Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Կերպի կարգի տիպաբանական առանձնահատկությունները գերմաներենում

Դոխոլյան, Գոհար Լաերտի (2015) Կերպի կարգի տիպաբանական առանձնահատկությունները գերմաներենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Full text not available from this repository.

Abstract

Գերմանագիտության մեջ կերպի` որպես քերականական կարգի վերաբերյալ տեսակետներում մինչ այսօր միասնական մոտեցում գոյություն չունի և շատ դեպքերում դրանք հակասում են միմյանց: Ավանդական լեզվաբանությունն ընդհանրապես ժխտում է նշված կարգի առկայությունը գերմաներենում, և այն մյուս քերականական կարգերի շարքին չի դասում: Ոմանք էլ գտնում են, որ թեև այս լեզվում կերպի կարգը որպես քերականական երևույթ չի առանձնանում, սակայն այն կարող է դրսևորվել որպես ձևաբանական երևույթ և արտահայտել «գործելակերպ» բառաիմաստային իրողությունը: Կերպի կարգի առանձնահատկությունների բացատրականության առավել լայն հնարավորություններ է ընձեռում արդի տիպաբանությունը, քանի որ, ի վերջո, կերպի կարգն ունի ընդհանուր ճանաչողական հիմք և այս կամ այն ձևով արտահայտվում է ցանկացած լեզվում: Ատենախոսության նպատակն է հիմնավորել կերպի կարգի յուրահատուկ դրսևորումը գերմաներենում և համապատասխան քննության հիման վրա լուսաբանել այդ կարգի իրացման առանձնահատկություններն այս լեզվում: Աշխատանքում փորձ է արվել պարզաբանել հետևյալ խնդիրները. հնարավորինս հանգամանորեն ներկայացնել կերպի կարգի վերաբերյալ պատկերացումները լեզվաբանության մեջ և, բնականաբար, գերմաներենի կերպի կարգի նկատմամբ բազմաբնույթ մոտեցումները, ճանաչողական տիպաբանության տարբեր սկզբունքներով ու դրույթներով վերլուծել կերպի իրացման հնարավորությունները գերմաներենում, քննարկել կերպի կարգի էությունը արդի գերմաներենում` ելնելով տարաժամանակյա ուսումնասիրությամբ նրա զարգացման վաղ փուլերում հանդիպող կերպի կարգի դրսևորումների վերլուծություններից, ուսումնասիրել կերպի կարգի իրացման առանձնահատկությունները համատեքստում, վեր հանել գերմաներենի կերպի կարգի քերականական յուրահատկությունները, ուսումնասիրել կերպի կարգի գործառական-տիպաբանական յուրահատկությունները` հիմք ընդունելով կերպի և ժամանակի միջև անխզելի կապը: В германистике до настоящего времени нет единого подхода относительно категории вида, и существующие мнения часто противоречат друг другу. Несмотря на то, что категория вида как отдельная грамматическая категория в немецком не различается, видовые значения могут выражаться с помощью морфологических явлений и выявляться в этом языке как лексико-смысловое (семантическое) явление, известное в лингвистике как «способ действия» (Aktionsart). Благодаря современному типологическому подходу предоставляется возможность исследовать категорию вида в более широком спектре, так как эта категория имеет познавательную основу и может по-своему выражаться в каждом языке. Основная цель данного исследования заключается в выявлении категории вида, характерного для немецкого языка, и в освещении особенностей реализации этой категории. Научная новизна исследования обусловлена тем, что в работе проведено более целостное исследование категории вида в немецком языке на основе семантико-познавательных особенностей, а также функциональной реализации категории вида. Работа отличается также сопоставлением анкетного и эталонного типологического методов, а также особым применением «третьего сравниваемого» (tertium comparationis), причем в качестве третьего сравниваемого рассматривается совокупность семантико-познавательных особенностей категории вида в целом. В работе также выявлен принцип языковых тенденций на основе диахронного анализа.So far there has been no single approach on the category of aspect, recognized as a grammatical category in German studies. Moreover, these viewpoints often contradict each other. Despite the fact that category of aspect is not distinguished as a separate type of grammatical category in the German language, aspectual meanings can be expressed by means of morphological phenomena and identify this category as a lexico-semantic phenomenon, known in linguistics as a "mode of action» (Aktionsart). Due to modern typological approach the category of aspect has been explored with a broader spectrum, as this category has general cognitive basis and can be expressed in its own way in each language. The objective of the research is to identify the character of the category of aspect in the German language, and to elucidate peculiarities of the realization of this category. The scientific novelty of the research is a deep study of the category of aspect in the German language on the basis of semantic-cognitive features, as well as in the investigation of this category from the functional point of view.

Item Type: Thesis (PhD)
Additional Information: Типологические особенности категории вида в немецком языке. Typological peculiarities of the category of aspect in german.
Uncontrolled Keywords: Дохолян Гоар Лаертовна, Dokholyan Gohar
Subjects: Linguistics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: NLA Circ. Dpt.
Date Deposited: 21 Apr 2017 15:06
Last Modified: 21 Apr 2017 15:06
URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4536

Actions (login required)

View Item