Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Գործը դատաքննության նախապատրաստելը որպես քաղաքացիական դատավարության փուլ

Ղարսլյան, Աշխեն Ռուբենի (2015) Գործը դատաքննության նախապատրաստելը որպես քաղաքացիական դատավարության փուլ. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (307Kb) | Preview

  Abstract

  ՀՀ գործող քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությունն իր կարճատև գոյության ընթացքում բազմիցս ենթարկվել է էական փոփոխությունների, և այս առումով գործը դատաքննության նախապատրաստելու ինստիտուտը բացառություն չէ: Եթե ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը (այսուհետ կրճատ` «ՔԴՕ») իր ընդունման և մոտ մեկ տասնամյակ գործողության ժամանակահատվածում բավարարվել էր գործը դատաքննության նախապատրաստելուն ուղղված հատուկենտ գործողություններ նախատեսելով, ապա «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28.11.2007 թվականի թիվ ՀՕ-277-Ն օրենքով գործը դատաքննության նախապատրաստելու փուլի իրավակարգավորումը ՔԴՕ-ում իրականացվեց առանձին գլխով` սահմանելով դատավարության այս փուլի նպատակը, ժամկետները, գործը դատաքննության նախապատրաստելուն ուղղված գործողությունների շրջանակը և նախնական դատական նիստի ինստիտուտը: Նման իրավակարգավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր ինչպես դատական պրակտիկայի թելադրանքով, այնպես էլ` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության համակարգ միջազգային-իրավական նոր նորմերի և չափանիշների ներդրմամբ: Ի սկզբանե գործը դատաքննության նախապատրաստելու փուլի թերի իրավակարգավորումը դատական պրակտիկայում հանգեցրեց մի շարք արատավորող երևույթների, որոնք քաղաքացիական գործերը պարբերաբար հետաձգելու, գործին մասնակցող անձանց դատավարական իրավունքները խախտելու պատճառ էին հանդիսանում, բացասաբար էին անդրադառնում վարույթի կանոնավոր զարգացման, կայացվող դատական ակտերի օրինականության և հիմնավորվածության և, վերջին հաշվով, քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների իրավունքներն արդյունավետ միջոցներով պաշտպանելու իրավունքի իրացման վրա: Նման երևույթներն իրենց հերթին հանգեցրին դատական ակտերի բեկանումների թվի աճի: Մյուս կողմից, Հայաստանի Հանրապետությունը, 2002 թվականի մարտին 20-ին վավերացնելով «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» 1950 թվականի նոյեմբերի 4-ին ստորագրված եվրոպական կոնվենցիան, ստանձնեց ներպետական օրենսդրությունը Եվրոպական կոնվենցիայի և կից արձանագրությունների պահանջներին համապատասխանեցնելու պարտավորություն: Диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата юридических наук посвящена всестороннему изучению и анализу проблем стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Некоторые основные вопросы института подготовки дела к судебному разбирательству, находясь в центре внимания процессуалистов, становились предметом исследования как в научных работах авторов царской России, так и в работах авторов советского периода и современности. Тем не менее, необходимо отметить, что в Армении институт подготовки дела к судебному разбирательству пока еще не исследован, и всеобъемлющие научные работы по данной тематике отсутствуют. Это обусловлено той действительностью, что сегодняшний механизм подготовки дела к судебному разбирательству, внедренный в гражданский процесс с 2007 года, достаточно своеобразен и отличается как от ранее существовавщих, так и от идентичных институтов процессуального законодательства современных государств. Тем не менее, изучение правоприменительной практики, сформулированной последними изменениями, свидетельствует о том, что имеющееся правовое регулирование стадии подготовки дела к судебному разбирательству нельзя считать удавшимся, пока, с одной стороны, формулировки некоторых положений дают повод для разнохарактерных толкований, а с другой стороны, решение ряда принципиальных вопросов осталось вне поля зрения законодателя. Целью настоящего исследования является комплексное изучение теоретических и практических задач стадии подготовки дела к судебному разбирательству, и разработка на его основе рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. The given dissertation is dedicated to the comprehensive research and analysis of the issues of the preparation stage of a case. Certain issues of the institute of preparation of a case for a trial are permanently at the center of interest of specialists of court procedure. These issues have been analyzed in the Russian Empire authors’, as well as by the Soviet and modern authors’ works. Moreover, the issues of the given analysis have been discussed also in dissertations. However, it’s a fact, that the institute of preparation of a case for a trial has not been studied yet in Armenia and there is no comprehensive scientific work on this institute. The explanation of such a situation is that the today’s mechanism of preparation of a case for a trial, which was invested in the civil procedure since 2007, is a special one and differs from the former mechanisms, as well as from the analogue institutes in the procedural legislation of other states. However, the study of the law-enforcement practice, formulated even on the basis of the recent changes, indicates, that the existing regulation of the preparation stage of a case for a trial cannot be considered as perfect. The formulation of several provisions cause different interpretations, the legislator has not paid due attention to regulation of several principal issues. The aim of this analysis is the complex study of theoretical and practical issues of the preparation stage of a case and the preparation of suggestions on improvement of legislation and law-enforcement practice.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия гражданского процесса. Preparation of a case for a trial as a stage of civil process.
  Uncontrolled Keywords: Карслян Ашхен Рубеновна, Gharslyan Ashkhen Ruben
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 29 Mar 2017 18:36
  Last Modified: 31 Mar 2017 11:44
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4421

  Actions (login required)

  View Item