Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Անգլերենի տեղաշարժման բայերի ճանաչողական հայեցակերպը (իսպաներենի զուգադրությամբ)

Ղազարյան, Շուշանիկ Երվանդի (2013) Անգլերենի տեղաշարժման բայերի ճանաչողական հայեցակերպը (իսպաներենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (391Kb)

  Abstract

  Когнитивная лингвистика прочно заняла свое место в парадигме концепций современного языкознания. Именно ее возникновение и бурное развитие на современном этапе являются характерной чертой языкознания рубежа веков. Трудно переоценить значение когнитивного подхода для изучения лексической системы языка, благодаря которому удалось представить семантику языковых единиц в совершенно ином аспекте, представляющем собой систематизацию словарного состава языка на основе концептов. Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению проблемы представления знаний о передвижении в английском языковом сознании и их репрезентации в языке в сопоставительном освещении с испанским языком. Актуальность исследования обусловлена обращением к проблеме взаимоотношения языка и мышления, а также использованием методологической базы когнитивной лингвистики применительно к такому материалу, который еще не был описан во всей его целостности и полноте. Одной из актуальных задач когнитивной лингвистики является разработка методов и способов концептуального моделирования событий и явлений, а также изучение средств их репрезентации в языке. К числу таких задач, в частности, относится описание различных способов объективации события передвижения. Актуальность исследования также усматривается в выявлении метафорических и грамматикализованных моделей с участием глаголов передвижения, с помощью которых происходит концептуализация более сложных и абстрактных явлений действительности. Объектом исследования являются концептуальные характеристики английских глаголов передвижения. Привлекается также материал из испанского языка, сопоставление с которым позволяет наиболее наглядно представить сходства и различия в способах объективации пространственного передвижения в сателлито- ориентированных и глагольно-оформленных языках. Цель работы состоит в изучении концептуальных особенностей английских глаголов передвижения, обусловливающих положение данных глаголов в когнитивной системе современного английского языка, а также в проведении анализа когнитивных моделей события передвижения и способов их объективации в речи в сопоставлении с испанским языком. Ատենախոսության նպատակն է ուսումնասիրել անգլերենի տեղաշարժման բայերի հայեցակարգային առանձնահատկությունները, դրանց կարևորությունը ժամանակակից անգլերենի ճանաչողական համակարգում, ինչպես նաև` վերլուծել տեղաշարժման իրադարձությունների ճանաչողական կաղապարները և խոսքում դրանց առկայացման միջոցները իսպաներենի զուգադրությամբ: Այդ նպատակին հասնելու համար առաջադրվում են հետևյալ խնդիրները` պատկերացում կացմել շարժման դասակարգի ընդհանուր հասկացության մասին; ուսումնասիրել շարժման կարգի ընդհանուր հասկացությունը փիլիսոփայության և լեզվաբանության շրջանակներում; որոշել լեզվական միավորների դասակարգման և հայեցակարգայնացման հիմնական սկզբունքները; ներկայացնել անգլերենի տեղաշարժման բայերի բազմամակարդակ կաղապարը; ուսումնասիրել անգլերենում դասակարգման տարբեր մակարդակներ ունեցող բայերի հայեցակարգային առանձնահատկությունները `համապատասխան կողմերով զուգադրելով իսպաներենի տեղաշարժման բայերի հետ; դիտարկել տեղաշարժման իրադարձությունների տարբեր եղանակներով ներկայացման և, մասնավորապես, տեղաշարժման արբանյակային և բայական ձևերի առկայացման վերաբերյալ հարցերը անգլերերնում և իսպաներենում, որոնք մշակված են Լ. Տալմիի դպրոցի քերականագետների կողմից; վերհանել և նկարագրել տեղաշարժման իրադարձությունների փոխաբերական վերաիմաստավորման յուրահատկությունները անգլերենում` իսպաներենի հետ զուգադրմամբ; սահմանել անգլերենի տեղաշարժման բայերի քերականացված կաղապարների յուրահատկությունները` իսպաներենի հետ զուգադրմամբ: The research is aimed at studying the conceptual peculiarities of the English verbs of movement determining their place in the cognitive system of modern English. It also aims at analyzing cognitive models of movement events and the ways of their actualization in speech, comparing with those in Spanish. To achieve the goal of the research the following objectives are set forth: to define the general notion of the category of motion; to study the general notion of category of motion in philosophy and linguistics; to define the main principles of categorization and conceptualization of lexical units; to present a multilevel model of representation of the English verbs of movement; to study the conceptual characteristics of the verbs of different levels of categorization in English, comparing them in certain aspects with those in Spanish; to study different ways of presenting the movement events and particularly the problems concerning satellite and the verbed forms of actualization of movement in English and Spanish, developed by the scholars of L. Talmy school; to bring out and describe the peculiarities of metaphorical expressions of movement events in English with special reference to Spanish; to define the peculiarities of grammaticalized models of the English verbs of movement which are the results of metaphorical expression, comparing them with those in Spanish. The novelty of the research is determined by the study of the problem of language and mind relation as well as the usage of the methodological basis of cognitive linguistics to examine the English verbs of movement, which have not been a subject of thorough study. One of the principle tasks of cognitive linguistics is to develop the methods and ways of cognitive modelling of the events and phenomena, and to study the means of their representation in language. These tasks include the description of different ways of movement event actualization. The topicality of the research is also seen in revealing the metaphorical and grammaticalized models of the verbs of movement due to which more complex and abstract phenomena of reality are conceptualized.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Անգլերենի տեղաշարժման բայերի ճանաչողական հայեցակերպը (իսպաներենի զուգադրությամբ): Cognitive aspect of the study of the english verbs of movement (with special reference to Spanish).
  Uncontrolled Keywords: Ղազարյան Շուշանիկ Երվանդի, Ghazaryan Shushanik
  Subjects: Linguistics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 22 Dec 2016 15:59
  Last Modified: 22 Dec 2016 15:59
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3932

  Actions (login required)

  View Item