Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման գլոբալ գործընթացների կառավարման հիմնախնդիրները

Գարեգինյան, Արմինե Գագիկի (2013) Սոցիալ-տնտեսական զարգացման գլոբալ գործընթացների կառավարման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (286Kb) | Preview

  Abstract

  Գլոբալացման μազմաμնույթ հիմնախնդիրները գիտությունում քննարկվել են միայն վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում, արդեն կարելի է խոսել այս թեմայի վերաμերյալ քննարկումներում շեշտադրումների փոփոխության մասին: Այսպես, եթե 1990-ական թվականների սկզμին ընդունված էր առանձնացնել գլոբալացման գործընթացի դրական կողմերը, ապա նույն տասնամյակի ավարտին ավելի մեծ թվով արևմտյան գիտնականներ սկսեցին կենտրոնանալ այդ գործընթացի μացասական հետևանքների վրա: Գլոբալ շուկայական հարաբերություններն այսօր դուրս են եկել չվերահսկվող համամոլորակային տարածություն: Դրանց չեն հակազդում ոչ բարոյականությունը, ոչ օրենքները, ոչ այլ սահմանափակումները: Աճում է տնտեսական գործընթացների անկայունությունն ու անհամաձայնեցվածությունը, հսկայական մասշտաμների են հասել կապիտալի սպեկուլյատիվ հոսքերը: Ձևավորվում է հարաμերությունների այնպիսի համակարգ, որում թույլ երկրները հայտնվում են ենթակայական և շահագործվող դիրքերում: Ուժեղանում է զարգացման մակարդակների բևեռացվածությունը, ապրանքների և կապիտալների շուկաները ավելի մեծ չափով են ձեռք μերում համաշխարհային չափողականություն, իսկ աշխատուժի շուկաները մնում են ազգային առումով հատվածավորված: Սրվում են սոցիալական անհամամասնությունները: Գլոբալ որոշումների կայացման գոյություն ունեցող կառուցվածքում լուրջ միջոցառումներն ու պարտավորությունները մնում են անհասանելի, քանի որ աշխարհի պետությունների համար գլոբալ համամարդկային նպատակները հետին պլան են մղվում նեղ կերպով հասկացվող և համեմատաμար կարճաժամկետ ազգային նպատակների առջև: Այս և ժամանակակից աշխարհի մյուս խնդիրները բերում են ժամանակակից քաղաքակրթության գոյության, ներկա և ապագա սերունդների պահանջմունքների ապահովման սպառնալիքների վերացման համար իրական նախադրյալների բացակայությանը: Այսօր ոչ մի երկիր կամ նույնիսկ երկրների ոչ մի խումμ չի կարող միայնակ լուծել համամարդկային խնդիրները: Այդ պատճառով գլխավոր խնդիրն է դառնում ոչ թե դրանց հաղթահարման սեփական ուղու, այլ համատեղ լուծումների որոնումը, գիտական վերլուծության հիման վրա անկայուն զարգացման գործոնների ազդեցության թուլացման ու գլոբալ խնդիրների սրության նվազեցման նպատակով պետությունների արդյունավետ համաձայնեցված քաղաքական գործունեությունը: Կայուն զարգացման ճանապարհին համաշխարհային հանրության առջև ծագող խոչընդոտների μազմության մեջ (որոնց թվում` μուն խնդրի օμյեկտիվ բարդությունը և մասշտաμայնությունը, դրա էությունը պայմանավորող գործընթացների տարբեր բնույթն ու արագությունը, երկրների մոտ ազգային շահերի առկայությունը, որոնք ոչ միշտ են համապատասխանում կայուն զարգացման գլոμալ նպատակներին, հասարակական գիտակցության անպատրաստվածությունը, ֆինանսական միջոցների անμավարարությունը, տեխնոլոգիական անկատարությունը և այլն) առանձնակի տագնապ է հարուցում կայուն զարգացման ռազմավարության հիմնարար գիտական առանցքների մշակման մակարդակի ու դրա գործնական իրականացման քաղաքական մեթոդների ու մեխանիզմների միջև առկա լուրջ խզումը: Глобализация все в большей степени начинает восприниматься как новое качество взаимосвязи и взаимозависимости человечества. И поскольку ,таким образом, глобализация включает все больше сфер человеческой жизнедеятельности, то намного более значимым становится вопрос о формировании системы глобального управления, наделенного соответствующим объемом полномочий и легитимности. Нынешний этап развития глобальных процессов отличается существенным разрывом между быстрым ходом социально-экономической глобализации и слабыми попытками государств, направленных на создание системы по его регулированию и управлению. По сути, одной из важнейших долгосрочных задач человечества становится разработка и внедрение действенного механизма регулирования и управления глобальных процессов социально- экономического развития. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выявления, исследования и разработки предложений по решению проблем управления глобальных процессов социально-экономического развития. Основной целью диссертации является выявление и комплексное исследование ключевых вопросов управления глобальных процессов социально- экономического развития, а также представление концептуальных и научно- практических рекомендаций по их решению. Результаты, полученные в диссертации, имеют теоретическое, методологическое и практическое значение, научная новизна которых состоит в следующем. Globalization everything more starts being perceived as new quality of interrelation and interdependence of humanity. And as thus globalization includes more and more spheres of human activity, the question of formation of the global management system allocated with the corresponding volume of powers and legitimacy becomes much more significant. The present stage of global processes development differs an essential gap between the fast course of social and economic globalization and feeble attempts of the states directed on creation of system on its regulation and management. In fact, development and deployment of the effective mechanism of regulation and management of global processes of social and economic development becomes one of the most important long-term problems of humanity. Relevance of the subject of research is caused by need of identification, research and development of offers on the solution of problems of management of social and economic development global processes. Main objective of the thesis is identification and complex research of key questions of management of social and economic development global processes, and also submission of conceptual, scientific and practical recommendations for their decision. The results received in the thesis, have theoretical, methodological and practical value which scientific novelty consists in the following.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Проблемы управления глобальных процессов социально- экономического развития. Problems of the management of global processes of social and economic development.
  Uncontrolled Keywords: Гарегинян Армине Гагиковна, Gareginyan Armine Gagik
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 08 Feb 2017 11:10
  Last Modified: 08 Feb 2017 16:30
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4157

  Actions (login required)

  View Item