Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և կազմակերպման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Դավթյան, Արման Ատոմի (2013) Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և կազմակերպման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (303Kb) | Preview

  Abstract

  Վերջին տարիներին համաշխարհային քաղաքական և տնտեսական համակարգերում տեղի ունեցած արմատական փոփոխություններն անցումային տնտեսությամբ երկրներում առաջ քաշեցին մի շարք խնդիրներ` կապված պետության դերի վերաիմաստավորման, կառավարման գործում նրա մեթոդների, շրջանակների ու մեխանիզմների վերանայման հետ: Դա պայմանավորված էր այն իրողության գիտակցմամբ, որ տնտեսության շուկայական զարգացումը և հասարակական բարեփոխումները հնարավոր են պետական իշխանության ապակենտրոնացման շնորհիվ, որը ենթադրում է կենտրոնական իշխանության մի խումբ գործառույթների փոխանցում կառավարման ինքնուրույնությամμ օժտված տեղական ինքնակառավարման մարմիններին` նպատակ ունենալով նրանց զարգացման միջոցով μարձրացնել հանրային կառավարման արդյունավետությունը: Տեղական իշխանությունների լիազորությունների կատարումը պետք է ընդունել որպես μնակչության շահերից և համայնքի զարգացման խնդիրներից բխող նպատակաուղղված գործունեություն, որն իրականացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի հիման վրա: Տնտեսագիտական գրականության մեջ «համայնքի զարգացում» հասկացությունը բնորոշվում է ինչպես տվյալ տարածքում առկա տնտեսական հենքի և գործարարության ընդլայնման շնորհիվ համայնքի տնտեսության զարգացման, այնպես էլ կոմունալ և սոցիալական ոլորտի ծառայությունների քանակական ու որակական ցուցանիշների μարելավման ճանապարհով բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավման տեսանկյունից: Համայնքների կայուն զարգացումն ապահովելու, այդ նպատակով հիմնավորված որոշումներ կայացնելու համար պատշաճ հնարավորություններ ստեղծելու առումով ապացուցված է սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի բացառիկ նշանակությունը: Դրանք թույլ են տալիս μացահայտել համայնքում առկա հիմնախնդիրները, զարգացման համար կարևոր բարենպաստ և ոչ բարենպաստ գործոնների ազդեցության հնարավոր հետևանքները և կանխատեսումները, հետևել հանրության պահանջմունքների և ցանկությունների դինամիկային, գնահատել իրականացվող միջոցառումների ռեսուրսային ապահովվածության մակարդակը: Պատահական չէ, որ համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներին և դրանց լուծման մոտեցումներին նվիրվել են բազմաթիվ գիտական հետազոտություններ` վկայելով, որ խնդրո առարկան մշտապես գտնվում է տնտեսագետ հետազոտողների ուշադրության ներքո: Տարածքային միավորների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրավորման հիմնախնդիրներին նվիված խորը ուսումնասիրություններ են իրականացրել Ու. Բաումոլը, Ռ. Մարկետը, ՈՒ. Միտչելը, Բ. Պիգուն, Ջ. Լ. Ռոμինսոնը, Վ. Լեսկինը և ուրիշները: Այդ հարցերը եղել և մնում են նաև հայ տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում և իրենց արժևորումն են ստացել Ա. Մարկոսյանի, Վ. Հարությունյանի, Հ. Հարությունյանի, Է. Օրդյանի, Ա. Դարբինյանի, Դ. Թումանյանի, Ա. Թամազյանի և այլոց հետազոտություններում: Սակայն հնարավոր չէ հավաստել, որ դրանց արդյունքները μավարար չափով կիրառվում են համայնքների զարգացման ծրագրավորման հիմնախնդիրների լուծման գործընթացում: Диссертационная работа посвящена проблемам разработки и организации программ социально-экономического развития органов местного самоуправления в РА. Для решения поставленной цели автором выявлены тенденции децентрализации системы управления в РА и передачи органам местного самоуправления ряда управленческих функций, в ряду которых особое место отведено самостоятельности в программировании социально-экономического развития своих общин. В работе особое внимание уделено проблемам реформирования систем местного самоуправления, ресурсного обеспечения реализации программ развития, исходя из задач территориального развития регионов Армении. Указаны возможные направления институциональных и законодательных реформ, направленных на повышение уровня и эффективности разрабатываемых программ развития общин. Автором сформированы и решены задачи, результаты которых в основном отражены в научной новизне диссертации и заключаются в следующем: дана оценка возможностям дальнейшего углубления децентрализации систем управления в Армении; обоснована важность программ социально-экономического развития, разрабатываемых органами самоуправления, в деле обеспечения устойчивого развития общин, выявлены факторы, оказывающие отрицательное воздействие на уровень реалистиӌности и разработанности принимаемых программ, а также разработаны первооӌередные меры по их нейтрализации. Present Dissertation is devoted to the issues of development and organization of socio-economic problems of the local self-government bodies in RA. For the purpose of solving the given problems the author of the dissertation has brought up the tendencies of decentralization of the governing system of RA and the transfer of some governing functions, of which we can underline independence in the planning of the socioeconomic progress of its communities, to the local self-government bodies. This dissertation specifically emphasizes the problems of reforming the local self-government systems, provision of needed resources for the implementation of development programs stemming from the problems of territorial development of the regions of Armenia. Possible directions of institutional and legal reforms are pointed out, which aim at the advancement of the level and efficiency of the community development programs. The author has formulated and solved problems, the results of which are mainly expressed in the scientific innovation of the dissertation and are as follows: The possibility of deeper decentralization of the managing systems in Armenia has been estimated. The importance of socio – economic development programs elaborated by the local self-government bodies to achieve community sustainable development has been validated; different factors having negative impact on the development and implementation of the programmes have been pointed out; primary tools for counteraction have been developed.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Проблемы разработки и организации программ социально- экономического развития органов местного самоуправления в Республике Армения. The problems of the development and organization of programs of the local selfgovernment bodies’ socio-economic progress in the Republic of Armenia.
  Uncontrolled Keywords: Давтян Арман Атомович, Davtyan Arman Atom
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 08 Feb 2017 10:20
  Last Modified: 08 Feb 2017 16:35
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4155

  Actions (login required)

  View Item