Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Տնտեսական գործունեության էկոլոգիական անվտանգության ապահովման հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Մարտիրոսյան, Անուշ Ազատի (2016) Տնտեսական գործունեության էկոլոգիական անվտանգության ապահովման հիմնահարցերը ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (31Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (5Mb) | Preview

   Abstract

   Հետազոտությունների տեսական հիմք են հանդիսացել ՀՀ տնտեսական զարգացման, բնապահպանության և բնօգտագործման ոլորտների քաղաքականությունը, օրենսդրությունը, նորմատիվամեթոդական և իրավական փաստաթղթերը, ինչպես նաև էկոլոգիական անվտանգության ապահովման միջազգային առաջատար փորձը, բնապահպանական կոնվենցինաները, հայրենական և արտասահմանյան տնտեսագետների և բնապահպանների նորագույն ոաումնասիրությունները, գիտամեթոդական և ռազմավարական մշակումները: Ոաումնասիրությունների ընթացքում կիրառվել են համակարգային, համեմատական վերլուծությունների, խմբավորումների և գրաֆիկական պատկերացման մեթոդները, էկոլոգատնտեսական գնահատման և տեղեկատվության հավաքագրման ու մշակման այլ մեթոդները: Աշխատանքի համար տեղեկատվական հիմք են հանդիսացել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության, ՀՀ Բնապահպանության նախարարության, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության և գերատեսչական ծառայությունների ու Ազգային վիճակագրական ծառայության տեղեկագրերը, էկոլոգիական զեկույցները և տարեկան հաշվետվությունները, միջազգային տարբեր կազմակերպությունների փորձագիտական գնահատականները, միջազգային համաձայնագրերը, էկոլոգիական անվտանգության ապահովման տարբեր պարբերականների գիտական ոաումնասիրությունների արդյունքները և ժամանակակից այլ գիտամեթոդական նյութերը: Ատենախոսուր&ւան հիմնական գիտական նորույթը ՀՀ տնտեսական գործունեության զարգացման վտանգավոր էկոլոգիական միտումների և դրանց համակարգման միջոցով էկոլոգիական անվտանգության ապահովման ռազմավարական նշանակության հիմնախնդիրների վերհանումն է, որի շրջանակներում. «կանաչ» տնտեսության զարգացման արդի պետական գաղափարախոսության ներքո գիտականորեն հիմնավորվել է էկոլոգիական անվտանգության ապահովման միասնական ազգային համակարգի ստեղծման հրատապությունը և ռազմավարական նշանակությունը, «շրջակա միջավայրի վրա ճնշում-արձագանք-էկոլոգիական վտանգ» և «թեժ» կետերի որոշման, կյանքի որակի կառավարման համալիր մեթոդաբանության տեղայնացման հիման վրա առանձնացված են տասը ռիսկային գործոն և նշվել են ՀՀ ռիսկային այն մարզերը, որտեղ էկովտանգներն առավել բարձր են, իսկ հետևանքներն' անկանխատեսելի, վերհանվել են ՀՀ-ում տնտեսական գործունեության էկոլոգիական անվտանգության ապահովման ռազմավարական յոթ հիմնախնդիր, գիտականորեն հիմնավորվել է դրանց օրենսդրական, իրավական, մեթոդական, տեղեկատվական, տեխնոլոգիական և կադրային ամբողջական հենքի պետական կարգավորման ու լուծման գերակայությունը, մշակված է ՀՀ-ում էկոլոգիական անվտանգության կազմակերպման ճկուն և հեռանկարային նոր համակարգ, որը հիմնված է ենթահամակարգային կառուցվածքային բաղադրիչների' էկոլոգիական փորձաքննության, էկոլոգիական աուդիտի, էկոլոգիական ապահովագրության և էկոլոգիական հավաստագրման մեթոդական և փորձագիտատեղեկատվական մոդուլների սիներգիկ ներգործության վրա: Диссертация посвящена проблемам обеспечения экологической безопасности экономической деятельности. Современные тенденции развития экономики создали необходимые предпосылки для модернизации путей обеспечения экологической безопасности. Разработка “зеленых” макроэкономических показателей, создание экологоэкономических систем учета является актуальной проблемой нового тысячелетия. В связи с этим создание единой национальной системы обеспечения экологической безопасности РА является актуальной задачей. Целью исследования является выявление опасных экологических тенденции развития экономики, выявление факторов риска по отдельным регионам РА, а также выявление стратегических проблем, от решения которых зависит экологическая безопасность народонаселения и окружающей среды. Для выполнения поставленной цели были выдвинуты задачи из которых отмечены важнейшие: Изучение современных тенденции экономического развития и научное обоснование модернизации путей обеспечения экологической безопасности. Изучение комплексных взаимосвязанных проблем экологических и природопользовательских выплат, а также финансирования природоохранной деятельности и обеспечения экологической безопасности. Анализ эколого-экономического состояния регионов РА, подверженных экологическому воздействию; выявление рисков образования экологических угроз и научная оценка закономерностей возмещения ущерба. Выявление проблем государственного регулирования обеспечения экологической безопасности и разработка приемлемой национальной системы обеспечения экологической безопасности. Анализ и оценка экологических характеристик экономической активности и экономического роста. Комплексние исследования вопросов экологических платежей, финансирование природоохранной деятельности и связанных с ними экологической безопасности. Объектом исследования является единая система обеспечения экологической безопасности экономиеского развития РА, окружающей среды и населения в целостности нынешнего состояния, тенденции развития и возможностей урегулирования. Теоретической и методологической основой для исследования послужили научные статьи и исследования отечественных и зарубежных авторов, рабочие документы, отчеты и аналитические доклады международных организации, законы и правовые акты РА. Информационной и статистической базы исследования послужили статистические данные и издания Министертсва Экономики РА, Министерства Охраны окружающей среды, экологические отчеты, международные соглашения и другие информационные источники. The thesis is dedicated to the problems of ensuring ecological safety at economic activities. The contemporary trends of development of economy have created pre-conditions necessary for modernization of ecological safety assurance. Development of “green” macro-economical indicators, creation of ecologic-economic accounting systems is a topical problem of new millennium therefore the creation of the unified national system on ensuring ecological safety of RA is a task of current importance. The goal of the research is the detection of dangerous ecological biases of economical development, detection of risk factors in the regions of RA as well as detection of strategic problems whose solution is decisive for the ecological safety of population and environment. The tasks were formulated in order to reach the target determined from which the most important are specified below: Research of contemporary trends of economic development and scientific grounding of ways to modernize ecological safety assurance; Research of complex interrelated problems regarding ecological and nature management payments as well as financing of nature management activities and ensuring ecological safety; Analysis of ecological-economical situation in the regions of RA affected by ecological risk; detection of constitution of risk of ecological threats and scientific evaluation of indemnification rules; Detection of problems at state regulation of ecological safety assurance and development of reasonable national system on ensuring ecological safety; Analysis and evaluation of the environmental performance of economic activity and economic growth; Comprehensive research issues of environmental charges, environmental financing and associated with them environmental safety. The unified system on ensuring ecological safety of the economic development of RA, environment, and population in integrity of their current state, trends of development, and settlement possibilities is the object of this research. The scientific articles and researches of local and foreign authors, working papers, statements, and analytical reports of international organizations, lows and legal acts of RA serve as theoretical and methodological base of the research. The statistical data and publications of the Ministry of Economy, Ministry of Nature Protection of RA, ecological reports, international treaties, and other information sources constitute the informational and statistic base of the research.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы обеспечения экологической безопасности экономической деятельности в РА.
   Uncontrolled Keywords: Мартиросян Ануш Азатовна, Martirosyan Anush
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 30 Mar 2017 13:40
   Last Modified: 30 Mar 2017 13:40
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4432

   Actions (login required)

   View Item