Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հացահատիկային մղեղի հավաքման մեքենայի կառուցվածքի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում

Կարապետյան, Վահան Կարենի (2016) Հացահատիկային մղեղի հավաքման մեքենայի կառուցվածքի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1540Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (3434Kb) | Preview

   Abstract

   Անասնապահությունը Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկն է, որի զարգացման, արդյունավետության ու համախառն արտադրանքի բարձրացման կարևորագույն պայմանը կերային բազայի ամրապնդումն է: Կոպիտ կերերի լրացուցիչ աղբյուր կարող են հանդիսանալ մղեղային խառնուրդները, որոնք իրենց սննդարարությամբ, գրեթե, երկու անգամ գերազանցում են ծղոտին: Պարզ կառուցվածքի մղեղահավաք մեքենայի առկայության դեպքում հնարավոր է ՀՀ-ում տարեկան հավաքել 50…60 հազար տ հացահատիկային մշակաբույսերի մղեղ: Բնականաբար մղեղային խառնուրդների հավաքման արդյունավետ տեխնիկական միջոցի կառուցվածքի մշակումն ու պարամետրերի հիմնավորումը, ատենախոսության թեման արդիական է: Ծղոտի և մղեղային խառնուրդի հավաքման և դաշտից հեռացման տեխնոլոգիական գործընթացների ու մեքենասարքավորումների կառուցվածքի ներկայացված վերլուծությունն ու կերային բազայի ամրապնդման համար մղեղի հավաքման անհրաժեշտությունը թույլ են տալիս ձևակերպել աշխատանքի նպատակը` մշակել մղեղային խառնուրդի հավաքման և տրանսպորտային միջոցին բարձման պարզ կառուցվածքի, հուսալի պնևմափոխակրիչ, իրականացնել տեսական ու գիտափորձնական հետազոտություններ և լավարկել դրա կառուցվածքային պարամետրերն ու շահագործական ռեժիմները: Այդ նպատակով առաջ են քաշվել հետևյալ խնդիրները. հացահատիկային ծղոտի ու մղեղային խառնուրդի հավաքման ու հեռացման գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաների ու տեխնիկական միջոցների կառուցվածքի վերլուծության հիման վրա մշակել մղեղային խառնուրդի հավաքման ու տրանսպորտային միջոցին բարձման արդյունավետ սարքավորման կառուցվածքը, գիտափորձերով որոշել մղեղային խառնուրդի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, որոնք հիմք կհանդիսանան պնևմափոխակրիչի կառուցվածքային և շահագործական պարամետրերի հիմնավորման և լավարկման համար, տեսական հետազոտություններով կապ հաստատել ներծծող ճկախողովակի երկրաչափական չափերի, շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմի կինեմատիկական պարամետրերի, մեքենայի շարժման արագության ու մղեղաթմբի չափերի միջև, տեսական հետազոտություններով հիմնավորել, մղեղային խառնուրդի ֆիզիկամեխանիկական և աերոդինամիկական հատկություններից կախված, ներծծող օդատարի կառուցվածքային պարամետրերը: Одним из важных факторов развития животноводчества в Армении, повышение его эффективности и валового производства является укрепление кормовой базы. Резервом развития кормовой базы является зерновое полово, которое по своим питательным свойствам в два раза превосходит солому. Результаты расчетов показывают, что в год можно собирать 50…60 тыс. тонн зерновой половы и укрепить кормовую базу. Одноко несмотря на ценность и потребность животноводчества в кормах, в настоящее время полова не убирается и при существующей технологии уборки зерновых теряется полностью из-за отсутствия средств по ее сбору. В связи с этим, проблема создания эффективной машины для сбора зерновой половы является актуальной и имеет важное хозяйственное значение. Цель работы–разработка конструкции машины для уборки зерновой половы и погрузки ее в транспортное средство. Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы и приведены основные положения, выносимые на защиту. В первой главе диссертации проведен подробный анализ существующих технологий и конструкций машин уборки зерновой половы. Основные недостатки существующих машин являются тем, что они установливаются на зерноуборочных комбайнах, вследствии чего на 17…20% понижается производительность и увеличивается расход топлива. Они сложны по конструкции и очень металлоемки. На основании анализа научно-исследовательских работ предложена конструкция пневмотранспорта для сбора половы и погрузки ее в транспортное средство (авторское свидетельство N 2986А, 25.01.16г.). Для оптимизации ее параметров сформулированы задачи исследований. Во второй главе представлены методы и результаты теоретических исследований. С целю оптимизации конструктивных, технологических и эксплуатационных параметров предложенной машины исследованы технологические процессы всасывания половы в сопло и ее движение по вертикально качающемуся трубопроводу и получены уравнения для определения оптимальной скорости движения половы в зависимости от физико-механических свойств половы (ρ;f) и конструктированых параметров кривошипно-шатунного механизма (ω;r). Получены формулы для определения скорости воздуха и радиуса отвода при движении потока, Разработана математическая модель процесса всасывания половы и получена формула установлевающая связь между киннематическими параметрами кривошипно-шатунного механизма (ω;r), ширины сопла l, гряды половы b и скорости движения агрегата V_a, чем обеспечивается полный сбор половы из гряды. Получены формулы для определения потерь давления воздушного потока на разных участках всасывающего качающегося трубапровда. One of the important factors of development of animal husbandry in Armenia and increase of its efficiency in gross production is strengthening of food supply. Reserve of development of food supply is grain hollow which by its' nutritious properties surpasses straw twice. Calculations show that in a year it is possible to collect 50 … 60 thousand tons of a grain chaff and to strengthen food supply. However despite the value and need of animal husbandry in fodder now the chaff does not gather and in the case of the existing technology of cleaning of grain is completely lost due to the lack of means on its collection. So the problem of creation of the effective machine for collection of a grain chaff is actual and has important economic value. The work purpose – development of a machine design for cleaning of a grain chaff and its loading in transport means. In introduction relevance of a subject of dissertation work is proved and are given the situation basis submitted for protection. In chapter 1 is carried out detailed analysis of the existing technologies and designs of cars of cleaning of grain chaff. The main shortcomings of the existing machines is the fact that they are established on harvester combines in the result of which on 17 … 20% productivity goes down and fuel consumption increases. They are difficult on design and very much metal-consuming. Based on the analysis of research works the pneumatic pipeline design for collection of chaff and its loading in the vehicle is offered (the copyright certificate N 2986A, 25.01.16g.). For optimization of her parameters research problems are formulated. In chapter 2 are presented methods and results of theoretical researches.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Разработка конструкции и обоснование параметров зерновой половоуборочной машины. Design engineering and assessment of parameters of the grain chaff harvester.
   Uncontrolled Keywords: Карапетян Ваган Каренович, Karapetyan Vahan
   Subjects: Mechanical Engineering and Machine Science
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 06 Apr 2017 10:58
   Last Modified: 07 Apr 2017 10:09
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4476

   Actions (login required)

   View Item