Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հույզերի խոսքային և ոչ խոսքային դրսևորումները որպես լեզվաճանաչողական քննության առարկա (անգլերեն նյութի հիման վրա)

Ռոստոմյան, Աննա Արմենի (2013) Հույզերի խոսքային և ոչ խոսքային դրսևորումները որպես լեզվաճանաչողական քննության առարկա (անգլերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (315Kb)

  Abstract

  Մարդիկ μանական և հուզական էակներ են, որոնք, շփվելով արտաքին աշխարհի հետ, դատողություններ են անում իրենց շրջապատող մարդկանց ու առարկաների, վերացական երևույթների և այլևայլ իրավիճակների մասին, փորձում ինքնաճանաչողության միջոցով գտնել իրենց տեղն ու դերն աշխարհում: Կասկած չկա, որ անձի հույզերը մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ նրա կենսագործունեության և մասնավորապես խոսքային գործուն եության վրա: Լեզվին և խոսքին առնչվող խնդիրներ քննելիս այսօր առավել արդիական և այժմեական է միջգիտակարգային ուսումնասիրությունների արդյունքում ստացված տվյալների վրա հիմնվելը: Քանի որ հույզերն իրենց μնույթով և μովանդակությամμ μազմատարր են, ապա դրանց լեզվաμանական քննության ընթացքում առավելապես մեծանում է լեզվական ոլորտից դուրս առկա գիտելիքների կիրառման անհրաժեշտությունը: Հիմքեր կան ենթադրելու, որ հույզերի խոսքային և ոչ խոսքային դրսևորումն երը ոչ միայն ենթագիտակցական, այլև ճանաչողական μնույթ են կրում, այսինքն` դրանք գիտակցված մտային որակների խոսքային և ոչ խոսքային արտահայտությունն են: Ահա թե ինչու ներկայումս ընդունված է մտային և հուզական ներաշխարհները դիտել ոչ թե որպես առանձին, անջատ տարրեր, այլ որպես հակադրամիասնական ամμողջություն:1 Խնդրին մոտենալով լեզվաճանաչողության դիրքերից` կարող ենք նշել, որ խոսքաստեղծման ընթացքում ճանաչողությունն առնչվում է խոսողի գիտելիքի կայուն կաղապարների, հիշողության, հասկացման, ինչպես նաև նրա հույզերի, զգացումների, մտադրությունների, համոզմունքների, դիրքորոշման, կարիքների և այլնի հետ: Ինչպես հայտնի է, ճանաչողության գործընթացը, որը ներառում է երկու աստիճան՝ զգայական և ռացիոնալ-μանական, դրանց դրսևորման ձևերի (զգայություն, ընկալում, մտապատկեր, հասկացում, դատողություն, մտահանգում) դիալեկտիկական ամμողջությունն ու միասնությունն է:3 Ուստի սույն աշխատության մեջ մենք ելնում ենք այն հիմնադրույթից, որ ճանաչողության հիմքը զգայական ու μանական ոլորտների μնականոն համագործակցությունն է, որով մարդն առաջնորդվում է իր կենսագործունեության ընթացքում: Աշխատանքում ուսումնասիրության առարկան հուզական խոսքն է, որն արտահայտում է խոսողի հուզական ներաշխարհը` նրա հույզերն ու զգացումները: Ուսումնասիրության օμյեկտը հուզաարտահայտչական խոսքային ակտերն են (շնորհակալություն, շնորհավորում, ներողություն, առարկություն և այլն), ինչպես նաև այլ խոսքային ակտեր, լեզվական և արտալեզվական նշույթներ (քերականական կառույցներ, μառակապակցություններ, μառեր, մարմնի և դեմքի շարժումներ), որոնք պարունակում են անհատի հուզական մտածողության տարրեր: Диссертация посвящена исследованию вербальных и невербальных выражений эмоций в английском дискурсе с точки зрения лингвокогнитивного анализа. ОбXектом данного исследования являются экспрессивные речевые акты (поздравление, изXявление благодарности, соболезнование), а также речевые акты других видов, лингвистические и экстралингвистические показатели, грамматические структуры, словосочетания, интенсификаторы, мимика и жесты, зрительный контакт, которые выявляют эмоциональное отношение личности. Цель диссертации изучение вербальных и невербальных выражений эмоций с точки зрения когнитивной лингвистики и прагмалингвистики в дискурсе современного английского языка. Исследование направлено на изучение сложных взаимосвязей между человеческим познанием и эмоциями, а также последующего влияния эмоций на межличностные взаимоотношения, которые имеют огромное влияние на внутренный мир собеседников, их чувства и эмоции, убеждения и желания, положительные и негативные предрасположенности друг к другу. Для достижения цели в исследовании были поставлены следующие задачи: выяснить лингвокогнитивный характер эмоций и оценить связь эмоционального и рационального мышления в коммуникации; определить критерий эмоциональности слова и осветить языковые средства интенсификации и деинтенсификации в английском; исследовать смысловые поля эмоционального мышления по положительным и негативным полюсам; осветить лингвистические и экстралингвистические средсва выражения эмоций в английском; исполнить комплексное исследование вербальных и невербальных проявлений эмоций радости и гнева в английской художественной речи; разработать технику управления выражением эмоций радости и