Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՀՀ աշխատաշուկայի զարգացման միտումները ետճգնաժամային փուլում

Գրիգորյան, Մերի Արթուրի (2014) ՀՀ աշխատաշուկայի զարգացման միտումները ետճգնաժամային փուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (634Kb) | Preview

  Abstract

  Աշխատանքի շուկան և բնակչության զբաղվածությունը շուկայական տնտեսական համակարգում առանցքային տեղ են զμաղեցնում: Շուկայական տնտեսությամμ երկրներում բնակչության կենսամակարդակը բնութագրող մի շարք ցուցանիշների բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման նախաձեռնությունն ու իրավունքը պատկանում է պետությանը` պետական կառավարման մարմիններին, այսինքն պետությունը պետք է վարի այնպիսի սոցիալ-տնտեսական քաղաքանություն, որը կապահովի սոցիալական առաջընթաց, տնտեսության կայունացում, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում, գործազրկության մակարդակի կրճատում, ինչպես նաև տնտեսությունում զբաղված բնակչության թվաքանակի մեծացում: Իսկ ճգնաժամի առկայության պայմաններում պետության կողմից իրականացված զբաղվածությանն աջակցման քաղաքականությունն իր մեջ պետք է ներառի նաև բնակչության զμաղվածությանն աջակցման օրենսդրական դաշտի կատարելագործումը, տարածաշրջանային աշխատանքի շուկաների զարգացումը և աշխատողների շարժունության ապահովումն այդ տարածաշրջաններում, տնտեսապես ակտիվ բնակչության խթանումը, աշխատատեղերի որակի μարձրացումը, մասնագիտական վերապատրաստման ապահովումը, μուհերի շրջանավարտների համար աշխատանքային փորձաշրջանների կազմակերպումը` հետագայում աշխատանքի անցնելու ակնկալիքով և, իհարկե, աշխատանքի շուկայի պետական կարգավորման համակարգի կատարելագործում: Չնայած աշխատատեղերի ստեղծմանն ու բնակչության կենսամակարդակի μարձրացմանն ուղղված կառավարության ձեռնարկած աշխատանքներին, 2008թ.-ի վերջին երկիր ներթափանցած միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն իր μացասական ազդեցությունն ունեցավ աշխատանքի շուկայի և μնակչության զբաղվածության վրա: Հայաստանի աշխատանքի շուկան ճգնաժամի ազդեցության պատճառով դեռևս անկայուն է, քանի որ միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով փոփոխությունների ենթարկվեցին ինչպես աշխատանքի շուկայի սուբյեկտները, այնպես էլ նրանց միջև առկա փոխհարաμերությունները: Այսօր հասարակության մեջ շարունակվում է պահպանվել սոցիալական լարվածությունը, դեռևս մեծ է μնակչության բևեռացումը, տարեցտարի կրճատվում է μնակչության թվաքանակը և զբաղվածության մակարդակը, ավելանում է գործազուրկների թվաքանակը: Նշված իրավիճակում խնդիրը բնակչության կենսամակարդակի μարձրացումն է, և ճգնաժամի թողած հետևանքների հաղթահարման և աշխատանքի շուկայի զարգացման նոր մոտեցումների մշակումը: Իսկ աշխատանքի շուկայի արդյունավետ և ճշգրիտ մտածված քաղաքականության իրականացման համար հարկավոր է խորը հետազոտություններ անցկացնել` ուշադրությունը կենտրոնացնելով ինչպես չլուծված բազմաթիվ խնդիրների, այնպես էլ միջազգային փորձի վրա: Նման պայմաններում զգալի հրատապություն է ստանում ՀՀ տնտեսությունում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների և դրա հաղթահարման ուղիների, ինչպես նաև ետճգնաժամային ժամանակահատվածում աշխատանքի շուկայի զարգացման միտումների լուսաբանումը և համապատասխան հանձնարարկանների առաջադրումը: Իսկ աշխատանքի շուկայի և μնակչության զμաղվածությանը վերաբերող խնդիրները բացառապես ակտուալ են ՀՀ տնտեսության համար, քանի որ վերջինս այսօր կանգնած է առկա աշխատանքային ռեսուրսների պահպանման, դրանց ավելացման և արդյունավետ օգտագործման խնդրի առջև: Актуальность темы исследования: Рынок труда и занятость населения занимают особое место в системе рыночных отношений. В странах с рыночной экономикой право на меры улучшения показателей уровня жизни населения принадлежит государству и государственным органам правления. То есть, государство должно вести такую социально-экономическую политику, которая обеспечит социальный прогресс, экономическую стабилизацию, повышение уровня жизни, а также будет стабилизировать неравенство доходов. А в наличии кризиса, государственная политика, реализуемая со стороны правительства, должна включать в себе проблему занятости населения, должна быть направлена к улучшению законодательства в поддержку занятости населения, к развитию региональных трудовых рынков и обеспечению мобильности рабочей силы в этих регионах, к поощрению экономически активного населения, к улучшению качества рабочих мест, к обеспечению профессиональной подготовки тех сотрудников организаций, которые