Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության կառավարման տնտեսագիտական արդի հիմնախնդիրները

Բարխուդարյան, Գոհար Արայի (2016) ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության կառավարման տնտեսագիտական արդի հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (29Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb) | Preview

   Abstract

   Անկախացումից ի վեր ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթահամակարգը գտնվում է վերափոխումների փուլում, որը պայմանավորված է երկու հիմնական հանգամանքով. հասարակական և սոցիալ-տնտեսական նոր հարաբերություններին անցումով և ոլորտի միջազգայնացմամբ՝ մասնավորապես, Բոլոնիայի գործընթացին անդամակցությամբ և Բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքին ինտեգրմամբ: Չնայած բարեփոխումների երկարատև ընթացքին, բարձրագույն դպրոցում հիմնախնդիրները դեռևս բազմաթիվ են, ինչպես բուհի, այնպես էլ ոլորտի մակարդակով, որոնք առավելապես վերաբերում են շուկայական և պետական կարգավորման կառուցակարգերի զուգակցմամբ կառավարմանը, ֆինանսավորմանը, կրթական ծառայությունների արդյունավետությանը, որակին և այլն: Բարձրագույն մասնագիտական կրթահամակարգի արդյունավետ գործառումը, ելնելով հասարակության ու տնտեսության իրական պահանջմունքներից և երկրի իրական հնարավորություններից, ժամանակի և իրողությունների պահանջն է, որով էլ պայմանավորված է հետազոտության արդիականությունը: Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների հիման վրա բացահայտել ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթահամակարգի ներկա վիճակը, ներուժը և զարգացման հեռանկարը, ներկայացնել առաջարկություններ ոլորտի կառավարման բարելավման և արդյունավետության բարձրացման, կրթական ծառայությունների որակի բարձրացման և գնահատման հիմնախնդիրների, բարեփոխումների հիմնական ուղիների վերաբերյալ: Նշված նպատակի իրագործման համար աշխատանքում առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները. ՈՒսումնասիրել ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթահամակարգի ներկա վիճակը, առանձնահատկությունները, զարգացման միտումներն ու հեռանկարները, մասնավորապես՝ Բոլոնիայի գործընթացի և գլոբալացման արդի զարգացումների համատեքստում, ՈՒսումնասիրել ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտի օրենսդրական տիրույթը, բարեփոխումների ընթացքը, վեր հանել արգելքները, ներկայացնել առաջարկություններ բարեփոխումների հիմնական ուղղությունների և նպատակների վերաբերյալ, Գնահատել կրթություն ստանալու հնարավորությունների ու պայմանների անհավասարությունը ՀՀ -ում. Целью диссертационного исследования является выявление на основе исследований и анализа состояния системы высшего профессионального образования РА на сегодняшний день, ее потенциала и перспективы развития, разработка предложений по основным направлениям образовательных реформ, улучшению управления данной сферой, решению проблемы повышения качества и оценки образовательных услуг. Для достижения цели исследования в диссертации были поставлены следующие задачи: изучить текущее состояние, особенности, тенденции и перспективу развития системы высшего профессионального образования РА, в частности в контексте Болонского процесса и развития глобализации в этой области на сегодняшний день, изучить законодательное поле сферы высшего профессионального образования РА и ход процесса реформирования, выявить препятствия и представить предложения относительно основных путей и целей реформ, оценить неравенсто в возможностях и условиях получения образования в РА, выявить потенциал системы высшего профессионального образования РА как фактора для преодоления бедности, устойчивого экономического развития и повышения конкурентоспособности страны, выявить возможности и потенциал системы образования РА на международном рынке образовательных услуг, проанализировать факторы, влияющие на качество услуг высшего профессионального образования и предложить методы их оценки, проанализировать взаимосвязи образования, человеческого капитала и экономического роста и провести экспертное исследование на основе модели количественной оценки. The goal of the dissertation is to explore the current situation, potential and development perspectives of the RA higher education system based on research and analyses, to make suggestions on improving management and efficiency in the sphere, quality enhancing and assessment problems of the education services, as well as the main directions of reforms. The following tasks have been set to achieve this goal: To research the current situation, peculiarities, development trends and perspectives of the RA higher education system particularly in the context of Bologna process and recent developments of globalization; To research the legislative aspects of the RA higher education system, the reform process, as well as to reveal obstacles and to make suggestions on the main directions and objectives of the reforms; To estimate the inequality of opportunities and conditions for getting education in the RA; To discover the RA education system’s potential as a poverty reducing, steady economic development and competitiveness increasing factor; To explore the capabilities and potential of the RA higher education system in the international market of educational services; To analyze factors affecting the quality of higher education services and to suggest ways for their assessment; To analyze the interrelations between education, human capital and economic growth, and to carry out an expert research based on the existing growth model. The object under study is the RA higher education system (higher educational institutions), and the research subject is the contemporary problems of economy-based management and efficient functioning of the higher education sphere. The main results and the scientific novelty of the dissertation are displayed in the following statements: In the view of economy-based management, modern requirements towards higher professional education and implementation toolset have been revealed and systematized.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Современные экономические проблемы управления высшим профессиональным образованием РА. Contemporary economic problems of RA higher professional education management.
   Uncontrolled Keywords: Бархударян Гоар Араевна, Barkhudaryan Gohar Ara
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 29 Mar 2017 10:53
   Last Modified: 29 Mar 2017 12:31
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4407

   Actions (login required)

   View Item