Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Կրոնական հասկացույթների ուսուցման յուրահատկություններն անգլերենի բուհական դասընթացում

Գրիգորյան, Շուշիկ Ալբերտի (2014) Կրոնական հասկացույթների ուսուցման յուրահատկություններն անգլերենի բուհական դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (605Kb) | Preview

  Abstract

  Անգելերենի եկեղեցակրոնական բառապաշարը հետաքրքություն է ներկայացնում քերականության տեսության, բառագիտության, տեքստի և խոսույթի վերլուծության, ինչպես նաև մասնագիտական կողմնորոշման անգլերենի ուսուցման տեսանկյունից: Այն հիմնականում ուսուցանվում է ԵՊՀ-ում, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, Սևանի Վազգենյան դպրանոցում: Վերջին տարիներին հարացուցային փոփոխությունների է ենթարկվել լեզվադիդակտիկան, և այդ համատեքստում վերանայվում են մասնագիտական կողմնորոշման անգլերենի տեխնոլոգիաները, ռազմավարությունները: Ապագա աստվածաբանները, կրոնագետները լուրջ դժվարություններ ունեն հատկապես եկեղեցակրոնական թեմաներով քննարկումների մասնակցելիս: Նրանք դժվարությամբ են իրենց օտարալեզու խոսքի մեջ գործածում առօրյա-խոսակցական լեզվակաղապարներ: Ինչ վերաբերում է անգլալեզու եկեղեցու սպասավորներին բնորոշ խոսքային կաղապարների իմացությանը, ապա այդպիսի խնդիր ուղղակիորեն չի դրվում: Ուսանողները հեշտությամբ են յուրացնում անգլերեն եկեղեցակրոնական տերմինները, սակայն ամենօրյա-խոսակցական թեմաներով զրուցել, քննարկումներ կազմակերպել դժվարանում են: Դա վերաμերում է և՛ պատրաստված, և՛ ինքնաբերական խոսքին: Համապատսխան դասընթացների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ եկեղեցու կյանքին, կենցաղին, կրոնական տարաբնույթ ծառայություններին վերաμերող բառապաշարի ուսումնասիրությունը նույնպես տարիներ շարունակ չի արժանացել համապատասխան ուշադրության: Խնդիր է դրվում անգլերեն եկեղեցակրոնական բառապաշարի ուսուցումն իրականացնել ավանդական և ժամանակակից տարաբնույթ տեքստերի միջոցով, որոնք մատչելի են ոչ միայն մամուլի, գրահրատարակության, այլև համացանցի, հեռահաղորդակցական միջոցներով: Այդ համատեքստում փոխվում է խոսքային և ոչ խոսքային միջոցների հարաբերակցությունը, երբ կիրառում են այս կամ այն արտահայտությունը, տեքստը, խորհրդանիշը ուսուցողական նպատակներով: Առաջին պլան է մղվում ոչ խոսքային բաղադրամասը, որը կարող է ներկայացնել եկեղեցակրոնական պատկերները, եկեղեցիների, հարակից շինություններերի, դրանց առանձին մասերի նկարները, Երուսաղեմի և այլ կրոնական նշանակություն ունեցող բնակատեղիների քարտեզները, և այլն, առանց որոնց հնարավոր չէ պատկերացնել ժամանակակից կրոնական, աստվածաμանական, եկեղեցական տեքստերը: Диссертация посвящена актуальной проблеме обучения английской религиозной лексике с применением когнитивно-коммуникативного и концептуального подходов в профессионально-ориентированном курсе английского языка. Религиозно-церковный подъязык многогранен, выделяется жанровыми и стилистическими разнообразием и имеет непосредственное отношение к религиоведению, богословию, художественной литературе, разным сферам искусства и науки. Важна интеграция во всемирной духовной сфере, войти в диалог не только с представителями разных религий и вероисповеданий, но и читать, понять огромную, порой альтернативную литературу. Это относится не только собственно религиозным, но и атеистическим, сектантским, представляющим разные идеологии, научные, литературные первоисточники. Важно то, что студенты легко усвиавают английские церковнорелигиозные термины, однако они имеют определенные трудности при беседовании по разным темам, при организации обсуждений на иностранном языке. The dissertation considers the actual issue of teaching religious lexica with the application of the cognitive-communicative and concept approaches in the ESP classes of English. The church-religious vocabulary is of great interest both from the viewpoint of grammar theory, semantics, text and discourse analysis and the ESP teaching. It is taught at YSU, Gevorgyan Seminary and Vasgenyan religious collage in Sevan. The significant changes in linguistics-didactics in the recent years as well as the fact that the investigations of the relevant classes have revealed that the vocabulary referring to church life or various church/liturgical services has pushed forward the urgency of reviewing and developing the ESP teaching strategies and technologies. The religious and church sublanguage is considered to be multi strata, multi genre and multi style and is directly related to religious studies in theology, literature, different fields of art and science. The integration is important in the worldwide spiritual realm, which means to enter for a dialogue not only with representatives of different religions and faiths, but also to read and understand the huge, sometimes alternative literature that exists especially in English. It concerns both the religious and the atheistic, sectarian literature that represents different ideologies, scientific, literary sources.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Особенности обучения религиозным концептам в вузовском курсе английского языка. The peculiarities of teaching religious concepts in university English course.
  Uncontrolled Keywords: Григорян Шушик Альбертовна, Grigoryan Shushik Albert
  Subjects: Pedagogy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 09 Mar 2017 11:17
  Last Modified: 10 Mar 2017 09:47
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4243

  Actions (login required)

  View Item