Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հայաստան-Եվրոպա քաղաքակրթական առնչությունները 1990 ականների առաջին կեսի Հայաստանյան մամուլում

Կարապետյան, Մարիամ Մանվելի (2015) Հայաստան-Եվրոպա քաղաքակրթական առնչությունները 1990 ականների առաջին կեսի Հայաստանյան մամուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (504Kb)

  Abstract

  Ատենախոսության ընդհանուր μնութագիրը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, ըստ Ս. Հանթինգթոնի, փոխվում է նախկինում երկμևեռ աշխարհի պատկերը, որն այժմ դառնում է μազմաμևեռ. «Ժողովուրդներն ու ազգությունները փորձում են պատասխանել այն պարզագույն հարցին, որին կարող է μախվել մարդը՝ «Ո՞վ ենք մենք»: Եվ նրանք պատասխանում են ավանդական կերպով՝ դիմելով իրենց համար առավել կարևոր հասկացություններին: Մարդիկ μնորոշում են իրենց՝ կիրառելով այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են ծագումը, կրոնը, լեզուն, պատմությունը, արժեքները, սովորույթներն ու հասարակական ինստիտուտները»: Եվ ամենամեծ մշակութային խմμերը, որոնց հետ նրանք իրենց նույնացնում են, ըստ Ս. Հանթինգթոնի, քաղաքակրթություններն են. «Ողջ պատմության ընթացքում քաղա-քակրթությունները մարդկանց տրամադրել են ինքնանույնացման μարձրագույն աստիճան»: 90-ականների հայկական փորձառությունը՝ հայկական ինքնությունը վերագտնելու ձգտումներով, ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական թնջուկներով, ներդասելի է քաղաքագետի նշած համաշխարհային զարգացումներում: Քաղաքական ուղեգծեր հստակեցնելիս նորանկախ պետության հիմնավորումները հաճախ ոչ միայն քաղաքական-տնտեսական են, այլև մշակութային շերտեր են շոշափում: «Պատմական հիշողության և, համապատասխանաμար, մշակույթի ժառանգորդման անընդհատականության և դիախրոնիկ միասնության, դիախրոնիկ ամμողջականության» որոնումը խիստ որոշակի է ինքնության հարցը քննարկող մամուլի հրապարակումներում: Որպես սեփական պատմության ու ինքնության կորսված հատվածներ՝ մամուլը վկայակոչում է պատմական ժամանակի տարμեր փուլերում խաղացած կարևոր դերերը և քաղաքակրթական առնչությունները: Որպես անցյալի և ինքնության μնութագիր՝ հիշատակվում են հատկապես Եվրոպական քաղաքակրթության հետ ունեցած առնչությունները, ավելին՝ Հայկական քաղաքակրթությունը մեկնաμանվում է իμրև Եվրոպականի մաս: Ըստ այսմ՝ եվրոպական կողմնորոշման ընթացքը կարելի է տեսնել ոչ միայն Հայաստան-Եվրամիություն առնչությունների մասին պատմող ձեռնարկներում, այլև այդ տարիների մամուլում: ՀՀ և Եվրամիության միջև Գործընկերության և համագործակցության պայմանագիրը ստորագրվել է 1999 թ., սակայն մինչ այդ էլ Եվրոպան և եվրոպական պետությունները շարունակաμար վկայակոչվել են իμրև պետություն կառուցելու մոդել՝ առավելապես քաղաքակրթական ընդհանրությունների շեշտադըրմամμ: Նորանկախ հանրապետության առաջին դիվանագիտական քայլերից մեկը եղել է 1991 թ. հոկտեմμերի 9-ին Եվրոպական խորհրդին անդամակցելու դիմումը, որ ՀՀ առաջին արտգործնախարար Ր. Հովհաննիսյանը հիմնավորել է իμրև տուն վերադառնալու հնարավորություն: Մամուլը ժամանակաշրջանի մասին կարևոր վկայություններ է պարունակում՝ արձանագրելով այն, ինչ օրախնդիր էր, և այն, ինչ կարող ենք տեսնել այսօր՝ իμրև ետընթերցում: Ըստ այսմ՝ սույն ատենախոսությունն անդրադառնում է 90-ականների առաջին կեսին նորանկախ պետության մամուլում եվրոպական քաղաքակրթության հետ հայկական քաղաքակրթությունն առնչելու փորձերին: В диссертационной работе затрагивается попытка приобщения армянской цивилизации к европейской в армянской прессе первой половины 90-х годов. Останавливаясь на данном вопросе, появляется возможность проследить как формировалась и какое развитие получила тема, какой потенциал имело новое независимое государство для рассмотрения этих вопросов и предложения решений по ним. С точки зрения средств массовой информации интересно проследить, какое институциональное развитие зафиксировала пресса. Научная новизна работы – анализ цивилизационной и журналистской длительности времени на примере армянской прессы в рамках определенной темы, а также попытка анализа вопроса европейской ориентации посредством дискурса прессы. Диссертационная работа представляет примечательные связи цивилизационного времени, журналистского времени и дискурса, сознательное применение которых в журналистике позволит иметь дополнительные теоретические инструменты для решения профессиональных задач. Поэтому при анализе мы обратились к методу дискурс-анализа, используя элементы методов критического и психологического