Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Վենչուրային ձեռնարկատիրության զարգացման ուղիները Հայաստանում

Խաչատրյան, Նարեկ Սարգսի (2013) Վենչուրային ձեռնարկատիրության զարգացման ուղիները Հայաստանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (241Kb) | Preview

  Abstract

  Վենչուրային գործարարությունը, հանդիսանալով ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակներից մեկը, մեծ նշանակություն ունի ժամանակակից շուկայական հարաբերությունների համակարգում և ուրույն տեղ է զμաղեցնում ոչ միայն զարգացած, այլև զարգացող երկրների տնտեսական համակարգերում: Ձեռնարկատիրության այս տեսակը Հայաստանի համար կարող է դառնալ տնտեսական զարգացման, հանրապետության արտադրական ներուժի վերականգնման, գիտատեխնիկական առաջընթացի խթանման, ինչպես նաև դրա արդյունքները տնտեսության մեջ ներդնելու կարևորագույն գործոն: Հայաստանի Հանրապետությունում ամենատարբեր քննարկումներում շուկայական բարեփոխումների արդյունավետությունը հիմնականում կապվում է վենչուրային ձեռնարկատիրության զարգացման և ինովացիոն ակտիվ քաղաքականության իրականացման անհրաժեշտության հետ: Սակայն, որպես կանոն, այդ քննարկումները տրամաբանական շարունակություն չեն ստանում և գործնական քայլերի չեն վերածվում: Այդ ուղղությամμ միայն վերջերս են սկսվել որոշ պետական ծրագրերի մշակման և դրանց կենսագործման գործընթացները, ինչը, ըստ էության, կարող է դառնալ հիմք պետական մակարդակով համապատասխան քաղաքականության իրականացման համար: Միևնույն ժամանակ, հարկ է նաև նշել, որ վենչուրային գործարարության խթանմանն ուղղված քաղաքականությունը, հանդիսանալով համեմատաμար նոր երևույթ ՀՀ պետական կառավարման համակարգի համար, ունի համալիր հետազոտությունների, խորը վերլուծությունների և գործնական քայլերի կարիք: Այս առումով հրատապ է դառնում հանրապետությունում վենչուրային ձեռնարկատիրության այնպիսի մոդելի ստեղծումը, որը թույլ կտա հնարավորինս արագ լուծել առկա հիմնահարցերը, իսկ ապագայում դառնալ համաշխարհային տնտեսական համակարգի իրավահավասար և արդյունավետ սուբյեկտ: Այդպիսի պահանջների կարող է μավարարել հիմնականում արտադրական կողմնորոշում ունեցող ինովացիոն ձեռնարկատիրությունը, որի μնականոն զարգացման և արդյունավետության բարձրացման համար հանրապետությունում դեռևս առկա են որոշ նախադրյալներ: Հարկ է սակայն նշել, որ վենչուրային ձեռնարկատիրության այդպիսի ներուժը ներկայումս մնում է ոչ միայն չօգտագործված, այլև չպահանջված: Անցումային շրջանում, ինչպես հայրենական, այնպես էլ արտասահմանյան հետազոտողներ որոշակի գիտական աշխատանքներ են կատարել ձեռնարկատիրության հիմնահարցերի ուսումնասիրության ուղղությամμ, սակայն ինովացիոն գործունեության, վենչուրային ձեռնարկատիրության արդյունավետության, «պետություն-գիտություն-վենչուրային ձեռնարկատիրություն» հարաμերությունների կարգավորման և գործարարության խթան այլ հարցերի շուրջ, ըստ էության, գիտական լուրջ հետազոտություններ չեն իրակացվել: Диссертация посвящена исследованию вопросов развития венчурного предпринимательства и разработке подходов, направленных на их решение. Венчурное предпринимательство, будучи одним из видов предпринимательской деятельности, имеет большое значение в системе современных рыночных отношений и занимает особое место в экономических системах как развитых, так и развивающихся стран. Данный вид предпринимательства может стать для Армении наиважнейшим фактором экономического развития, восстановления производственного потенциала республики, стимулирования научно-технического прогресса, а также фактором внедрения их результатов в экономику. Главной целью диссертации является разработка конкретных мероприятий, а также концептуальных и стратегических подходов формированияв соответствующей среды на основе исследования научно-практических и теоретико-методологических вопросов, касающихся венчурного предпринимательства в Армении. В диссертации был исследован ряд научно-практических и теоретико- методологических вопросов, касающихся инновационной деятельности, венчурного предпринимательства и предпринимательской деятельности, были проанализированы перспективы развития венчурного предпринимательства в Армении, государственная политика, проводившаяся в данном направлении, программные документы и правовые основы регулирования инноваций и данного вида предпринимательства, а также были разработаны конкретные мероприятия, направленные на развитие венчурного бизнеса в Армении. The given thesis is dedicated to the study of the issues of the development of venture entrepreneurship in Armenia and the elaboration of approaches directed at their solution. The venture entrepreneurship, being one of the types of entrepreneur activities, has great importance in the system of contemporary market relations and occupies its special place in the economic systems of not only developed, but also developing countries. This type of entrepreneurship can become for Armenia the most important factor of economic development, the restoration of industrial potential of the republic, the stimulation of scientific-technical progress, as well as the introduction of their results in the economy. The main purpose of the thesis is the elaboration of concrete arrangements and conceptual and strategic approaches to the formation of corresponding environment on the basis of the study of theoretical-methodological and scientific-practical issues of the venture entrepreneurshipin Armenia. A number of theoretical-methodological and scientific-practical issues related to entrepreneur activities, venture entrepreneurship and innovation activities have been studied in the thesis, the prospects of the development of the venture entrepreneurship in the RA, the state policies conducted in this direction and program documens and legal bases of the regulation of such an entrepreneurship have been analyzed in the work, as well as the concrete arrangements directed at the development of venture business in Armenia have been elaborated in the thesis.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Пути развития венчурного предпринимательства в Армении. Ways of development of venture entrepreneurship in RA.
  Uncontrolled Keywords: Хачатрян Нарек Саркисович, Khachatryan Narek Sargis
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 08 Feb 2017 16:04
  Last Modified: 08 Feb 2017 16:22
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4162

  Actions (login required)

  View Item