից (անգլերեն և հայերեն քաղաքական դիսկուրսների զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (546Kb)

  Abstract

  20-րդ դարի վերջին տարիներից սկսած լեզվի և քաղաքականության միասնությունը գտնվում է ժամանակակից լեզվաբանական ուսումնասիրությունների կենտրոնում: Ճանաչողական և գործաբանական լեզվաբանությունը նոր լույս են սփռում աշխարհի քաղաքական պատկերի ընկալման և մեկնաբանման գործընթացի վրա` քաղաքական ելույթը դիտարկելով որպես ազգային մշակույթի կարևորագույն հատված, լեզվական պատկերի որոշակի զանգված, որն ազգային գիտակցության մեջ ձևավորվում և ստանում է իր ուրույն, առանձնահատուկ դրսևորումը1: Լեզվաճանաչողական մոտեցումը հնարավորություն է տալիս ավելի խորը ըմբռնել քաղաքական համատեքստում այն ամենը, ինչը բացահայտ չէ: Վերջին տարիներին բավականին թվով ճանաչողական հասկացութային հետազոտություններ են կատարվել քաղաքական դիսկուրսի շրջանակներում: Քաղաքական գործիչն իր ելույթներով փորձում է կերտել իր ազնվաբարո և պարկեշտ կերպարը` իրականությունը ներկայացնելով իրեն ձեռնտու երանգներով: Այս առումով, ժամանակակից քաղաքական աշխարհում հատուկ կարևորություն են սկսում ստանալ «ճշմարտություն» և «կեղծիք» հասկացույթները: Ատենախոսությունը նվիրված է «ճշմարտություն» և «կեղծիք» հասկացույթների ուսումնասիրությանը քաղաքական դիսկուրսում` անգլերենի և հայերենի զուգահեռ վերլուծությամբ: Աշխատանքում այս հասկացույթների քննությունը կատարվել է ճանաչողական և գործաբանական մոտեցումների համադրմամբ: Վերջին շրջանում ուշադրության է արժանանում դիսկուրսի վերլուծության ճանաչողական և գործաբանական համաժամանակյա ուսումնասիրությունը, որը դիտարկվում է որպես արդի լեզվաբանութան պահանջներին համահունչ մոտեցում: «Ճշմարտություն» և «կեղծիք» հասկացույթների ուսումնասիրությունը քաղաքական դիսկուրսի համատեքստում հատկապես արդիական է, քանի որ կեղծիքի քողարկման կամ ճշմարտությունը որոշակի անկյան տակ ներկայացնելու շնորհիվ քաղաքական գործիչը կարող է ձեռք բերել հանրային աջակցություն, իշխանություն, բարձր սոցիալական դիրք և, էական ազդեցություն ունենալով տվյալ հասարակության մեջ, որոշել տվյալ ժողովրդի, պետության զարգացման ուղին: Данная диссертация посвящена комплескному описанию концептов “истина” и “ложь” с позиций когнитивной и прагматической лингвистики в англоязычном политическом дискурсе в сопоставлении с армянским. Актуальность диссертации определяется возрастающим интересом лингвистики к исследованию проблем концептуализации политического дискурса, моделирования структур сознания, обусловленных лингвокультурной средой и конкретной ситуацией общения. Цель исследования состоит в моделировании структур концептов и выявлении тех прагматических механизмов, которые обеспечивают воздействие на картину мира адресата. Новизна исследования заключается в рассмотрении концептов истина и ложь с позиций когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, в выявлении тех когнитивных факторов, которые влияют на процесс вербализации в английской и армянской языковых картинах. Впервые концепты истина и ложь изучаются с позиций теории речевых актов, а также впервые изучение данных концептов рассматривается в комбинации с такими видами речевого воздействия как внушение и убеждение. Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты исследования могут быт использованы в развитии теории дискурса, когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии. Изучение лингвокультурных концептов раскрывает также особенности соотношения языка и культуры, языка и мыщления. Практическая ценность работы определяется тем, что результаты исследования могут быть использованы в лекционных курсах и специальных курсах по когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, прагматике, анализу дискурса. Представленный в работе материал и результаты его анализа могут быть интересны и для политических деятелей, политологов, политтехнологов и имиджмейкеров. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. Во введении формулируются актуальность, цели и задачи исследования, устанавливается научная новизна, определяются теоретическая значимость и практическая ценность диссертации, а также указываются методы и теоретическая база исследования. The given research is devoted to the comparative study of the concepts truth and lie in English and Armenian political discourses by implementing both cognitive and pragmatic approaches. At present, the radical changes in social and political life, the escalation of inner and international conflicts have stimulated linguists to focus their attention on political communication and mainly to the study of problems of conceptualization of political discourse, modeling the structures of consciousness due to linguistic-cultural environment and the specific situation of communication. The purpose of the study is to model the structures of concepts based on cognitive linguistics and identify those pragmatic mechanisms that ensure the impact on the recipient's viewpoint. The innovation of the study consists in the integrated approach to the analysis of these concepts from the standpoints of cognitive linguistics and linguistic culturology. Novelty is also manifested in identifying those cognitive factors that affect the process of verbalization in English and Armenian languages. Additionally, the novelty consists in studying the concepts of truth and lie as manifestations of speech acts. The theoretical significance of the study is that the results of the research can be used in the further development of cognitive linguistics, pragmatics, cultural linguistics, stylistics, discourse analysis. The study also reveals the relationship between language and culture, language and consciousness. The practical value of the work is determined by the results of the research, it can be used in lectures and special courses in cognitive linguistics, linguistic culturology, pragmatics, discourse analysis. The results of the analysis presented in this paper may be of interest to politicians, political scientists, political consultants and image makers.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Когнитивно-прагматический аспект исследования концептов истина и ложь в англоязычном политическом дискурсе (в сопоставлении с армянским). Concepts truth and lie from the point of view of cognitive and pragmatic linguistics (comparison of english and armenian political discourses).
  Uncontrolled Keywords: Макунц Лилит Камоевна, Makunts Lilit
  Subjects: Linguistics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 22 Dec 2016 12:53
  Last Modified: 28 Dec 2016 13:40
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3929

  Actions (login required)

  View Item