гнева. Актуальность темы обусловлена необходимостью комплексного исследования вербального и невербального выражений эмоционального мышления. Сочетание лингвокогнитивного и прагмалингвистического аспектов исследования является современным подходом изучения вербальной деятельности, который позволяет по-новому осветить системные возможности языка. Проделанное исследование актуально также тем, что даëт возможность разработать механизм избежания конфликта в коммуникации. Научная новизна работы обусловлена тем, что проявления эмоций рассматриваются с одной стороны как лингвистические явления, которые становятся предметом прагмалингвистического изучения, с другой стороны как явления, имеющие когнитивную оценку, что требует лингвистического изучения. Характерно также то, что исследование эмоционального мышления комлексное исследование вербальных и невербальных средств в английском. The subject matter of the present dissertation is the study of the manifestation of the verbal and non-verbal display of emotions in contemporary English discourse from the linguo-cognitive and pragmalinguistic perspectives. The research aims at investigating the complex correlation between human cognition and emotivity, as well as the subsequent influence of emotions on interpersonal relations which are highly influenced by the interlocutors’ inner world, their feelings and emotions, beliefs and desires, positive or negative predisposition towards each other. The object of the present research is the expressive speech acts (congratulating, thanking, condoling, etc.), as well as other types of speech acts, linguistic and extra-linguistic markers (grammatical constructions, word combinations, intensifiers, facial and bodily movements, eye contact, etc.) which manifest the emotional attitude of the individual. It stands to reason to believe that the effective realization of the goal set in the present work will contribute to the solution of the crucially important problem of gaining a better understanding of the interrelation of emotions and cognition and their actual manifestation in speech. To achieve the goal of the research work the following objectives are set forth: to reveal the linguo-cognitive nature of emotions and to evaluate the relation of emotive and rational thoughts in communication, to define the criteria of emotivity and to elucidate the intensifying and deintensifying linguistic means of emotional speech in English, to investigate the semantic fields of emotive thought according to the positive and negative poles, to illustrate the verbal and non-verbal means of expressing emotions in English, to carry out a complete investigation of the verbal and non-verbal means of expressing the emotions “happiness” and “anger” in English fictive discourse, to elaborate display management techniques of the expressions of happiness and anger. The topicality of the research is conditioned by the need of an entire study of verbal and non-verbal manifestations of emotive thought. The combination of linguocognitive and pragmalinguistic analyses of verbal interaction is a modern approach which gives the opportunity to investigate the potential of systemic linguistic opportunities in a new light of thought. The survey is also topical as it offers various techniques of emotion display management to avoid different communicative conflicts. The novelty of the research is determined by the fact that, on the one hand, the display of emotions is being viewed as a linguistic phenomenon, thus becoming the object of pragmalinguistic study; on the other hand, it is being viewed as a phenomenon bearing cognitive value, becoming the object of linguo-cognitive study. It is also vital to state that the research is a complete study of verbal and non-verbal means of expressing emotional thought in English.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Вербальные и невербальные выражения эмоций как объект лингвокогнитивного анализа (на материале английского языка). Linguo-cognitive analysis of verbal and non-verbal display of emotions (on the material of English).
  Uncontrolled Keywords: Ростомян Анна Арменовна, Rostomyan Anna A.
  Subjects: Linguistics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 28 Dec 2016 14:08
  Last Modified: 28 Dec 2016 14:08
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3944

  Actions (login required)

  View Item