Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Օնկոգինեկոլոգիական հիվանդների «փուլերի միգրացիայի ֆենոմենի» առանձնահատկությունները

Ջիլավյան, Ամալյա Գագիկի (2016) Օնկոգինեկոլոգիական հիվանդների «փուլերի միգրացիայի ֆենոմենի» առանձնահատկությունները. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (21Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (441Kb) | Preview

   Abstract

   Քաղցկեղով հիվանդների բուժման և մասնավորապես օնկոգինեկո-լոգիական հիվանդների բուժման պլանավորումը հիմնվում է ուռուցքային պրոցեսի տարածվածության աստիճանի, այսինքն հիվանդության փուլերի ճիշտ որոշման հիման վրա՝ ժամանակակից դասակարգումների պարտադիր կիրառմամբ (Гранов А.М., Винокуров В.Л., 2002): Առավել լայնորեն կիրառվում են TNM համակարգով և Գինեկոլոգիայի և մանկաբարձության միջազգային ֆեդերացիայի (FIGO) կողմից մշակված ըստ փուլերի դասակարգումները: Միշտ չէ, որ մինչ բուժումը որոշված փուլը համապատասխանում է վերջնական տվյալների ստացումից հետո հաստատված փուլին: Մինչև բուժումը և բուժումից հետո փուլի փոփոխության պրոցեսը ստացել է «փուլերի միգրացիայի ֆենոմեն» կամ «Will Rogers ֆենոմեն» անվանումը, որը մեծ և կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ ինչպես հետագա բուժման ճիշտ պլանավորման, այնպես էլ ստացված արդյունքների օբյեկտիվ գնահատման համար (Жарков В.В., Михайлов И.В., 2005; Sormani M.P.M. et al., 2008): Ճշգրիտ փուլավորումն իրենից ներկայացնում է բարդ և բազմաքայլ ախտորոշիչ գործընթաց, որի ընթացքում բացի ավանդական կլինիկական հետազոտություններից ընդգրկված են նաև հետազոտման լրացուցիչ մեթոդների մի ամբողջ համակարգ: Սակայն մի շարք հեղինակների կարծիքով, նույնիսկ ախտորոշման ժամանակակից մեթոդների կիրառումն ունի որոշակի սահմանափակ հնարավորություններ, որը չի բացառում հիվանդության փուլի մինչև 20% սխալ (Винокуров В.Л., 2004; Тюляндин С.А., 2006): Որոշ հետազոտողներ առաջարկում են ոչ ճիշտ փուլավորումով հիվանդներին ներառել հնարավոր ախտադարձով ռիսկի խմբում, քանի որ վերջիններս, որպես կանոն, չեն ստանում ադեկվատ բուժում (Кузнецов В.В., Нечушкина В.М., 2004): Գրականությունում առկա են սակավաթիվ աշխա¬տանքներ նվիրված շագանակագեղձի, կրծքագեղձի, ստամոքսի, քաղցկեղի «փուլի միգրացիայի ֆենոմենին» (Галстян А.М. c соавт., 2012; Давыдов М.И. с соавт., 2000; Чибичян М.Б. с соавт., 2009): Եվ եթե տվյալ ֆենոմենը որոշ չափով ուսումնասիրված է քաղցկեղի նշված տեղակայումների դեպքում, ապա օնկոգինեկոլոգիական հիվանդների մոտ տվյալ ֆենոմենի ուսումնասիրմանը նվիրված աշխատանքները հասանելի գրականությունում եզակի են: Առօրյա պրակտիկայում մենք համոզվեցինք, որ հաճախ ուռուցքի տարածվածության վերաբերյալ նախա և հետվիրահատական տվյալները տարբերվում են, ինչի հետևանքով քաղցկեղի իրական վաղ փուլերով հիվանդների թիվը նվազում է, իսկ ավելի ուշ փուլերով հիվանդներինը` ավելանում: Հետևաբար, «փուլի միգրացիան» ազդում է հիվանդության ճշգրիտ կանխատեսման և հիվանդների ապրելիության ցուցանիշների վրա` կախված հիվանդության փուլից: Նշված խնդիրը կարևորվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում օնկոգինեկոլոգիական հիվանդությունների համաճարակաբանական իրավիճակի ճշգրիտ գնահատման առումով: Целью нашего исследования явилось определение частоты “миграции стадий” и разработка рекомендаций по оптимизации процесса адекватного стадирования больных раком шейки матки, раком эндометрия и раком яичников. Всего были анализированы данные о 519 больных морфологически доказанным раком шейки матки, яичников и раком тела матки, проходивших лечение в Национальном Центре онкологии МЗ РА с 2007 по 2012 года. Из 519 больных у 164 (31,6%) – диагностирован рак шейки матки, у 156 (30,1%) – рак яичников и у 199 (38,3%) больных выявлен рак тела матки. “Феномен миграции стадий” мы фиксировали в тех случаях, когда стадия установленная до начала лечения отличалась от окончательно установленной стадии. В связи с этим, мы считаем целесообразным употребление терминов “первичное стадирование” и “окончательное (или заключительное) стадирование” применительно к онкогине¬коло¬гическим больным. Полученные данные указывают на то, что частота “феномена миграции стадий” у больных раком шейки матки составила 54,3%, раком яичников – 36,5% и раком эндометрия – 21,6%. Мы пришли к заключению, что в процессе миграции стадии изменение символов Т, N, М имеет ряд особенностей при каждой из локализаций. Мы проанализировали влияние на “феномен миграции стадий” ряда факторов, таких как локализация опухоли, форма роста опухоли, гистотип, ранее перенесенные операции, сопутствующие заболевания. Как оказалось, не все факторы оказывали однозначное и одинаковое влияние на точность определения стадии при отдельных локализациях. В частности, локализация