Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում

Սուջյան, Տաթևիկ Հովհաննեսի (2016) Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (230Kb) | Preview

  Abstract

  Դատական ակտ կայացնելիս դատական սխալներ թույլ տալու օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ նախադրյալների առկայությունը և ըստ այդմ` օրինականության և հիմնավորվածության պահանջներին չհամապատասխանող դատական ակտ կայացնելու հնարավորությունն օբյեկտիվ անհրաժեշտություն են դարձնում դատական վերանայման տարբեր ձևերի գոյությունը ժամանակակից քրեադատավարական համակարգերում: Դատական վերանայման այդ ձևերի շարքում իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում վճռաբեկությունը, որը կոչված է լուծելու ոչ միայն դատական սխալների ուղղման, այլ նաև միասնական դատական պրակտիկա ձևավորելու կարևորագույն խնդիրը: Հայրենական քրեական դատավարությունում վճռաբեկության ինստիտուտը ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի (այսուհետ նաև՝ Օրենսգիրք) սկզբնական խմբագրությունից մինչև ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում (այսուհետ նաև՝ Նախագիծ) դրա վերաբերյալ կարգավորումների սահմանումը ենթարկվել է էական փոփոխությունների` նախատեսելով թե գործառութային և թե ինստիտուցիոնալ առումով տարբեր մոդելներ: Վերանայման այս ձևի գործառութային դերի նորովի ընկալման համար բեկումնային նշանակություն ունեցավ 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի (այսուհետ նաև՝ Վճռաբեկ դատարան) նոր` օրենքի միատեսակ կիրառություն ապահովելու սահամանադրաիրավական գործառույթի նախատեսումը: Վճռաբեկ դատարանի այդ նոր սահմանադրաիրավական կարգավիճակով պայմանավորված` վճռաբեկության գործառութային դերը, վճռաբեկ վերանայման` դատական սխալների ուղղման և միասնական դատական պրակտիկայի ապահովման խնդիրների հարաբերակցությունը գիտական հանրության և պրակտիկ իրավաբանների շրջանում տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք էր տալիս: Իսկ վճռաբեկության գործառութային դերի հստակեցումից է մեծապես կախված վճռաբեկ վերանայման մեխանիզմի արդյունավետ օրենդրական կանոնակարգումը: Այսպես, օրինակ, նույն օրենքի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու սահմանադրաիրավական գործառույթը հանգեցրել է վճռաբեկ վերանայման մեխանիզմի բովանդակային այնպիսի փոփոխության, ինչպիսին վճռաբեկ բողոքարկման թույլատվական (դիսկրեցիոն) կարգն է, որն առաջին հայացքից կարող է հակասության մեջ մտնել դատական սխալների ուղղման խնդրի հետ: Существование объективных и субъективных предпосылок допущения судебных ошибок при принятии решений и возможность составления судебного акта не соответствующего требованиям законности и обоснованности делает существование различных форм судебного рассмотрения объективной необходимостью. Среди различных форм судебного пересмотра уникальное место занимает кассация, функциональная роль которой сводится не только к задаче исправления судебных ошибок, но и обеспечения единообразного применения закона. И само соотношение данных функций и задач кассации является предметом различных толкований среди академического сообщества и практикующих юристов. Необходимость изучения на научном уровне функциональной роли кассации и уточнения ее задач, предложения законодательных урегулирований обеспечивающих разумный баланс данных задач актуализирует настоящее исследование. Актуальность изучения данного института так же обусловлена необходимостью вскрытия и исключения недостатков и пробелов действующего законодательства, анализа впервые на научном уровне установленных Проектом нового Уголовно-процессуального Кодекса РА упорядочений. Следует отметить, что в отечественной юриспруденции институт кассации все еще недостаточно изучен. И в данном исследовании автор пытается всесторонне проанализировать институт кассации. Автор прежде всего обсуждает правовую сущность кассации как формы пересмотра судебных актов и ее структуру как стадии уголовного процесса. Основываясь на существующих в теории мнениях процессуалистов автор подробно анализирует признаки кассации отличающих ее от других форм пересмотра судебных актов. Далее автор обсуждает вопрос соотношения задач исправления судебных ошибок и обеспечения единообразного применения закона на основе разделяющихся мнений теоретиков. В конце автор приходит к выводу, что несмотря на мнение многих процессуалистов данные задачи не исключают, а наоборот дополняют друг друга. The objective and subjective prerequisites of making judicial mistakes in decision-making process and thereof the possibility of holding a judicial act not corresponding to the requirements of legality and validity make the existence of different forms of judicial review an objective necessity. Among the various forms of judicial review the cassation takes a unique place. The functional role of the cassation is not only correcting the miscarriages of justice, but also ensuring the uniform application of the law. And the relationship of these functions and tasks of cassation is itself the subject of different interpretations among academics and legal practitioners. The need to study and clarify the functional role and objectives of cassation at a scientific level, and to propose settlements providing a reasonable balance of these issues actualizes current study. The relevance of the study is also due to the need to reveal and eliminate the gaps and shortcomings of current legislation, to analyze the regulations established by the Project of the new Criminal Procedure Code of the RA at the scientific level. It should be noted that the institue of cassation are still not sufficiently examined in domestic jurisprudence. In this study, the author attempts to comprehensively analyze the institute of cassation. The author mainly discusses the legal nature of cassation as a form of judicial review and its structure as a stage of the criminal process. Based on opinions existing in theory the author analyzes in detail the main features of appeal distinguishing it from the other forms of judicial review. The author discusses the issue of relation of objectives of correcting miscarriages of justice and ensuring the uniform application of the law on the basis of dissentiong opinions of the theorists. At the end the author concludes that, despite the theretical opinions these tasks do not exclude each other. Within analyze of the role of the Supreme Court in the Case-law and Civil law systems the author makes an attempt to clarify the role of cassation in the system of judicial review.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Кассация как форма пересмотра судебных актов в уголовном процессе РА. Cassation as a form of judicial review in the RA criminal procedure.
  Uncontrolled Keywords: Суджян Татевик Оганесовна, Sujyan Tatevik
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 24 Mar 2017 10:17
  Last Modified: 24 Mar 2017 10:17
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4369

  Actions (login required)

  View Item