Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ավագ դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման ուղիները

Հակոբյան, Անի Վալերիի (2014) Ավագ դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման ուղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (274Kb) | Preview

  Abstract

  Ժամանակակից աշխարհում հասարակության արժեհամակարգում իրականացող փոփոխություններն ուղեկցվում են երիտասարդ սերնդի արժեքային պատկերացումներում ընթացող էական տեղաշարժերով: Համապատասխանաբար կրթության μնագավառում արդիական է դառնում այնպիսի անձի ձևավորման հիմնախնդիրը, ով ունակ է համարժեք գործելու բազմամշակութային միջավայրում, ներդաշնակորեն համադրելու ազգային և համամարդկային մարդասիրական արժեքները: Հասարակության արժեքային գերակայությունների հարափոփոխ զարգացման արդի պայմաններում շեշտադրվում է ավագ դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման հիմնախնդիրը, որի լուծման արդյունավետությունը պայմանավորված է կրթության բովանդակության մեջ ճանաչողական, արժեբանական, սոցիալ-մշակութային և տեխնոլոգիական μաղադրատարրերի համադրման ուղիների որոնմամբ: Կրթության արժեկենտրոն հարացույցի ձևավորումն ընդլայնում է հասարակության միջմշակութային հաղորդակցման սահմանները՝ արժևորելով լեզվական կրթության դերը: Այս համատեքստում ի հայտ է գալիս լեզվական կրթության արդիականացման, այդ գործընթացում արժեμանական մոտեցումների որոշակիացման և նորագույն տեխնոլոգիաների յուրացման անհրաժեշտություն` օտարալեզու տեղեկատվության մեջ կողմնորոշվելու և միջմշակութային հաղորդակցման ընդլայնման համար: Ժամանակի հրամայականն է ուղղորդել դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորումը` ժամանակակից հարափոփոխ աշխարհում ապրելու, արժեքային տեղաշարժերի հորձանուտում կողմնորոշվելու, գլոբալացման արդի գործընթացներում էթնոմշակութային արժեքների գիտակցման հիման վրա համամարդկային արժեքները յուրացնելու համար: Հասարակության արժեհամակարգի և անձի արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման, այդ գործընթացի հոգեբանամանկավարժական օրինաչափությունների, մանկավարժական արժեբանության, բազմամշակութային աշխարհում մշակույթների երկխոսության, կրթության բովանդակության նկատմամբ արժեքային մոտեցման, լեզվի արժեքային ներուժի, միջմշակութային հաղորդակցման հիմնահարցերն ուսումնասիրվել են փիլիսոփայական, հոգեμանամանկավարժական, լեզվամշակութաբանական գրականության մեջ (Ն. Ա. Աստաշովա, Ն. Ա. Բերդյաև, Ե. Վ. Բոնդարևսկայա, Բ. Ս. Գերշունսկի, Ի. Ա. Իլյին, Ն. Բ. Կռիլովա, Մ. Ս. Կագան, Կ. Յասպերս, Ն. Ս. Ռոզով, Դ. Ա. Լեոնտև, Ս. Լ. Ռուμինշտեյն, Վ. Ա. Սլաստյոնին, Ս. Գ. Տեր-Մինասովա, Լ. Վ. Թորգոմյան, Ռ. Յ. Խաչատրյան, Ի. Կ. Կարապետյան, Ռ. Ա. Մարդոյան և այլք): Այնուհանդերձ, չնայած անձի արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման տեսության և պրակտիկայի մեջ ակնհայտ նվաճումներին և հետազոտությունն երին, տակավին խորությամμ հետազոտված չեն կրթական գործընթացում ավագ դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման գիտատեսական հիմքերը, ուսումնական դասընթացների արժեկողմնորոշիչ հնարավորությունները: Изменения, происходящие в системе ценностных ориентаций общества на современном этапе, сопровождаются также важными изменениями в ценностных представлениях молодого поколения. В системе образования становится актуальным необходимость формирования такой личности, кто смог бы адекватно действовать в поликультурной среде, гармонично сопоставлять национальные и общечеловеческие ценности. В условиях развития меняющихся ценностных приоритет общества подчёркивается проблема формирования ценностных ориентаций старших школьников, эффективность решения которой обусловлено поиском путей сопоставления познавательных, социально-культурных и технологических компонентов в содержании образования. В настоящее время расширяются границы межкультурной коммуникации общества, что подчеркивает роль языкового образования. Становится необходимым актуализация содержания языкового образования и в этом процессе четкое определение аксиологических подходов и применение ценностно ориентирующих возможностей новейших информационных и телекоммуникационных технологий. Актуальность темы обусловлена необходимостью осмысления ценностно- ориентирующего потенциала содержания образования старшей школы и научно-методического обеспечения процесса формирования ценностных ориентаций учащихся в условиях технологического развития, глобализационных процессов и межкультурного диалога на современном этапе. The relevance of the dissertation theme. Nowadays changes in the system of values in the modern society are accompanied by significant shifts in the value orientations of the young generation. One of the priorities in the system of education is the development of an individual who can live and work in a multicultural environment and successfully combine national and universal values. An emphasis is put on fostering the development of high school students’ value orientations. The efficiency of that process is revealed in searches of ways of combining cognitive, social-cultural and technological components in the content of education. With expanding borders of cross-cultural communication in the modern society, the role of language education is highly emphasised. There is an increasing need to modernise the content of language education, define axiological approaches in that process and apply the value-orienting potential of modern technologies. Given the contemporary technological revolution, global processes and intercultural communication, the relevance of the research is conditioned by acknowledging the valueorienting potential of the content of education at high schools and fostering the development of learners’ value orientations through scientific and methodological approaches.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Пути формирования ценностных ориентаций старших школьников. The ways of developing high school students’ value orientations.
  Uncontrolled Keywords: Акопян Ани Валерьевна, Hakobyan Ani V.
  Subjects: Pedagogy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 15 Mar 2017 15:56
  Last Modified: 15 Mar 2017 16:24
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4284

  Actions (login required)

  View Item