дискурс-анализов. Применили также иные современные методы и принципы изучения журналистики, в частности методы содержательного рассмотрения, сравнительного, сопоставительного анализов, аналитической психологии и др.. В первой главе диссертации «Цивилизационные измерения и пресса» сделана попытка понять грани соотношения цивилизационной и журналистской длительности времени. В частности, рассмотрение цивилизационных перспектив в армянской прессе демонстрирует возможность изучения армянской прессы с этой точки зрения. Представлены также основные составляющие европейской цивилизации, согласно европейским теоретикам. Подобное ознакомление дает научное представление о европейской цивилизации, следовательно, и возможность более детального рассмотрения ее составляющих в журналистском тексте. Глава состоит из трех подглав: «Журналистское время и цивилизационное время», «Цивилизационные перспективы в армянской прессе первой половины 90-х годов. Пресса как платформа для теории», «Европейская цивилизация». The dissertation focuses on the attempts made by the Armenian press of the first half of the 1990s to set ties between the Armenian and the European civilizations. Through such kind of reflection it would be possible to follow the processes of the formation and the dynamics of the theme, as well as to identify potential of the newly independent state to discuss and to address a problem. The institutional developments of the press are worth studying in terms of the mass media perspective. The main academic novelty of the work is the study of the Civilizational duration (Longue durée) and the Journalistic duration (Courte durée) in the press of Armenia based on a particular example, as well as the attempt to analyze the problem of the European orientation in the media discourse. The dissertation tries to conduct correlations among the civilizational duration, journalistic duration and the discourse. As a consequence, their purposeful application in journalistic practice will give additional theoretical instruments for solving professional problems. We have, therefore, chosen the method of discourse analysis combined with the tools of critical and psychological discourse analyses. The study has also applied other contemporary methods and principles of research e.g. content analysis, comparative, historical, contrastive analyses, analytical psychology, etc. In the first chapter of the dissertation – “ The Measure of Civilization and The Measure of Press”- we have tried to understand the edges of correlation between journalistic and civilizational durations. The study of civilizational perspectives in the Armenian press is inclined to outline the possibility of studying the Armenian press from that prism. We have also presented the main components of the European civilization according to European theoreticians. Such background provides a scientific picture of the European civilization, hence allowing to study its components in the journalistic pieces with more scrutiny. The chapter is divided into three subchapters: “Time of Journalism and Time of Civilization”; “The Civilizational Perspective in the Armenian Press in the First Half of the 1990s: Press as a Platform of Theory”; and “The European Civilization”. The second chapter – “Dilemmas of Civilization” – has four subchapters: “Armenia and the Geopolitical Preferences”; “Is Armenia Europe?”; “Torn Civilization”; and “The Armenian Memory, The Armenian Question, and Europe”. The thematic diversity of the chapter speaks about the diversity of the civilizational dilemmas, methods and approaches of their interpretation.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Цивилизационные отношения Армения-Европа в армянской прессе первой половины 1990-х годов. Armenia-Europe civilizational connections in the Armenian press of the first half of the 1990s.
  Uncontrolled Keywords: Карапетян Мариам Манвеловна, Karapetyan Mariam Manvel
  Subjects: Literature
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 17 Jan 2017 11:23
  Last Modified: 17 Jan 2017 11:23
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4005

  Actions (login required)

  View Item