Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Որակավորված աշխատուժի միջազգային միգրացիայի տնտեսական հետևանքները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով)

Ավետիսյան, Լարիսա Աշոտի (2016) Որակավորված աշխատուժի միջազգային միգրացիայի տնտեսական հետևանքները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով). PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (670Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (2777Kb)

   Abstract

   В свете современных тенденций миграционных процессов в мире изучение их экономических последствий как для стран-доноров, так и для стран-реципиентов имеет большое значения для формирования эффективной миграционной политики государств. Причины данных процессов, главным образом, носят экономический характер. Наиболее распространенным видом международной миграции в мире является трудовая миграция. Одной из особенностей развитий последних десятилетий является увеличение доли квалифицированной рабочей силы в числе трудовых мигрантов. В связи с этим изучение специфики миграции квалифицированной рабочей силы представляет все больший интерес для исследователей, однако данная проблематика остается не до конца изученной. Большинство авторов освещают экономические последствия миграции квалифицированной рабочей силы для стран-реципиентов. Исследований, посвященных изучению последствий данного вида миграции для стран-доноров, гораздо меньше, и в них превалирует освещение отдельных аспектов влияния эмиграции квалифицированной рабочей силы экономику страны-донора, в основном, с точки зрения частных иностранных трансфертов и проблемы «утечки мозгов». Комплексные исследования и оценка экономических последствий данного вида эмиграции для стран-доноров очень немногочисленны и посвящены оценке последствий для отдельных стран. Существующие исследования и публикации, посвященные проблеме миграции в Армении, сфокусированы на отдельных аспектах миграционных процессов и общих тенденция их развития. Рост численности квалифицированных эмигрантов становится все более актуальной тенденцией миграционных процессов в Армении, которая ведет к утечке человеческого капитала и грозит потерей потенциала инновационного развития экономики страны в целом. Данная проблема нуждается в комплексном специализированном исследовании и регулировании на государственном уровне. Все вышеперечисленное обуславливает актуальность темы представляемого к рассмотрению диссертационного исследования.выявление ключевых проблем» // Шестая Годичная научная конференция: Ատենախոսությունը նվիրված է որակավորված աշխատուժի միջազգային միգրացիային և դրա տնտեսական հետևանքների հետազոտությանը՝ մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար: Ժամանակակից միգրացիոն գործընթացների պայմաններում տնտեսական հետևանքների ուսումնասիրությունը չափազանց կարևոր է պետությունների արդյունավետ միգրացիոն քաղաքականության ձևավորման համար: Հայաստանում միգրացիայի խնդրի ուսումնասիրությանը նվիրված առկա հրապարակումները բացահայտում են միգրացիոն գործընթացների առանձին ասպեկնտներն ու ընդհանուր միտումները: Որակավորված էմիգրանտների քանակի աճը Հայաստանում հանգեցնում է մարդկային կապիտալի արտահոսք և վտանգում է երկրի ինովացիոն զարգացման պոտենցիալը: Խնդիրը պահանջում է մասնագիտացված հետազոտություններ և վերահսկողություն պետական մակարդակի վրա: Ատենախոսության հիմնական նպատակն է՝ Հայաստանի տնտեսության համար որակավորված աշխատուժի միջազգային միգրացիայի հետևանքների գնահատումը: Նշված նպատակին հասնելու համար ատենախոսության շրջանակներում դրվել և լուծվել են մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես, հետևյալները՝ սահմանել որակավորված աշխատուժի միջազգային միգրացիայի տեղն ու դերը համաշխարհային միգրացիոն գործընթացներում, կատարել դոնոր երկրների համար որակավորված աշխատուժի միջազգային միգրացիայի տնտեսական հետևանքներին նվիրված տեսությունների ուսումնասիրություն, մշակել դոնոր երկրների տնտեսության համար որակավորված աշխատուժի էմիգրացիայի հետևանքների գնահատման մոդել, գնահատել որակավորված աշխատուժի էմիգրացիայի օգուտներն ու կորուստները Հայաստանի տնտեսության համար որոշակի ժամանակահատվածի համար, գնահատել Հայաստանում որակավորված աշխատուժի էմիգրացիայի ներուժը և իրականացնել որակավորված էմիգրանտների քանակի կանխատեսում, գնահատել որակավորված աշխատուժի վերադարձի նվազագույն հարկավոր մակարդակը, որը փոխհատուցում է Հայաստանի տնտեսության կորուստները նրա էմիգրացիայից: Հետազոտության օբյեկտն է հանդիսանում որակավորված աշխատուժի միջազգային միգրացիան, իսկ առարկան՝ որակավորված աշխատուժի միջազգային միգրացիայի տնտեսական հետևանքները Հայաստանի համար: The thesis is devoted to the research of international migration of qualified labor force and its economic consequences, particularly for economy of Armenia. In the framework of contemporary trends of migration processes studying of its economic consequences is very important for the development of effective state migration policies. Existing publications devoted to the problem of migration in Armenia describe some separate aspects and common trends of migration processes. The growth of the quantity of qualified emigrants in Armenia leads to an outflow of human capital and represents a danger for country’s innovative growth potential. The problem needs specialized studies and regulation on the state level. The aim of the research is to evaluate consequences of international migration of qualified labor force for the economy of Armenia. In order to reach the mentioned aim a list of tasks was set and solved, particularly the following ones: to define the place and role of international migration of qualified labor force in the worldwide migration processes, to review theories devoted to economic consequences of international migration of qualified labor force for donor countries, to develop a model for evaluation of economic consequences of qualified labor force emigration for donor countries, to evaluate the potential of qualified labor force emigration in Armenia and forecast the quantity of qualified emigrants, to evaluate gains and losses from the emigration of qualified labor force for economy of Armenia for a fixed period of time, to evaluate out the minimum required level of qualified labor force repatriation, that provides compensation of losses of the economy of Armenia from its emigration. The object of the thesis is the international migration of qualified labor force. The subject of the thesis is economic consequences of international migration of qualified labor force for Armenia.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Որակավորված աշխատուժի միջազգային միգրացիայի տնտեսական հետևանքները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով): Economic consequences of the qualified labor force international migration (on the example of the Republic of Armenia).
   Uncontrolled Keywords: Ավետիսյան Լարիսա Աշոտի, Avetisyan Larisa Ashot
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 31 Mar 2017 16:40
   Last Modified: 03 Apr 2017 12:25
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4454

   Actions (login required)

   View Item