Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Էկոլոգիական կրթության իրականացման հիմնախնդիրները ֆիզիկայի ուսուցման համակարգում

Աթայան, Կամո Իվանի (2013) Էկոլոգիական կրթության իրականացման հիմնախնդիրները ֆիզիկայի ուսուցման համակարգում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (951Kb) | Preview

  Abstract

  Էկոլոգիական կրթությունն ու դաստիարակությունն անձի ձևավորման կարևորագույն բաղադրամասերից են, որոնցով անձը դաստիարակվում է շրջակա միջավայրի նկատմամμ ունեցած համապատասխան վերաբերմունքի պահանջներով: Էկոլոգիական կրթության ռազմավարական նպատակն անձի էկոլոգիական աշխարհայացքի ձևավորումն է, որի հիմքում ընկած են գիտական գիտելիքը, էկոլոգիական մշակույթը և էթիկան: Էկոլոգիական կրթությունն իրականացվում է կրթական հաստատություններում` համապատասխան պետական չափորոշիչներով: Այն միաժամանակ ենթադրում է ընդհանուր կրթական առարկաների էկոլոգացում և ներառում է հատուկ էկոլոգիական ուղղվածության դասընթացներ: Կրթության արդիականացման ներկա փուլում անհրաժեշտություն է առաջանում նորացնել նաև էկոլոգիական կրթության տեսական և գիտամեթոդական հիմքերը` այն հնարավորինս վերափոխելով կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ կրթության: Ուսումնական առարկաների էկոլոգացումն իրականացվում է տվյալ առարկայի μովանդակության մեջ էկոլոգիական տարրերի, գաղափարների, սկզμունքների, հասկացությունների, մոտեցումների ներդրմամμ` հաշվի առնելով սովորողների տարիքային առանձնահատկությունները, ինչպես նաև առարկայի μնույթը: Շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրը XXI դարում քաղաքակրթությանը հուզող և նրա կողմից անհապաղ լուծում պահանջող խնդիրն է: Ինչպես ցույց են տալիս վերջին 30-40 տարիների դիտարկումները, յուրաքանչյուր տասնամյակում μնական աղետների քանակը համարյա կրկնապատկվում է: Պետք է նշել, որ նման աղետավոր իրավիճակում անպայմանորեն առկա է արհեստածին μաղադրիչը, որը պայմանավորված է մարդու, հատկապես վերջին տասնամյակների ընթացքում ծավալած և մասշտաμներով ահագնացող տեխնածին գործունեությամμ: Դժμախտաμար այդ գործունեությունը, որը թելադրված էր մեծապես նույն մարդու ապրելակերպն ավելի բարելավելու ժամանակի պահանջով, իր մեջ համարյա չի պարունակել տեխնիկատեխնոլոգիական գործընթացները նաև բնապահպանական ուղիով տանելու պայմանը, որի հետևանքով լուրջ վտանգ է հասցվել մարդու կենսական տարածքին` կենսոլորտին, ի դեմս նրա ոլորտների` մթնոլորտի, ջրոլորտի և քարոլորտի: Սկսած XX դարի 70-ական թվականներից` քաղաքակրթությունը լրջորեն սկսեց մտահոգվել շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերով: Անհրաժեշտ էր այդ մտահոգությունը մտցնել նաև դպրոց: Դպրոցում ուսուցանվող հատկապես բնագիտական առարկաներն իրենց մեջ պարունակում են սովորողների բնապահպանական գիտելիքների ու μնության հետ հարաμերվելու մշակույթի ձևավորման մեծ պաշար: Բնականաμար, խոսքը վերաμերում է հատկապես ֆիզիկային, կենսաբանությանը, քիմիային և μնագիտությանը: Целью экологического образования является формирование экологического мировоззрения, основанного на научных знаниях, экологической культуре и этике. Экологическое образование как в плане методологии, так и содержания не может рассматриваться вне связи с физикой, поскольку физический уровень познания является исходным и фундаментальным в процессе любого естественно-научного исследования, в том числе и экологического. С позиции осуществления экологического образования потенциал физики как учебного предмета в содержательном плане сводится к учету комплекса физических знаний в процессе формирования экологических понятий, что является основой экологического образования. Содержательная связь предметов - физики и экологии - осуществляет вариативный компонент экологического образования, а инвариант включает в себя комплексные познавательные навыки. Являясь одной из фундаментальных наук о природе и основой современной техники и многочисленных технологий, физика должна играть особую роль в сложном процессе уменьшения существенного вреда, наносимого окружающей среде современной промышленностью и производством. В частности, работу оборудований и установок, проводящих современный экологический мониторинг,можно объяснить только на основе физических закономерностей. The strategic goal of ecological education consists of the formation of individual’s ecological outlook based on the scientific knowledge, ecological culture and ethics. The problem of ecological education cannot be discussed without its link with physics in terms of both methodology and contents, as the physical level of cognition is initial and fundamental in any natural investigation, including an ecological one. From the point of view of implementing ecological education, the potential of physics as a discipline in terms of its content leads to the calculation of comprehensive knowledge of physics in the process of forming ecological concepts making up the ecological education. The conceptual link between the courses of physics and ecology is carried out by the variative component of the ecological education, and the invariant includes the complex cognitive skills. Being one of the fundamental sciences on nature and the basis of modern technologies and engineering, physics should also play a leading role in the more complicated process of eliminating the serious damage done to the environment by modern industry and production and contribute to its further improvement. In particular, the work of modern devices and local stations carrying out environmental monitoring can only be explained guided by physical regularities.

  Item Type: Thesis (Doctor of Sciences)
  Additional Information: Проблемы осуществления экологического образования в системе обучения физике. Problems of Implementation of Ecological Education in the System of Teaching Physics.
  Uncontrolled Keywords: Атаян Камо Иванович, Atayan Kamo I.
  Subjects: Pedagogy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 02 Mar 2017 11:37
  Last Modified: 02 Mar 2017 11:37
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4227

  Actions (login required)

  View Item