Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Սրտամկանի կծկելիության վրա 4 Հց մեխանիկական տատանումների կենսաբանական ազդեցության մեխանիզմները

Դադասյան, Էռնա Հովիկի (2013) Սրտամկանի կծկելիության վրա 4 Հց մեխանիկական տատանումների կենսաբանական ազդեցության մեխանիզմները. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (864Kb) | Preview

  Abstract

  Ներկայումս օրըստօրե ավելանում են տեխնածին և անթրոպոգեն ինֆրաձայնային տիրույթում մեխանիկական տատանումների (ՄՏ) տարաբնույթ աղբյուրների թիվը, որոնք կենդանի օրգանիզմներում մի շարք պաթոլոգիկ գործընթացների հարուցման պատճառ կարող են հանդիսանալ: Այդ պատճառով այդ ազդակների կենսաբանական մեխանիզմների պարզաբանումը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում և էկոլոգիական և բժշկագիտական տեսանկյուններից: Ներկայումս ամբողջ մարմնի վիբրացիոն` տատանողական թերապիան կիրառվում է ցածր խտությամբ ոսկրերի և օստեոպորոզի բուժման նպատակով: Ցույց է տրվել նաև, որ տատանողական թերապիան կարգավորում է օրգանիզմի ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիան, խթանում է լիմֆատիկ և արյունատար համակարգերի աշխատանքը, արագացնում վնասվածքների վերականգնումը` ռեգեներացիան, ինչպես նաև այն խթանում է գլյուկոզի և առհասարակ օրգանիզմի նյութափոխանակությունը: Մեխանիկական տատանումները բացի կենդանի օրգանիզմների վրա անմիջական ներգործությունից, մոդուլացնում են նաև այլ գործոնների կենսաբանական ազդեցությունը ( Ayrapetyan, Markov, 2001): Մեխանիկական տատանումները իրենց բնույթով ոչ իոնացնող բնույթի ֆիզիկական գործոններ են համարվում: Չնայած որ կենդանի համակարգերի վրա այդ գործոնների կենսաբանական ազդեցության առկայությունն ակնհայտ է, բայց դեռևս պարզաբանված և հստակցված չեն այն մեխանիզմները (Adey 2004, Ayrapetyan et al. 1999, Chaplin 2013), որոնց շնորհիվ էլ տեղի է ունենում վերը նշված կենսաբանական ազդեցությունը: Հայտնի է, որ ինֆրաձայնային տիրույթում ՄՏ-ն ունի հաճախությունից կախված ազդեցություն ջրի և ջրային լուծույթների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա, որն առավել արտահայտված է 4 Հց ՄՏ-ով մշակման ժամանակ (Adrian 1956, Ayrapetyan 2006, Stepanyan et al. 1999): Միաժամանակ ցույց է տրված, որ 4 Հց ՄՏ-ով մշակված ջուրն ազդում է բույսերի մոտ սերմերի ծլունակության (Amyan, Ayrapetyan 2004), միկրօրգանիզմների աճի (Ayrapetyan et al. 2001) վրա: Բջիջների և օրգամիզմների վրա ոչ իոնացնող գործոնների ազդեցության մեխանիզմը բացատրող բազմաթիվ հիպոթեզներ են առաջարկվում, որոնցից ամենաընդունվածը այսպես կոչված «Ջրի հիպոթեզն» է: Քանի որ ջուրը հանդիսանում է կենսաբանական համակարգերի և շրջակա միջավայրի դոմինանտ բաղադրիչ մաս և ջրի իոնացումը շատ զգայուն պարամետր է շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների նկատմամբ, ապա այն համարվում է որպես ոչ իոնացնող գործոնների սենսոր, որի միջոցով իրականացվում է այդ գործոնների այդ թվում և ՄՏ-ի ազդեցությունը կենսաբանական համակարգերի վրա (Ayrapetyan et al. 1994, Szent-Gyorgyi 1960, Классен 1968): Ключевые слова: пероксид водорода, механическое колебание, сократимость сердечной мышцы, цАМФ, цГМФ, H 3-уабаин Диссертация посвящена исследованию влияния механического колебания /МК/ с частотой 4Гц на сократимость сердечной мышцы виноградной улитки (Helix pomatia) и выявлению механизмов ее биологического воздействия. С целью выявления частотных “окон” было изучено влияние механичеких колебаний с частотами 3, 4, 5 Гц на физико-химические свойства физиологического раствора /ФР/ (длительность плавления кристаллов, изменение концентрации пероксида водорода /H2O2/). Для изучения механизмов биологического воздействия на