Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հակամենաշնորհային քաղաքականության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում

Մուսաելյան, Տաթևիկ Վալերիի (2013) Հակամենաշնորհային քաղաքականության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (236Kb) | Preview

  Abstract

  Տնտեսության պետական կարգավորման կարևորագույն խնդիրներից է հակամենաշնորհային քաղաքականության և ազատ մրցակցության պաշտպանության հարցը: Շուկայական համակագի զարգացման հիմնական շարժիչ ուժը հանդիսանալով` ազատ մրցակցությունը իր μազմաμնույթ դրսևորումներով նպաստում է գիտատեխնիկական առաջընթացին և ինովացիոն ծրագրերի ներդրմանը տնտեսության ճյուղերում, խթանում արտադրական տեխնոլոգիաների արդիականացումը, ապահովում ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, արտադրական ծախքերի կրճատում և արտադրանքի որակի շարունակական μարելավում, գնագոյացման արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորում ու տնտեսական ներուժի ընդլայնում, ի վերջո` հանգեցնելով երկրի սոցիալ-տնտեսական կայուն զագացման: Կատարյալ մրցակցային և մաքուր մենաշնորհային շուկաների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ շուկայի ինչպիսին լինելու մեջ (մրցակցային, թե ոչ մրցակցային) շահագրգռված են թե հասարակությունը, թե պետությունը: Այս դեպքում, խնդիրը ոչ միայն տնտեսական արդյունավետության շրջանակում է, այլ նաև սոցիալական հավասարության և արդարության ենթատեքստում: Ընդ որում, եթե հասարակությունը հակված է զարգացումներն ու միտումները գնահատել կարճաժամկետ հատվածում, ապա պետությունը պարտավոր է դա անել նաև ավելի երկար ժամանակահատվածի համար: Փաստորեն պետությունը երկատվում է այդ ժամկետներում՝ համապատասխան քաղաքականություն որդեգրելիս: Մենաշնորհների գոյության պայմաններում նա ապահովում է հասարակության մի մասի զμաղվածության խնդիրը՝ միևնույն ժամանակ որոշակիորեն անտեսելով հասարակության մյուս մասի (սպառողների) շահերը: Կատարյալ մրցակցության պարագայում լուծելով սոցիալական արդարության խնդիր պետությունը կրում է նկատելի կորուստ ներուժային նորամուծությունների հնարավորության մեջ: Եվ այսպես շարունակ, այսինքն մենաշնորհային և մրցակցային շուկաների գնահատման գործում մշտապես առկա է ընտրության դժվարին խնդիր: Սակայն, ակնհայտ է մեկ այլ նկատառում. պետք չէ ընտրություն կատարել միանշանակ և անվերապահ բոլոր դեպքերի համար: Անընդունելի է ընտրության հետ կապված դժվարություններից խուսափելու նպատակով բացառել դրա հնարավորությունն ընդհանրապես: Հակառակը, հենց ընտրություն կատարելու հնարավորությունն է, որ թույլ կտա ճիշտ որոշումներ ընդունելու՝ կախված իրավիճակի թելադրանքից: Մեկ այլ խնդիր է ընտրության ձևախեղում թույլ չտալը, ինչը ենթադրում է ինչպես ճիշտ և հիմնավորված ընտրության իրականացում, այնպես էլ ընտրված մոդելի պատշաճ կիրառում: Ինչ վերաμերում է ընտրության սուμյեկտին, այսինքն թե ով է այն կատարելու, ապա տրամաμանական է, որ դա պետք է լինի μոլոր տեսակի շահերի կրողը: Այնտեղ պետք է հանդես գան և μախվեն այդ շահերը՝ պետությանը պարտադրելով կատարելու իր և հասարակության համար ռացիոնալ քայլեր: Իսկ այդ «սուμյեկտը», մեր կարծիքով, հենց մրցակցային միջավայրն է, որտեղ վերը նշված շահերի μախումը կարող է ծնել բազմաթիվ մրցակիցներ կամ թույլ տալ գոյատևելու մենաշնորհին՝ որոշակի ժամկետում, որոշակի նպատակներով: Диссертация посвящена изучению основных проблем повышения эффективности антимонопольной политики РА и разработке подходов, направленных на их решение. В связи с этим подчеркивая важность экономической политики, осуществляемой государством, и учитывая особенности государства, в работе предложены пути развития конкурентного рынка и развития экономической конкурентоспособности РА. Являясь движущей силой рыночной системы, свободная конкуренция способствует научно-техническому прогрессу и внедрению инновационных комплексных программ, стимулируя процесс модернизации производственных технологий, обеспечивая эффективное использование ресурсов и сокращение производственных расходов, улучшение качества продукции, экономической силы, в конечном итоге, обеспечивая стабильное социально- экономическое развитие страны. Основная цель диссертации заключается в оценивании государственной политики в сфере защиты экономической конкуренции, развитии конкурентного рынка в Республике Армения, раскрытии путей решения основных проблем, связанных с его реализацией, разработке концепционных подходов и предложений, направленных на повышение эффективности антимонопольной политики. The thesis is devoted to the study of the improvement of issues of productivity of antitrust policy of RA and the development of the approaches towards their solutions. In that respect giving importance to the economic policy being done by the state and considering the features of the republic; in the paper there are offered the ways of development of the competitive market and economic contention of RA. As the driving force of the market system, free competition promotes technical and scientific progress and the introduction of innovative integrated programs stimulating the process of modernization of production technology ensuring efficient use of resources and reduction of production costs, product quality, economic strength, ultimately provides a stable socio-economic development of the country. The main aim of the thesis is the estimation of the state policy, the revelation of the ways of solution of the issues connected with its realization, the development of the conceptual approaches and suggestions towards the improvement of the productivity of the antitrust policy in the sphere of the development of competitive market and the protection of economic contention of RA.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Проблемы антимонопольной политики в Республике Армения. The problem of antimonopoly policy in the republic of armenia.
  Uncontrolled Keywords: Мусаелян Татевик Валеровна, Musaelyan Tatevik Valeri
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 04 Feb 2017 18:49
  Last Modified: 08 Feb 2017 10:06
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4147

  Actions (login required)

  View Item