Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ոսկու հանքավայրերի ծավալային լիթոերկրաքիմիական մոդելավորումը որպես նրանց երկրաքիմիական որոնումների մեթոդական հիմք

Գարեյան, Գոհար Ռազմիկի (2014) Ոսկու հանքավայրերի ծավալային լիթոերկրաքիմիական մոդելավորումը որպես նրանց երկրաքիմիական որոնումների մեթոդական հիմք. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (966Kb) | Preview

  Abstract

  Начало работ по разработке и внедрению в производство геологоразведочных работ литогеохимических методов поисков рудных месторождений относится к тридцатым годам прошлого столетия, когда Н.И. Сафроновым, А.П. Солововым, Н.Н. Сочевановым, их последователями и учениками в разных рудных районах бывшего СССР были начаты работы по изучению и практическому применению литогеохимических методов при поисках рудных месторождений. Известно, что горнорудная промышленность в настоящее время является одной из важнейших отраслей экономики Республики Армения. В результате выполненных в предыдущие годы планомерных и интенсивных геологоразведочных работ количество выходящих на поверхность месторождений на территории Республики Армения резко сократилось. Это обстоятельство поставило на повестку дня выполнение специализированных научно-исследовательских методических работ с целью поисков скрытых (слепых и слабоэродированных) месторождений. Работами последних лет доказано, что в решении поставленной проблемы наиболее эффективно применение литогеохимических методов, разработанных академиком С.В. Григоряном и его учениками. Несмотря на известные успехи во внедрении этой методики в производство поисковых работ (РФ, КНР, Швеция, Иран, Танзания, Конго и др.), в нашей республике геохимические методы поисков пока не используются в должном объеме. Особенно актуальными представляются разработка и внедрение литогеохимических методов в производство поисково-разведочных работ на весьма характерных для металлогении Армении гидротермальных месторождениях золота. Актуальность этих работ определяется существенной долей золота в балансе продукции горнорудной отрасли страны, исключительной сложностью геологического строения и, прежде всего, морфологии рудных тел месторождений золота. Кроме этого, есть все предпосылки обнаружения новых месторождений золота, в том числе и нетрадиционных типов. Целью работы являлась разработка и внедрение в производство эффективной методики литогеохимических поисков и оценки гидротермальных месторождений золота. Для достижения этой цели выполнены исследования по изучению особенностей состава и строения литогеохимических ореолов (первичных и вторичных) золотого оруденения, развитых в пределах площадей с различными ландшафтно-геохимическими условиями. Согласно поставленной цели, в работе решены следующие основные задачи: Выявление по результатам литогеохимического опробования известных (эталонных) месторождений элементного состава и строения (вертикальная зональность) первичных геохимических ореолов, с целью разработки критериев оценки литогеохимических аномалий. Изучение особенностей пространственной корреляции в распределении элементов-индикаторов в коренных породах, перекрывающих их почвах и почвообразующих рыхлых отложениях, с целью разработки критериев оценки вторичных литогеохимических аномалий применительно к различным ландшафтно-геохимическим условиям. Разработка эффективной методики обнаружения и оценки литогеохимических ореолов рудных тел и месторождений золота. Внедрение разработанного комплекса критериев оценки литогеохимических аномалий в практику геологоразведочных работ. Объекты исследований и фактический материал. Основные объекты исследований были выбраны для: стереогеохимического моделирования известных (эталонных) месторождений; апробации эффективности разработанной методики. В качестве эталонов были выбраны золоторудные месторождения Меградзор (РА), Колар (Индия) и Джеруй (Киргизия). Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում առաջարկվում է ոսկու թաքնված և թույլ հողմնահարված հիդրոթերմալ հանքավայրերի որոնման լիթոերկրաքիմիական մեթոդների ռացիոնալ կոմպլեքս, որն անհրաժեշտ հուսալիության է հասել նոր մշակումների և գոյություն ունեցող եղանակների արմատական կատարելագործման շնորհիվ: Գիտամեթոդական և գործնական առումով կարևոր արդյունքներ են ստացվել ՀՀ հայտնի ոսկու հանքավայրերի հիդրոթերմալ հանքայնացման առաջնային երկրաքիմիական պսակների ուսումնասիրությունների ժամանակ: Բացահայտված է ինտեգրալային գրաֆիկների և անոմալիաների տարμեր մոդիֆիկացիաների կառուցման եղանակների օգտագործման μարձր արդյունավետությունը: Պարզվել է, որ մուլտիպլիկատիվ անոմալիաներն ունեն ավելի մեծ չափեր և ինտենսիվություն, քան մոնոտարրերը, որի շնորհիվ հուսալի են գործնական կիրառության համար, մոնոտարրերի հետ համեմատած` տարբեր մուլտիպլիկատիվ գործակիցների մեծություններով եզրագծված երկրաքիմիական անոմալիաների տարածական կապը հանքային մարմինների հետ միանշանակ է, առաջնային և երկրորդային պսակների տարածական կոռելյացիոն կապն առավել ամուր է նրանց մուլտիպլիկատիվ մոդիֆիկացիաների համար: Հանքատար արմատական ապարների, դրանք ծածկող հողերի ու ավտոխթոն էլյուվիալ-դելյուվիալ առաջացումների զուգակցված երկրաքիմիական նմուշարկման արդյունքների հիման վրա. - բացահայտված է փխրուն առաջացումներով ծածկված մինչև 4մ հզորության¤ հանքային մարմիններն ու հանքավայրերը ֆիքսելու հնարավորությունն ըստ տարր-ինդիկատորների ցրման երկրորդային պսակների, հաստատված է ոսկու ¥առավել իներտ¤ և նրա տարր-ուղեկիցների ավելի շարժուն շարժունակության դիֆերենցիալ շարքը: ՈԻսումնասիրված հանքավայրերի առաջնային պսակների կառուցվածքում հայտնաμերված է քանակապես միասնական ուղղահայաց երկրաքիմիական զոնալականություն, որն օգտագործվել է Փխրուտի հանքային դաշտի և Սիփանի հանքաերևակման մի շարք երկրաքիմիական անոմալիաների էրոզիոն կտրվածքի մակարդակի գնահատման համար: Ոսկու հիդրոթերմալ հանքավայրերի լիթոերկրաքիմիական մոդելավորման արդյունքում մշակված չափանիշները կիրառվել են Փխրուտի և Սառնաղμյուրի հանքային դաշտերի և Սիփանի հանքաերևակման մի շարք անոմալիաների գնահատման համար: Օգտագործելով սև թերթաքարային ֆորմացիային պատկանող Ջերույ հանքավայրի առաջնային պսակների ուղղահայաց երկրաքիմիական զոնալականության գործակիցը AgxBixAu / MoxWxCu` գնահատվել է նույն ֆորմացիայի Սուգուտի (Տանզանիա) հանքաերևակման էրոզիոն կտրվածքի մակարդակը: Հաշվարկվել են անոմալիայի կանխագուշակային ռեսուրսները: As outcomes of research conducted by the author, the following results can be outlined: Based on the presented data, the research conducted under within the topic of this dissertation work allowed to suggest a rational complex of lithogeochemical methods of prospecting of hidden and weakly eroded hydrothermal gold deposits. Important from scientific-methodological standpoint results are received in studying of primary geochemical halos of hydrothermal sulfide- gold formation of known golden deposits in the Republic of Armenia. A high efficiency of various methods of integral graphs and anomalies is proved. Due to noise suppression: Multiplicative anomalies have more considerable sizes and intensity (compared to monoelements) and due to it, those are more reliable for practical use. Geochemical anomalies, delineated by the magnitude of various multiplicative coefficients differ from monoelement by more defined spatial connection to the ore body. Spatial correlation of primary and secondary halos is denser for multiplicative modifications of the halos. As a result of conjugate geochemical sampling of ore-bearing bedrocks and capping soils as well as soil-forming autochthonous deposits: A possibility of fixation of autochthonous deposits (with depth of up to 4m) of ore body and sediments is detected by secondary dispersion halos of indicators–elements. A differential mobility of gold (the most inert) and its elements-sattelites (more mobile) is established. A single-qualitative vertical geochemical zonality in the structure of primary geochemical halos of studied hydrothermal golden ore deposits in Armenia is detected.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Ոսկու հանքավայրերի ծավալային լիթոերկրաքիմիական մոդելավորումը որպես նրանց երկրաքիմիական: Stereolitogeochemical modeling of gold deposits as a methodological basis of their geochemical exploration.
  Uncontrolled Keywords: Գարեյան Գոհար Ռազմիկի, Gareyan Gohar
  Subjects: Earth Science
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 14 Apr 2017 17:18
  Last Modified: 18 Apr 2017 12:29
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4515

  Actions (login required)

  View Item