Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Պատկերավոր արտահայտչամիջոցների բազմաձայնական առկայացումը անգլերեն գեղարվեստական խոսքում (ֆրանսերենի զուգադրությամբ)

Այունց, Անուշ Յուրիի (2013) Պատկերավոր արտահայտչամիջոցների բազմաձայնական առկայացումը անգլերեն գեղարվեստական խոսքում (ֆրանսերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (787Kb)

  Abstract

  Քերթողական արվեստի ստեղծագործությունը աշխարհի ընդհանրացված յուրօրինակ պատկերն է` մարմնավորված լեզվական ձևերով և լուսավորված բանաստեղծական գիտակցությամբ: Գեղարվեստական ստեղծագործության լեզվում սովորական բառերը կերպարանափոխվում են` հայտնվելով արտասովոր ոճական միջավայրում: Այստեղ բառը կիրառվում է ոչ միայն տվյալ լեզվի ընդհանուր բառապաշարին բնորոշ իմաստներով, այլև ասես վերաստեղծվում է տվյալ երկի լեզվաշխարհում և ճանաչողական ու գեղագիտական որոշակի արժեքների ազդեցության տակ ինքնատիպ իմաստ է ստանում: Հենց այս նոր իմաստային շերտավորումների լուսաբանմանն է ուղղված գեղարվեստական գրականության լեզվի քննությունը: Իմաստային շերտավորումները ձևափոխում, հարստացնում են համընդհանուր բառերի իմաստային կառուցվածքը, ինչի շնորհիվ իմաստի առումով չեզոք բառերը ստեղծագործության մեջ վառ արտահայտչական-պատկերավոր բնույթ են ստանում: Այս առումով` բառի բազմաձայնություն եզրույթը լիովին արտացոլում է բառի` միևնույն համատեքստում տարբեր ձևով «հնչելու» կարողությունը: Հնչողականությունը ենթադրում է ոչ միայն բառի հնչյունային կողմը, այլև դրա` տարբեր մեկնաբանություններ առաջացնելու կարողությունը: Ուստի գրական երկում բառերը բազմաձայն են դառնում իրենց բանաստեղծական իմաստի, իմաստային երանգների միաժամանակյա իրացման շնորհիվ2: Ելնելով վերը ասվածից` ատենախոսության մեջ որպես նախնական վարկած առաջադրվում է այն դրույթը, որ ոճական այն հնարները, որոնք լեզվական իմաստաբանության տեսանկյունից համարվում են մակդիր, համեմատություն կամ փոխաբերություն, ստեղծագործության քերթողական կառույցի առումով կարող են զերծ լինել պատկերավորությունից և կրել միայն արտահայտչական բնույթ: Ըստ այդմ, ատենախոսության հիմնական թեզերից մեկն այն է, որ բազմաձայնության առկայությունը ապահովում է ոճական հնարների պատկերավորությունը` ի լրումն դրանց ունեցած արտահայտչականության: Բազմաձայնության շնորհիվ պատկերավոր արտահայտչամիջոցը ձեռք է բերում մեծ ներուժ` առավել խորությամբ արտահայտելու հեղինակի պատկերավոր մտածողության ողջ շարժակազմը, նրա աշխարհաճանաչողության ու դավանանքի յուրահատկությունները: Հարկ է նշել, որ գեղարվեստական երկի պատկերավորության համար մեծ դեր է կատարում հորիզոնական համատեքստը, առանց որի բառային շատ պատկերներ չեն կարող առանձնացվել և իմաստավորվել: Քերթողական արվեստի ստեղծագործությունը ևս պետք է նախապայմաններ ապահովի բազմաձայնության առկայացման համար: Диссертация посвящена исследованию одной из наиболее актуальных проблем в области филологии проблеме полифонической актуализации образных средств выражения в художественной речи. Будучи лингвопоэтическим средством, полифония наиболее ярко отражает глубину и емкость слова, которые оно приобретает в результате творческого замысла автора. Как показывает исследование, полифоническая актуализация образных средств в значительной мере зависит не только от полифонических характеристик слов включенных в состав образных средств, а также от широкого горизонтального контекста всего произведения. Немаловажную роль играют также смысловой потенциал языковых единиц на эмическом уровне и их просодическая характеристика, реализуемая на этическом уровне. Целью настояшего исследования является изучение образных средств выражения (в нашем случае метафоры, сравнения и эпитета) через призму их полифонической актуализации в произведении словесно-художественного творчества. Для достижения поставленной цели в работе выдвигаются следующие задачи: исследовать явление полифонии в рамках герменевтического подхода, пытаясь всесторонне разъяснить понятийное содержание данного термина; применением лингвопоэтического метода анализа в рамках герменевтического подхода проанализировать образные средства выражения, в которых полифоническая актуализация проявляется наиболее ярко; установить роль смыслового потенциала эмической единицы в полифонической актуализации на этическом уровне; определить важность применения метода лингвопоэтического сопоставления в раскрытии полифонических характеристик образных средств выражения; установить первостепенную важность широкого горизонтального контекста в полифонической актуализации образных средств выражения; выявить просодические характеристики речи, способствующие полифонической актуализации образных средств выражения. Для решения поставленных задач в рамках герменевтического подхода применяется метод лингвопоэтического анализа, который обеспечивает переход с уровня лингвостилистического восприятия и понимания произведения словесно-художественного творчества на уровень его оснавной художествнной идеи и замысла автора. The subject matter of the present paper is the study of the polyphonic actualization of figurative expressive means in a piece of literature. The research is carried out along the lines of philological hermeneutics. The investigation shows that as one of the most powerful linguopoetic devices the polyphony of the word plays an indispensable role not only in the process of the polyphonic actualization of figurative expressive menas but also in providing global aesthetic impact on the reader. In the course of study it was established that the polyphonic actualization of figurative expressive means depends, to a great extent, on the semantic globality of the words included in the stylistic device as well as the wide horizontal context of the wrok. The prosodic organization of the text on the etic level is of paramount importance as well. The goal of the research is to reveal the actualization of polyphony in different figurative expressive means. To achieve the goal of the research the following objectives are set forth: to study polyphony as a device of verbal creativity within the framework of philological hermeneutics making an attempt to explain the conceptual contents of the term, to analyse those figurative expressive means in which the polyphonic actualization is vivid by applying the linguopoetic method of analysis whithin the framework of philological hermeneutics, to deternime to what extent the existence of different meanings on the emic level contributes to the polyphonic actualization of the word on the etic one to establish the importance of applying the confrontative study in revealing the polyphonic actualization of the figurative expressive means, to show the role of the wide philological context for the polyphonic actualization of figurative expressive means, to reveal the prosodic features of speech enhancing the polyphonic actualization of the figurative expressive means. It stands to reason to believe that the effective realization of the goal set in the present work will contribute to the solution of the all important philological problem of understanding and interpreting a work of verbal creativity. The research is carried out on L. Darrell's ''The Alexandria Quartet'' and its French translation. The method of linguopoetic confrontation is applied to the study of the original and translated versions.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Полифоническая актуализация образных средств выражения в английской художественной речи (в сопоставлении с французским переводом). The polyphonic actualization of figurative expressive means in English literary speech (a confrontative study of English and French).
  Uncontrolled Keywords: Аюнц Ануш Юрьевна, Ayunts Anoush
  Subjects: Linguistics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 28 Dec 2016 13:54
  Last Modified: 28 Dec 2016 13:54
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3943

  Actions (login required)

  View Item