Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Դրամավարկային քաղաքականության դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի մշակում և գնահատում Հայաստանի տնտեսության համար

Բարսեղյան, Գայանե Վանյայի (2013) Դրամավարկային քաղաքականության դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի մշակում և գնահատում Հայաստանի տնտեսության համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (861Kb)

  Abstract

  Արդի տնտեսական, մասնավորապես դրամավարկային քաղաքականությունը մշակվում է տնտեսամաթեմատիկական մոդելների հետազոտությամբ ստացված արդյունքների հիման վրա: Այդպիսի մոդելները համատեղում են տնտեսագիտության տեսական դրույթները և օրինաչափությունները տնտեսական ցուցանիշների փաստացի փոփոխությունների հետ: Ազգային տնտեսության համար ադեկվատ մոդելի մշակումը և գնահատումն առանցքային պայման է, որպեսզի իրականացվող քաղաքականությունը հիմնված լինի հնարավորինս հավաստի և հիմնավոր արդյունքների վրա: Դրամավարկային քաղաքականության տարμեր ասպեկտների վերլուծության նպատակով կենտրոնական μանկերը կառուցել են իրենց ազգային տնտեսությունների մոդելներ այնպիսիք, ինչպիսիք են SIGMA (ԱՄՆ դաշնային պահուստային համակարգ,), NAWM (Եվրոպական կենտրոնական μանկ), BEQM (Անգլիայի բանկ), ToTEM (Կանադայի μանկ), NEMO (Նորվեգիա), RAMSES (Շվեդիա) և այլն: Զարգացած երկրների կենտրոնական բանկերը դրամավարկային քաղաքականության գնաճի նպատակադրման ռազմավարությունն իրականացնում են` օգտագործելով Թեյլորի կանոնը: Տվյալ կանոնի համաձայն` կենտրոնական բանկերի կողմից սահմանվող տոկոսադրույքների մակարդակը կախված է գնաճի և ՀՆԱ ճեղքվածքի փոփոխությունից: Թեյլորի կանոնի պարամետրերի քանակական գնահատականները ստացվում են ազգային տնտեսությունների ընդհանուր հավասարակշռության μավականաչափ μարդ մոդելների, մասնավորապես` դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելների հիման վրա: Այդպիսի մոդելների մշակման սկզբունքները և կառուցվածքը հասարակության համար հասանելի են և տեղադրված են կենտրոնական μանկերի էլեկտրոնային կայքերում, որը կիրառվող քաղաքականությունը դարձնում է առավել թափանցիկ և վստահելի: Մոդելներն անընդհատ փոփոխվում և լրացվում են տնտեսություններում տեղի ունեցող փոփոխություններին համապատասխան, կառուցման և գնահատման ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումներին համընթաց: ՀՀ կենտրոնական μանկը որդեգրել է գնաճի նպատակադրման ռազմավարությունը 2006թ.-ից: Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության ներդրման և կիրառման արդյունավետության բարձրացման տեսական նախապայմանները ու միջազգային փորձը հիմնավորում են խիստ միկրոտնտեսական հիմքերով դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի մշակման և գնահատման անհրաժեշտությունը: Այսպիսով, ատենախոսության թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է ազգային տնտեսությունների համար դրամավարկային քաղաքականության մշակման գործընթացում հենքային հանդիսացող դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի կառուցման և գնահատման անհրաժեշտությամբ: Целью данной диссертации является разработка динамической стохастической модели общего равновесия для денежно-кредитной политики и оценка параметров для экономики Армении, максимально представляющую динамику фактических временных рядов так, чтобы решения и рассуждения, принятые в рамках модели, были адекватными для экономики Армении. Реализация этой цели обусловлена исследованием следующих задач: Разработать динамическую стохастическую модель общего равновесия для денежно-кредитной политики, которая будет включать наиболее характерные свойства национальных экономик, ранее нерасмотренных. Получить условия оптимальности поведения экономических агентов в модельной экономике. Линеаризировать уравнение модели в окрестности устойчивого состояния. Оценивать параметры модели, используя фактические временные ряды Армении. Изучать передаточный механизм денежно-кредитной политики при разных сценариях развития экономики. Определить роль различных шоков для экономики Армении. Объектом исследования является экономика. Предметом исследования является разработка модели денежно-кредитной политики для национальных экономик и ее оценивание. В первой главе диссертации “Построение динамической стохастической модели общего равновесия для денежно-кредитной политики”, исследованы теоретические основы и подходы построения динамических стохастических моделей общего равновесия для денежно-кредитной политики, разработана динамическая стохастическая модель общего равновесия для денежно-кредитной политики. Моделированная экономика состоит из фирм, домашних хозяйств, торговых посредников, денежно-кредитной власти и внешнего сектора. Моделирована малая открытая экономика, которая характеризуется наличием привычек в потребительских решениях, отклонением от закона единой цены в импортном секторе, монополистической конкуренции в рынке труда и товаров, жесткостью цен и заработной платы, при частичной индексации к изменению соответствующих показателей предыдущего периода и т.д. The purpose of this dissertation is to develop dynamic stochastic general equilibrium model for monetary policy and estimate model parameters for Armenian economy, that would be able to reproduce the dynamics of the observed time series, so as the decisions and judgements based on the model would be adequate for Armenian economy. Realization of the formulated purpose outlines the following problems: Develop a dynamic stochastic general equilibrium model for monetary policy that includes the most characteristic and previously missed features of national economies. Derive optimality conditions of the behavior of economic agents in the model economy. Linearize model equations in a neighborhood of the non-stochastic steady state. Estimate model parameters using observed Armenian time series. Investigate the transmission mechanism of monetary policy under different development scenarios of the economy. Determine the role of various shocks for Armenian economy. The object of the research is the economy. The subject of the research is the development of monetary policy model for national economies and its estimation. In the first chapter of the dissertation “The construction of the dynamic stochastic general equilibrium model for monetary policy” the theoretical basis and approaches of the construction of dynamic stochastic general equilibrium models for monetary policy are studied, the dynamic stochastic general equilibrium model for monetary policy is constructed. The model economy consists of firms, households, retailers, monetary authority and external sector. The small open economy is modeled, which features habit formation in consumption decisions, deviation from the law of one price in the import sector, monopolistic competition in the product and labor markets, wage and price rigidities, under partial indexation to previous period changes of the corresponding variables and etc.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Разработка динамической стохастической модели общего равновесия для денежно-кредитной политики и ее оценка для экономики Армении. The development of dynamic stochastic general equilibrium model for monetary policy and its estimation for Armenian economy.
  Uncontrolled Keywords: Барсегян Гаяне Ваняевна, Barseghyan Gayane V.
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 08 Feb 2017 09:41
  Last Modified: 08 Feb 2017 09:41
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4153

  Actions (login required)

  View Item