Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հայաստանի Հանրապետության ավանդական զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեության հիմնախնդիրները նոր մեդիայի զարգացման պայմաններում

Խաչիկյան, Լիլիթ Ռազմիկի (2016) Հայաստանի Հանրապետության ավանդական զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեության հիմնախնդիրները նոր մեդիայի զարգացման պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (36Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Диссертация посвящена одной из самых сложных и важных тем в современной журналистике: вопросу функционирования СМИ в условиях развития новых информационно-коммуникационных технологий (далее–ИКТ), интернета и связанной с Глобальной сетью интерактивной коммуникации, которые привели к структурным изменениям в системе традиционных масс-медиа и в системе массовых коммуникаций в целом, обозначили качественные изменения параметров профессионализации журналистов, появление новых стандартов и форм подачи публикаций, изменение принципов взаимодействия с аудиторией и т.д. В работе исследованы те значительные изменения, которым в результате бурного развития новых ИКТ за последнее десятилетие подвергся рынок телекоммуникационных услуг Армении, их отражение на функционировании как отдельных СМИ, так и всего информационного поля страны. Актуальность исследования определяется тем, что скорость происходящих в информационном пространстве изменений превышает скорость теоретико-методологической рефлексии и требует постоянного изучения и фиксации фрагментарных трансформаций для понимания новых технических, концептуальных, этических и других задач, встающих перед журналистикой. Доступность интернета, появление в Сети множества веб-ресурсов, растущее число пользователей интернет-пространства поставили перед традиционными СМИ Армении ряд проблем, связанных с их дальнейшим существованием и конкурентоспособностью в информационном пространстве страны. Сегодня Армения находится на стадии перехода на цифровое телерадиовещание, что также создает дополнительные возможности и проблемы для системы СМИ. Конвергенция технологий и каналов СМИ, сегментация аудитории, диверсификация медиаконтента в корне меняют систему массовой коммуникации и создают необходимость поиска более эффективных форм функционирования и взаимодействия традиционных СМИ с аудиторией. Ատենախոսությունը նվիրված է Հայաստանի ավանդական ԶԼՄ-ների գործունեության հիմնախնդիրներին նոր տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման պայմաններում: Աշխատանքում հիմնավորված են այն հիմնական գործոնները, որոնք հանգեցրել են ժամանակակից լրատվամիջոցների, ինչպես նաև զանգվածային հաղորդակցության համակարգի կառուցվածքային փոփոխությունների, ուսումնասիրված են նոր մեդիայի զարգացման առանցքային փուլերն ու գործոնները, դրանց դերը Հայաստանի ժամանակակից տեղեկատվահաղորդակցական դաշտում, մշակված են ՀՀ ավանդական ԶԼՄ-ների զարգացման հիմնական ուղղությունները նոր մեդիայի ժողովրդականության աճի համատեքստում: Հետազոտության առավել կարևոր արդյունքները, որոնք պարունակում են գիտական նորույթ, հետևյալն են. մշակվել է նոր մեդիայի զարգացման պայմաններում ՀՀ ավանդական ԶԼՄ-ների գործունեության խնդիրների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրության տեսական մոտեցում՝ հիմնված տեղեկատվական հասարակության հայեցակարգի վրա, բացահայտվել են հայկական ԶԼՄ-ների լսարանի մեդիասպառման վրա նոր մեդիայի կողմից գործած ազդեցության հատկանիշները, ինչպես նաև որոշվել է Հայաստանի ժամանակակից մեդիատարածությունում ավանդական լրատվամիջոցների կայունության աստիճանը: Աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երկու գլուխներից, եզրակացություններից, օգտագործած գրականության ցանկից և հավելվածից: Ներածության մեջ ներկայացված են ատենախոսության թեմայի ընտրության արդիականությունը, հիմնախնդրի գիտական մշակվածությունը, ձևակերպված են հետազոտության օբյեկտը, առարկան, նպատակն ու խնդիրները, տեսամեթոդաբանական հիմքերն ու ուսումնասիրության մեթոդները, հիմնավորված են ատենախոսության գիտական հավաստիությունն ապահովող գործոնները և գիտական նորույթը, ինչպես նաև հետազոտության տեսական և կիրառական նշանակությունը: Առաջին գլխում` «Հայաստանի ժուռնալիստիկան նոր տեղեկատվահա¬ղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման պայմաններում», ներկայացվել է տեղեկատվական հասարակության հայեցակարգի հիմնական դրույթները բացահայտող ընդհանուր տեսական գրականության, առկա տեսական մոտեցումների, փորձագիտական գնահատականների և ժամանակակից հաղորդակցության համակարգի ոլորտի հետազոտությունների վերլուծությունը, որոնց շրջանակներում զարգանում է ժամանակակից լրագրությունը, ուսումնասիրվել են հիմնական գործոնները, որոնք փոխել են պատկերացումները հաղորդակցման և տեղեկատվական ուղիների, տարբեր մեդիահարթակների համար տեղեկատվական արտադրանքի ստեղծման մոտեցումների, խմբագրություններում մասնագիտական դերերի ու պարտականությունների մասին: The dissertation is devoted to the functioning problems of the Armenian mainstream mass-media within the framework of new information and commu-nication technologies development. The thesis substantiates the main factors that led to structural changes in the modern system of mass-media and mass communication system as a whole, it studies the key stages and factors of new media development and its role in contemporary information and communication field of Armenia, it also projects the main directions of the Armenian mainstream mass-media development in the context of growing popularity of new media. The most important results of the study, containing scientific novelty, are: development of theoretical approach to the study of the functioning problems of the Armenian mainstream mass-media in the conditions of new media extension based on the concept of Information Society; revealing the effects of impact of new media on the Armenian audience’s media consumption; determination of the mainstream mass-media stability degree in the contemporary media space of Armenia. The dissertation consists of two chapters, conclusions, recommendations, bibliography and application. The introduction describes the current relevance of the topic, the review of scientific references, specifies the research object, subject, goals, methodological foundations and research methods, and its scientific and theoretical novelty. The first chapter "Armenian journalism within the terms of new information and communication technologies development" presents the analysis of the general theoretical literature, revealing the basic points of Information Society concept, the existing theoretical approaches, expert assessments and researches in the field of modern communication systems, under which the contemporary journalism de¬velops, it also studies basic factors that have changed the idea of the communication and information channels, approaches to the creation of information products for a variety of media platforms, professional roles and responsibilities in the editorial office, etc.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Հայաստանի Հանրապետության ավանդական զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեության հիմնախնդիրները նոր մեդիայի զարգացման պայմաններում: The functioning problems of Armenian mainstream mass-media within the framework of new media development.
   Uncontrolled Keywords: Խաչիկյան Լիլիթ Ռազմիկի, Khachikyan Lilit
   Subjects: Literature
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 29 Mar 2017 10:13
   Last Modified: 29 Mar 2017 10:13
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4405

   Actions (login required)

   View Item