Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման արդյունավետ ուղիները շարունակական կրթության համատեքստում

Ղալաչյան, Մեսրոպ Վոլոդյայի (2012) Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման արդյունավետ ուղիները շարունակական կրթության համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (280Kb) | Preview

  Abstract

  Համաշխարհային տնտեսության զարգացման հարաճուն տեմպերը, սոցիալ-քաղաքական և ժողովրդագրական տեղաշարժերը, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման գործընթացները կրճատում են աշխա-տաշուկային ներկայացվող պահանջների վերանայման ավանդական ժամկետները: Զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ աշխատաշուկայի աճող և փոփոխվող պահանջների բավարարման, գործազրկության ծավալների կրճատման գործուն մեխանիզմներից մեկն ամμողջ կյանքի ընթացքում ուսուցման համակարգի ձևավորումն է: Բոլոնիայի հռչակագիրը ստորագրած երկրների μարձրագույն կրթության նախարարների՝ 2001 թվականին Պրահայում կայացած համաժողովի արդյունքում Բոլոնիայի գործընթացի վեց հիմնական սկզբունքներին ավելացան ևս երեքը, այդ թվում՝ ամμողջ կյանքի ընթացքում ուսուցման գաղափարը (Lifelong Learning): Աներկμա է, որ յուրաքանչյուր հասարակության զարգացման երաշխիքը նրա կրթական համակարգն է. կրթությունը ոչ միայն որոշակի գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների ձեռքբերումն է, այլև անձի մտավոր, հոգևոր, μարոյական սկզμունքների, մշակութային հիմքերի զարգացումը, որը հասարակության μարգավաճման և զարգացման նախապայման է: Այնուհանդերձ մասնագիտական վերապատրաստման տեսության և պրակտիկայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ շարունակական կրթության համակարգում մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրի իրականացման մանկավարժահոգեμանական պայմանները բավականաչափ խորությամμ հետազոտված չեն: Մանկավարժական գրականության մեջ հիմնականում դիտարկվում են մասնագիտական վերապատրաստման իրականացման առանձին տեսանկյուններ: Շարունակական կրթության գաղափարը հստակ և նորովի դիտարկված չէ նաև ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտը կարգավորող իրավական կարևոր փաստաթղթերում՝ «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետμուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներում. այդ գաղափարը մասամμ արտացոլված է «Լրացուցիչ կրթության» ձևակերպման մեջ, որը չի արտահայտում ամμողջ կյանքի ընթացքում ուսուցման գաղափարի ամբողջ բովանդակությունը, նպատակները, խնդիրները, այդ քաղաքականության իրականացման հիմնական ուղղությունները: Մեր հետազոտության շրջանակներում, որն իրականացվել է Շիրակի մարզում, բացահայտվել է, որ մանկավարժների մասնագիտական վերպատրաստումն իրականանում է ուսուցման այնպիսի ձևերի ու մեթոդների, կիրառմամμ, որոնք բնորոշ են բուհում սովորողների ուսուցման ավանդական կազմակերպմանը: Ճիշտ է, այսօր ուսուցչին մատչելի են ուսուցման նորագույն տեխնոլոգիաները, տեղեկատվության μազմաթիվ աղբյուրներ, սակայն տեղեկատվության բազմազանությունն ու առատությունն իր հերթին հանգեցնում է այլ բարդությունների, դժվարացնում մասնագիտական գործունեության մեջ առաջնային ուղղությունների ընտրությունը, այս կամ այն տեսության, կրթական նոր հարացույցի արդյունավետության օբյեկտիվ գնահատումը և ուսուցման գործընթացում կիրառումը: Այս տեսանկյունից ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման հարցերը, հաշվի առնելով մարզային առանձնահատկությունները, պահանջում են գիտատեսական և մեթոդական նորովի իմաստավորում: Интенсивные темпы развития мировой экономики, социально-политические, демократические преобразования, внедрение новых технологий сокращают традиционные сроки пересмотра новых требований к рынку труда. Опыт стран, имеющих развитую экономику, показывает, что для удовлетворения быстро растущих и меняющихся требований к рынку труда, для сокращения уровня безработицы одним из механизмов является формирование системы обучения в течение всей жизни. К шести основным принципам Болонского процесса в 2011г, в результате подписания Болонского манифеста министрами высшего образования различных государств на международном конгрессе в Праге, присоединились еще три принципа, в том числе - идея об обучении в течение всей жизни. Цель исследования-разработать и теоретически обосновать модель профессиональной переподготовки учителей, выявить организационно педагогические условия осуществления этой модели. Thesis for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.01. - "The theory and history of pedagogy". The defense of the thesis will be held at 1400 on October 19, 2012 at the session of the Special Board 065 HAC (Higher Attestation Commission) to award degrees under the Yerevan State University, address: 0025, 52a, Abovyan st., Yerevan, YSU, Faculty of Armenian Philology, room N 203. The actuality of the research. The intensive world economic development, socio-political, democratic reforms, introduction of new technology reduces the traditional terms of reviewing the new requirements to labor market. The experience of countries with developing economies, shows that to meet the rapidly growing and changing needs of the labor market, to reduce unemployment is one of the mechanisms of the formation of teaching throughout life. Six basic principles of the Bologna process which started in 2011 as a result of signing the manifesto of the Bologna ministers of higher education of different countries at an international congress in Prague, joined three more principles, including - the idea of teaching throughout life. The aim of the research is to develop and substantiate theoretically the model of retraining teachers, to determine the organizational and pedagogical conditions of realization of this model. The objectives of research: To identify the degree of elaboration of the problems of professional training for teachers in continuing education in theory and practice of teaching. To develop, theoretically and experimentally substantiate a new model of professional training of teachers, which will contribute to the efficiency of the process. To reveal, test in the monitoring process and determine those organizational and pedagogical conditions that will ensure the implementation of a new model of professional training of teachers. To substantiate the need for implementing the principle of education throughout life.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Эффективные пути профессиональной переподготовки учителей в контексте непрерывного образования. The effective ways of professional retraing of teachers in the context of continuous education.
  Uncontrolled Keywords: Калачян Месроп Володяевич, Ghalachyan Mesrop Valod
  Subjects: Pedagogy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 03 Mar 2017 14:59
  Last Modified: 06 Mar 2017 10:17
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4236

  Actions (login required)

  View Item