Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բնաբանի և տեքստի կապակցման առկայացման միջոցները (19-20-րդ դարերի անգլիական և ամերիկյան չափածո ստեղծագործությունների նյութի հիման վրա)

Բեժանյան, Ալինա Ալվենտի (2014) Բնաբանի և տեքստի կապակցման առկայացման միջոցները (19-20-րդ դարերի անգլիական և ամերիկյան չափածո ստեղծագործությունների նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (309Kb) | Preview

  Abstract

  Բնաբանը հեղինակի հաղորդակցական մտադրությունն արտահայտելու, մշակութային և համամարդկային արժեքները μացահայտելու և պահպանելու ուրույն եղանակ է: Այն ունի հատուկ գործաμանական նշանակություն, որը պայմանավորված է իր առանձնացված դիրքով, կառուցվածքային և իմաստային յուրահատկություններով և իրականացրած գործառույթներով: Բնաբան-տեքստի հաղորդակցական էությունը և տեքստակազմիչ հատկանիշները լավագույնս μացահայտվում են չափածո տեքստի հետ հարաμերակցման արդյունքում: Լինելով բաց և μազմաμովանդակ համակարգ` μանաստեղծական տեքստը հեշտությամբ կապակցվում է ցանկացած այլ տեքստային հատվածի հետ արտակա կամ ներակա միջոցներով: Ներդրվելով չափածո տեքստի կազմում` բնաբանն առաջադրում է բանաստեղծության թեման, կառուցվածքը, ժանրային և ոճային առանձնահատկությունները, քառյակների բաժանումը, ռիթմը: Տեղի է ունենում գիտելիքների, գաղափարների, իմաստային համակարգերի և մշակութային կոդերի փոփոխություն, որի արդյունքում ստեղծվում է տարասեռ, բայց միասնական տեքստ, որը ներկայացնում է նոր իրականություն, գեղարվեստական մտածողության նոր ձև, և երμեմն` տեքստի նոր ոճ (այսինքն` յուրօրինակ հիμրիդ տեքստ): Սույն ատենախոսության ուսումնասիրության օμյեկտը μնաμանն է` 19-20-րդ դարերի անգլիական և ամերիկյան չափածո ստեղծագործություններում, իսկ առարկան` բնաբանի և չափածո տեքստի կապակցման արտակա և ներակա միջոցների առանձնահատկությունները: Հետազոտության փաստական նյութը վերցված է Էլ. Բրոունինգի, Ջ. Ափդայքի, Ու. Ուիթմենի, Դ. Լեվերտովի, Լ. Սիմփսոնի, Ռ. Քիփլինգի, Ռ. Ուիլμուրի, Հ. Լոնգֆելլոյի, Ա. Սեքսթոնի, Ռ. Ֆրոսթի և այլոց բանաստեղծություններից: Թեմայի արդիականությունը բխում է ներկայիս գլոբալ հաղորդակցության շրջանակներում առավել կարևոր դարձած տեքստի լեզվաոճական, հաղորդակցական և գործաμանական կողմերի և միջտեքստայնության ուսումնասիրության անհրաժեշտությունից: Հաշվի է առնվում այն, որ բնաբանն իր գործառույթների և միջտեքստային հատկանիշների շնորհիվ կապակցում է տարμեր ժամանակաշրջանների և հեղինակների պատկանող տեքստեր, խոսույթներ և աշխարհայացքներ և ապահովում է դրանց փոխազդեցության անընդհատ գործընթացը համաշխարհային մշակույթի մեջ: Աշխատանքի գիտական նորույթը պայմանավորված է օμյեկտի ընտրությամμ, որի ուսումնասիրությունը մինչ օրս սահմանափակվել է միայն ընդհանուր բնութագրական գծերի ներկայացմամμ: Առաջին անգամ հայ լեզվաբանության մեջ իրականացվում է «տեքստ տեքստի ներքո» և «տեքստ տեքստի մասին» հասկացությունների առաջացման խնդրի, բնաբանի` որպես ներտեքստի, սեփական տեքստի մեջ օտար միավորի օգտագործման, դրանց կապակցման օրինաչափությունների և յուրահատկությունների ուսումնասիրություն չափածո խոսքում: Մանրամասն քննության են առնվում նաև բնաբանի գործառույթները, իմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները, որոնք ծառայում են որպես տեքստակազմիչ գործոններ` կապակցելով μնաμանը հիմնական տեքստի հետ այլ միջոցների զուգակցմամբ: Հետազոտության նպատակն է բացահայտել, թե արդյոք μնաμանը կարելի է դիտարկել որպես առանձին և անկախ տեքստ, թե այն ընդհանուր գեղարվեստական (այստեղ չափածո) տեքստի μաղկացուցիչ մաս է: Վերը նշված նպատակն իրականացնելու համար առաջադրել ենք հետևյալ խնդիրները. համալիր քննության ենթարկել μնաμանի էությունը μնութագրող հնարավոր տեսական հայեցակարգերը, ուսումնասիրել և դասակարգել բնաբանի տեսակներն ըստ աղμյուրների` որպես հեղինակի հաղորդակցական մտադրության դրսևորում: Настоящая диссертация посвящена изучению актуализации средств связи эпиграфа с поэтическим текстом. Эпиграф - способ выражения авторской интенции, выявления и сохранения глобалных культурных и человеческих ценностей. Будучи частью другого текста, он уже имеет свою определенную структуру, семантику и функции и участвует в организации целостного текста, влияя на формы реализации семантических связей и отношений с помощью разных имплицитных и эксплицитных средств связи. В поэтическом тексте эпиграф задает тему, структуру, жанровые и стилевые особенности текста. Такое взаимодействие способствует изменению кодов семантических систем, знаний и идей, в результате чего строится новый неоднородный текст-гибрид. Объектом исследования является эпиграф в английских и американских поэтических произведениях 19-20 веков, а предметом изучения служат особенности имплицитных и эксплицитных средств связи, которые соединяют два текста в одно единое.The subject matter of the present research is the actualization of the means that connect epigraph with a poetic text. Epigraph is a way of expressing the author's communicative intention and a unique means of discovering and preserving global cultural values. It has its own meaning, structure and functions and is connected with the poetic text due to various implicit and explicit means. In the process of such interaction epigraph affects the structure, genre and style of the poem, introduces the main topic and changes the meaning of the text. Thus, the involvement of epigraph in a poetic text results in the formation of a new, complete and coherent text. The aim of the research is to find out whether epigraph can be considered as a part of the text or a separate item within the given textual structure. To achieve the goal of the research work the following objectives are set forth: to carry out a thorough study of epigraph from the point of view of different disciplines, to analyze and classify epigraphs based on their source – texts as a representation of the aurhor’s communicative intention, to clarify the role of cohesion and coherence in the process of connecting epigraph with the poetic text, to classify and analyze implicit and explicit means of connecting epigraph with the poetic text and reveal their linguostylistic and pragmatic peculiarities, to study the functions of the epigraph which are actualized in the process of its interaction with the text.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Актуализация средств связи эпиграфа с текстом (на материале английских и американских поэтических произведениях 19-20 веков). Actualization of the means connecting epigraph with text (on the material of English and American poetry of the 19th and 20th centuries).
  Uncontrolled Keywords: Бежанян Алина Алвентовна, Bezhanyan Alina
  Subjects: Literature
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 19 Apr 2017 17:35
  Last Modified: 20 Apr 2017 11:17
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4524

  Actions (login required)

  View Item