находятся под угрозой увольнения, к организации испытательной работы для выпускников высших учебных заведений, в ожидании в дальнейшем приступить к работе, и, конечно, к улучшению системы госрегулирования рынка труда. Несмотря на государственную направленность на создание рабочих мест и на повышение уровня жизни населения, кризис, который проник в страну в конце 2008 года, имел своё отрицательое влияние на рынок труда и занятости населения. Армянский рынок труда из за последствия кризисных явлений всё ещё нестабилен, потому что в условиях мирового финансового кризиса изменения потерпели как субъекты рынка труда, так и взаимоотношения между ними. Кризис уже в прошлом, но в настоящее время в обществе до сих пор сохраняется социальная напряженность, поляризация населения по-прежнему велика, год за годом уменьшается число и занятость населения, увеличивается количество безработных. В таких ситуациях основным вопросом является повышение уровня жизни населения, развития новых подходов для преодоления последствии кризиса и для развития рынка труда. А для осуществления эффективной и продуманной политики на рынке труда, необходимо сделать глубокие исследования, сосредоточиться на многих нерешенных вопросов, а так же на международной практике. Relevance of the research: Labor market and employment occupy a special place in the system of market relations. In the countries with market economies the initiative and the right to organize different events aimed at improving some indicators describing the population living standards belong to the state and the governmental institutions. Hence, the state should run such a socio-economic policy that will ensure the social progress, economic stabilization, the rise of the population living standards as well as the of the irregularity of the income. In the case of crisis the support to the employment policies implemented by the government should include the improvement of legislature supporting public employment, the development of regional labor markets and guarantee of labor mobility in these regions, the promotion of economically active population, the improvement of employment quality, professional training to the employees of the organization who are under threat of dismissal, organization of the trial period for university graduates with future employment expectations and of course, the improvment of the labor market state regulation system. Currently, despite the work undertaken by the government for the creation of job places and the rise of the population living standards, the crisis, which entered into the country in late 2008, had its negative impact on the labor market and employment. The Armenian labor market is still unstable because of the impact of the crisis, hence the international financial crisis had an influence on the changes of labor market subjects, and the relationships between them. Social tensions still continue in the society, polarization of the population is still high, the number of the population and the level of employment is decreasing year after year and the number of unemployed is increasing. In such sircumstances the main issue is to raise the living standards, to develop new ways to overcome the concequences of the crisis and to point out new approaches of the labor market. In order to for make an effective and deliberate policy of the labor market, it is necessary to do in-depth research focusing on different unsolved issues as well as on international practice. In such conditions the consequences of financial crisis on the economy of RA and measures of overcoming them, as well as coverage of labor market development trends in the post-crisis period, orders in accordance with the nomination take a sinificant urgency.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Тенденции развития рынка труда РА в посткризисный период. The development trends of the RA labor market in the postcrisis. stage
  Uncontrolled Keywords: Григорян Мери Артуровна, Grigoryan Meri Artur
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 09 Feb 2017 09:47
  Last Modified: 09 Feb 2017 14:18
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4164

  Actions (login required)

  View Item