сократимость сердечной мышцы и на транспорт внутриклеточных ионов кальция были проведены исследования связи изменений наномолярных концентраций H2O2 и влияния МК с частотой 4Гц. В рамках диссертационной работы было также показано влияние механического колебания с частотой 4Гц на изменение концентрации внутриклеточных циклических нуклеотидов цАМФ и цГМФ, степени гидратации сердечной ткани и изменение числа молекул уабаина, связанных с клеточной мембраной. В результате исследований выяснилось, что при воздействии МК с частотами 3, 4, 5 Гц на длительность плавления кристаллов ФР наибольший эффект был получен под воздействием МК с частотой 4Гц (21.33±4 %). Такой же результат был получен при воздействии тех же МК на изменение уровня концентрации H2O2: синтез H2O2 подавлялся под действием 3, 4, 5 Гц, но особенно это четко наблюдалось при частоте 4Гц (13±0.5%). Таким образом, было выявлено 4Гц-ое частотное “окно” МК, наиболее сильно влияющее на физико-химические свойства ФР. Было также исследовано влияние МК с частотой 4Гц на изменение концентрации H2O2 в ФР. В ФР, в котором была инкубирована сердечная мышца, под влиянием МК 4Гц концентрация H2O2 была ниже по сравнению с ФР без сердечной мышцы. Показано, что пероксид водорода наномолярной концентрации, добавленный в ФР и ФР, обработанный МК с частотой 4Гц по-разному влияют на кратковременное торможение сократимости сердечной мышцы, вызванное Na/K насосом. Key words. Hydrogen peroxide, mechanical vibration, heart muscle conrtactility, cAMP, cGMP, H3-ouabain. The following thesis is dedicated to the study of 4 Hz mechanical vibration /MV/ effect on snail's heart muscle contractility of Helix pomatia and the mechanisms of MV-induced biological effect. For this reason the influence of 3, 4, 5 Hz MV on physicochemical properties (hydrogen peroxide /H2O2/, heat fusion) of physiological solution /PS/ was studied to find out the "window" frequency. To elucidate the mechanimsms of the biological effect the infulence of nanomolar concentration of H2O2 and 4 Hz MV on isolated heart muscle contractility and transport of intracellular Ca2+ ions were comparatively studied. The obtained results of the current thesis have also shown the influence of 4 Hz mechanical vibration on intracellular level changes of cyclic nucleotides (cAMP and cGMP), heart muscle tissue hydration level and binding of H3-ouabain molecules by the cell membrane. From the obtained data of the thesis it becomes clear that maximum effect of heat fusion was observed after 4 Hz treatment of PS (21.33±4 %), comparing to the heat fusion of 3, 5 Hz MV-treated PS. The same results were obtained on H2O2 concentration changes in PS after the influence of 3, 4, 5 Hz MV. In all three cases there was inhibition of H2O2 formation in PS. However, the effect was much more significant after treatment of PS by 4 Hz MV(13±0.5%).

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Исследование механизмов влияния механического колебания с частотой 4 Гц на сократимость сердечной мышцы. The mechanisms of 4 Hz mechanical vibration-induced biological effect on heart muscle contractility.
  Uncontrolled Keywords: Дадасян Эрна Овиковна, Dadasyan Erna Hovik
  Subjects: Physics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 01 Mar 2017 14:30
  Last Modified: 02 Mar 2017 14:20
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4210

  Actions (login required)

  View Item