Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հապավումների և համառոտագրությունների լեզվաոճական առանձնահատկություններն անգլալեզու առցանց հաղորդագրություններում

Աղաջանյան, Արսինե Սերգեյի (2013) Հապավումների և համառոտագրությունների լեզվաոճական առանձնահատկություններն անգլալեզու առցանց հաղորդագրություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (430Kb)

  Abstract

  Գլոբալ համացանցը և հաղորդակցության նոր ձևերի կիրառումը նպաստում են լեզվական համակարգի և դրա կառուցվածքի զարգացմանը, քանի որ շփման նոր ձևաչափը ենթադրում է նոր գործիքների, լեզվական կառույցների և միավորների զարգացում, ինչպես նաև արդեն առկա լեզվական միջոցների վերաիմաստավորում: Առցանց միջավայրը նպաստում է լեզվական նոր երևույթների զարգացմանը տարբեր հարթություններում: Դրա արդյունքում ավանդական այն եզրերը, որոնք մինչ այդ կիրառվել են որոշակի իմաստներ արտահայտելու համար, այսօր ունեն այլ գործաբանական նպատակներ: Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ առցանց հաղորդակցման ձևերն օրեցօր ավելի են տարածվում՝ դառնալով ժամանակակից մարդու առօրյայի անμաժան բաղադրիչը: Սույն աշխատանքում հետազոտության օբյեկտն անգլալեզու համաժամանակյա չաթն է որպես հաղորդակցման ձև և տեքստ: Բանն այն է, որ չաթի այս տեսակը հարուստ է լեզվական այն երևույթների դրսևորմամբ, որոնք տարանջատում են հաղորդակցման տվյալ ձևը մյուսներից: Ուսումնասիրության առարկան համաժամանակյա չաթերում օգտագործվող հապավումներն ու համառոտագրություններն են, դրանց տեսակները, ձևաբանական, ոճական, գործաբանական յուրահատկությունները: Աշխատանքի նորույթը առցանց համաժամանակյա չաթերում կիրառվող հապավումների և համառոտագրությունների լեզվաոճական առանձնահատկությունների, ինչպես նաև դրանց շնորհիվ ստեղծված տեքստի նոր տեսակում կիրառվող նոր նշանների վերհանումն է: Մինչ այժմ լեզվաբաններն իրենց ուսումնասիրություններում առաջնությունը տվել են առցանց չաթերին առնչվող առանձին լեզվական խնդիրների լուսաբանմանը և դրանց գիտական քննությանը (Դ. Քրիստալ, Ք. Թհարլոու, Ս. Հերրինգ, Ք. Վերրի, Հ. Կորտիի, Մ. Վեμեր, Ջ. Ստիվենսոն, Մ. Կաստրո, Խ. Զառռագա, Խ. Սաեզ, Ա. Նեμոթ, Ռ. Դելարբրե, Ռ. Պոտապովա, Մ. Մակարով, Մ. Շկոլովայա, Ե. Գորոշկո, Ա. Պերելոմով, Պ. Կոնդրաշով, Ա. Տրավին, Ն. Անդրիասովա, Լ. Ֆլջյան և այլն): Հապավում և համառոտագրություն երևույթներն ուսումնասիրվել են մասնակիորեն՝ դիտարկվելով որպես առցանց զրույցներում ժամանակ և տարածություն տնտեսելու միջոց: Սույն աշխատությունն իր μովանդակությամբ և հարցադրումներով առաջինն է, որտեղ համակողմանի վերլուծության են ենթարկվում առցանց համաժամանակյա չաթի հապավումների և համառոտագրությունների ծագումնաբանական, նշանագիտական, ձևաբանական, ոճական և գործառութային առանձնահատկությունները: Работа посвящена изучению лингвостилистических особенностей аббревиатур и сокращений англоязычных сетевых сообщений. Целью диссертации является представление аббревиатур и сокращений, применяемых в жанре сетевых сообщений (чатов), их лингвостилистических особенностей, исследование терминологического, этимологического, функционального комплекса аббревиатур и сокращений. В рамках диссертации поставлены следующие задачи: Выделить особенности сетевой речи как лингвистического явления; Изучить сетевое общение как продукт слияния письменной и устной речи, выявить особенности данной формы общения; Исследовать лингвистические, стилистические и прагматические особенности чата как сетевого разговорного жанра; Изучить аббревиатуру и сокращение как лингвистическое явление, проанализировать принципы их формирования и развития, классифицировать их по видам, раскрыть и проанализировать прагматические особенности англоязычных синхронных чатов; Проанализировать лингвостилистические и прагматические особенности сокращений и аббревиатур в англоязычных синхронных чатах. Актуальность темы диссертации обусловлена тем, что формы сетевого общения с каждым днем распространяются все шире, становясь неотъемлемой частью быта современного человека – со всеми присущими им и нуждающимися в исследовании лингвистическими реалиями. Особого внимания заслуживает вопрос о том, почему данная форма общения настолько принята и предпочтительна, а также – почему зачастую живое общение уступает формам сетевого общения, которое получает все более широкое распространение в сфере общения разных общелингвистических слоев. Необходимость в исследовании указанного вопроса вызвана тем, что используемые в сетевых чатах аббревиатуры и сокращения выражают новые значения, которые могут быть не поняты или неверно истолкованы людьми, не владеющими этой знаковой системой. Здесь возникает вопрос: можно ли выделить так называемый «язык чата», который по своей сути отличается от других форм речи спецификой применения лингвостилистических средств. The research explores the linguostylistic peculiarities of abbreviations and contractions in the genre of English on-line chats. The aim of the research is to present the abbreviations used in English online chats, their linguistic features altogether with terminology, origin, types and functions. To achieve the goal of the research the following objectives are set forth. To describe the nature and importance of the online discourse as a new medium of communication; To reveal the main linguistic peculiarities of internet discourse by comparing it with the traditional forms of language communication, that is, oral and written speeches; To study the linguistic, stylistic and pragmatic peculiarities of online chats; To analyze the origins of the abbreviations as a linguistic phenomenon as well as to examine their functions and types; To reveal the functions, linguostylistic and pragmatic features of abbreviations in online synchronous chats; The topicality of the paper is conditioned by the fact that online means of communication due to the frequency of their use have become an indispensable part of the modern society and spread their influence in various spheres of human life. It is conditioned by several factors, which are as follows: the analysis of the differences between the traditional types of communication and on-line communication; to clarify why this new type of communication is so preferred by people, the study of the linguostylistic peculiarities of abbreviations of online chats, the importance of studying the features of “the language of chats” which are different because of the way the language is used.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Лингвостилистические особенности аббревиатур и сокращений англоязычных сетевых сообщений. Linguostylistic peculiarities of abbreviations and contractions in English online chats.
  Uncontrolled Keywords: Агаджанян Арсине Сергеевна, Aghajanyan Arsine S.
  Subjects: Linguistics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 26 Dec 2016 15:18
  Last Modified: 26 Dec 2016 15:18
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3939

  Actions (login required)

  View Item