опухоли оказывает большое влияние на точность определения стадии при раке шейки матки – у больных, у которых первичное стадирование было неточным, в 70,8% опухоль располагалась в цервикальном канале, и только в 29,2% – во влагалищной части шейки матки. При раке тела матки и яичников локализация опухоли не оказывала влияния на точность определения степени распространенности процесса. Частота “феномена миграции стадий” при раке шейки матки зависела и от формы роста опухоли. Среди больных с зафиксированной “миграцией стадий” эндофитная форма роста опухоли встречалась в 1,5 раз чаще, чем экзофитная форма. Как и при локализации опухоли, форма роста не оказывала существенного влияния на точность стадирования у больных раком тела матки и раком яичников. The analysis of data taken from literature and and the one obtained with our own research methods, have allowed us to come to the following conclusions. The process of stage change during the study and treatment was called a “phenomenon of migration of stages”. The aim of our study was to determine the frequency of “migration of stages” and to develop recommendations for optimizing the process of appropriate staging of patients with cervical cancer, endometrial cancer and ovarian cancer. Data on 519 patients with morphologically proven cervical cancer, ovarian and uterine body cancer followed a treatment at the National Oncology Center of the Ministry of Health of Armenia from 2007 to 2012 was analyzed in total. 164 (31.6%) of 519 patients - were diagnosed cervical cancer, 156 (30.1%) – ovarian cancer and 199 (38.3%) patients diagnosed with uterine body cancer. The “phenomenon of migration of stages” we observed in cases where the stage determined before the treatment was different from the one determined after. In this regard, we consider appropriate to use the terms “primary staging” and “the ultimate (or final) staging” with respect to gynecological cancer patients. The obtained data indicate that the frequency of the “phenomenon of migration of stages” among patients with cervical cancer was 54.3%, ovarian cancer – 36.5% and endometrial cancer – 21.6%. We concluded that during the migration of stages, the change of symbols T, N, M has a number of specificities in each of the locations. Change of character T equally often observed for cervical cancer and ovarian cancer and the most frequently-for uterine body cancer. Migration of stages in a result of change of N character is more typical for patients with cervical cancer and endometrial cancer. Inaccuracies in the staging related to change of the character M are most characteristic for patients with uterine body cancer and ovarian cancer. The migration of stages due to the change of two or more characters at the same time (combination or a complex of characters) is most common among patients with ovarian cancer and, to some extent, for endometrial cancer. We analyzed the impact of range factors, such as tumor location, tumor growth form, histotype, earlier surgeries, comorbidities, on the “phenomenon of migration of stages". As it turned out, not all these factors had an unambiguous and similar to others impact on the accuracy of identification of the stage for certain locations. In particular, the location of the tumor has a great influence on the accuracy of determining the stage of cervical cancer – among patients for whom the primary staging was not accurate, of the tumor was located in the cervical canal for 70.8%, and only for 29.2% – in the vaginal part of the cervix uterus. The frequency of “phenomenon of migration of stages” in cervical cancer depends also on the type of growth of the tumor. Among patients with a fixed “migration of stages” endophytic tumor growth type was observed 1.5 times more frequently than the exophytic form. As with the tumor location, growth form does not significantly affect the accuracy of staging among patients with uterine body cancer and ovarian cancer.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Особенности «феномена миграции стадий» у онкогинекологических больных. Particularities of «phenomenon of migration of stages» among oncogynecological patients.
   Uncontrolled Keywords: Джилавян Амалия Гагиковна, Jilavyan Amalya Gagik
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 31 Mar 2017 15:23
   Last Modified: 03 Apr 2017 11:38
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4448

   Actions (login required)

   View Item