Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մամուլի տեղեկատվական արդյունավետ միջոցներ (Ղարաբաղյան հիմնահարց)

Գասպարյան, Քրիստինա Արեգի (2013) Մամուլի տեղեկատվական արդյունավետ միջոցներ (Ղարաբաղյան հիմնահարց). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (254Kb) | Preview

  Abstract

  Ատենախոսությունը նվիրված է մամուլի տեղեկատվական արդյունավետ միջոցներին` դարաբաղյան հիմնահարցի համատեքստում: Այսօր տեղեկատվական քաղաքա¬կանությունը կարևորագույն զենք է յուրաքանչյուր պետության համար, քանի որ հենց նրա միջոցով կարելի է ձևավորել հասարակական կարծիք: Աշխատանքում մասնավորապես շեշտադրվում է, որ դարաբաղյան հակամարտությունը ոչ միայն արցախահայության ազատագրության համար մղված պատերազմ էր, այլև դրանից էլ առավել' միակ հնարավորությունը Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական գերիշխանությունից փրկելու համար: Միմիայն շնորհիվ ղարաբաղյան ազատամարտի փայլուն հաղթանակների հաջողվեց ամրապնդել ու կայունացնել Հայաստանի ռազմական անվտանգությունը: Արցախի հայաթափության կամ Արցախում հայկական զինված հզոր ուժի չեզոքացման դեպքում Հայաստանն անխուսափելիորեն կհայտնվեր թուրքա¬կան թելադրանքի տակ և չէր վերապրի ոչ հոգևոր, ոչ էլ տնտեսական զարգացում: Հա¬յաստանին մահացու հարված հասցնելու խնդիրը կատարելու էր Ադրբեջանը, իսկ Թուրքիան մնալու էր վարագույրի հետևում' խուսափելով Ռուսաստանի հետ բախումից ու միջազգային անցանկալի բարդություններից և քննադատությունից: Սակայն, շնորհիվ Արցախում և Հայաստանում ժամանակին կազմակերպված ինքնապաշտպանության, այս ծրագրերը դատապարտվեցին լիակատար ձախողման: Ատենախոսության որոշակի տրոհումներ պարունակող երեք գլուխներում հաջորդաբար գնահատվում են տեղեկատվամիջոցների կիրառման նոր եղանակները ղարա¬բաղյան հակամարտության ընթացքում, մատնանշվում են այն հիմնական գործոնները, որոնք ձևավորում են հակամարտության ներկա փուլը, տրվում են հակամարտության կարգավորման հնարավոր տարբերակները և դրանցում ԶԼՄ-ների դերը: Ներկայացվում են «տեղեկատվական պատերազմ» հասկացության վերաբերյալ արդիական պատկերացումներն ու հարակից այլ խնդիրները: Աշխատանքում հատկապես ընդգծվում է այն կարևորագույն տեսակետը, որ ղարաբաղյան հակամարտության էական տարբերակիչ առանձնահատկությունը պայմանավորված է հակամարտության ծագման պատճառներով և նրա զարգացման բնույթով: Պատմական բազմաթիվ փաստերը հիմք են տալիս պնդելու, որ տարածքային վեճի առաջացման սկզբից ի վեր հայկական այդ տարածքի հանդեպ ադրբեջանական պետության իշխանությունը հաստատվել ու պահպանվել է բռնությամբ: Сегодня международное сообщество прилагает значительные усилия в урегулировании спорных проблем между государствами или сторонами конфликтов и соблюдении норм международного права, которые ярко выражают СМИ. Об этом свидетельствуют и последние тенденции в мировой политике разрешения конфликтов. Трудности процесса урегулирования этнополитического конфликта связаны, в первую очередь, со сложностью самого конфликта, его историческими корнями, непримиримостью позиций сторон. Однако и печатные средства обеих стран создают некую коллизию, когда закрепляют, с одной стороны, право наций на самоопределение, а, с другой, признание и уважение территориальной целостности государств. Конкуренция этих норм и приводит к трудностям в разрешении конфликтов этнополитического характера. В связи с этим, диссертация посвящена следующим вопросам: каковы исторические и политические истоки этнополитического конфликта в Нагорном Карабахе; насколько эффективна деятельность СМИ по урегулированию данного конфликта; насколько эффективны усилия международных правительственных организаций в процессе урегулирования на¬горно-карабахского конфликта. Диссертация состоит из введения, трёх глав с соответствующими подразделами, заключения и списка использованной литературы. Nowadays the international association makes considerable efforts to regulate the disputable problem between countries or conflicted sides and the following the norm of the international right which is illustrated in mass media. The evidence is the recent tendency of world policy for solving the conflict. The difficulty of regulating the ethnopolicitcal conflict is, first of all, connected with the complication of conflict in itself, its historical background, uncompromising position of the sides. The mass media of both sides as well creates some collision when they confirm, from one hand, the right of the nation to self-identity, and form the other hand, the recognition and the respectfulness of territorial entity of the countries. The competition of these norms lead to the difficulties for resolving the conflicts of ethnopolitical character. In this connection, the dissertation is devoted to the following problems; what are the historical and politicalbasis of ethnopolitical conflict of Nagorno-Karabakh, how the mass media influences on the regulating of the given conflict, how effective are the efforts of the international governmental organizations in the process of regulating Nagorno-Karabakh conflict. The dissertation consists of introduction, three chapters with subparts, suggestions and conclusions, and references. In Introduction is depicted the brief outline of the history of the issue under study, the aims and problems of the dissertation, the methodological basis of the work, the modernism and scientific novelty of the theme are also substantiated.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Эффективные методы прессы (Карабахский конфликт).
  Uncontrolled Keywords: Гаспарян Кристина Ареговна. Gasparyan Kristina Areg
  Subjects: Literature
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 01 Feb 2017 16:18
  Last Modified: 01 Feb 2017 16:18
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4123

  Actions (login required)

  View Item