Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ավանդույթը որպես սոցիալական համակարգի կառուցարկման եղանակ

Ալավերդյան, Նելլի Ալավերդու (2015) Ավանդույթը որպես սոցիալական համակարգի կառուցարկման եղանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (339Kb) | Preview

  Abstract

  Ժամանակակից հասարակությունները փոփոխվում են աննախադեպ տեմպերով, փոխվում են համակեցության արժեքներն ու նորմերը և այս համատեքստում համակարգապահպան նշանակություն ունեցող նախորդ սերունդների կենսափորձի, համակեցության կազմակերպման սկզբունքների, սովորույթների ու ավանդույթների նորովի իմաստավորումը դարձել է սոցիալական կյանքի արդիականացման կարևոր նախապայման: Այս առնչությամբ մարդկային հարաբերությունների կազմակերպման, կանոնակարգման և կառավարման, ինչպես նաև անհատական և խմբային վարքի օրինաչափությունների ուսումնասիրման տեսանկյունից հասարակական կյանքում ավանդույթների տեղի ու դերի ուսումնասիրությունը ձեռք է բերել տեսական ու գործնական նոր հնչեղություն: Քաղաքակրթական զարգացումների ներկա փուլում, երբ առաջընթացի և սոցիալական փոխակերպումների տեմպերը խիստ բարձր են, անկայունությունն ու նորարա-րությունը դարձել են հասարակական կյանքի բնութագրական հատկանիշներ: Բանն այն է, որ սոցիալական տարածաժամանակային նոր իրավիճակում հայտնված հասարակությունը կանգնած է կտրուկ փոփոխությունների առջև, որոնք իրենց հետ բերում են ոչ միայն հասարակության վերակառուցման, նոր սոցիալական ինստիտուտների ներմուծման և գործառության անհրաժեշտություն, այլև հասարակության մշակութային, սոցիալ-հոգեբանական հենքի համարժեք փոփոխությունների անհրաժեշտություն: Հասարակությունը ներկայանում է որպես բարդ սոցիոմշակութային համակարգ, որտեղ բացահայտվում են պատմականորեն կուտակված գործունեության, մարդկային փոխհարաբերությունների և սոցիալական փորձի սերնդեսերունդ փոխանցումն ապահովող ավանդույթները: Մասնագիտական գրականության մեջ ավանդույթ են դիտարկվում պատմականորեն ձևավորված և սերնդեսերունդ փոխանցվող սոցիոմշակութային ժառանգության այն տարրերը (գաղափարներ, սովորույթներ, ծեսեր, վարքի նորմեր, կարծրատիպեր և այլն), որոնք հասարակական կյանքում աչքի են ընկնում կայունությամբ ու գործառական տևողականությամբ: Որոշ իմաստով կարելի է ասել, որ ավանդույթը մի կողմից կենսա-փորձի տարրերի ընտրողական ամրագրման արդյունք է, մյուս կողմից՝ կյանքի կազմա-կերպման ու կանոնակարգման մշակույթի ձևավորման ու ամրապնդման գործընթաց: Նկատենք, սակայն, որ հասարակական կյանքի տնտեսական, քաղաքական ու սոցիո-մշակութային ոլորտների զարգացման ընթացքում վերափոխվում է նաև մարդկանց կենսակերպը, ձևավորում են համագործակցության նոր ձևեր ու սոցիոմշակութային նոր ավանդույթներ՝ պահպանելով «հնի» և «նորի» փոխհարաբերակցությունը և դրանց հնարավոր հակադրությունը: Մի բան ակնհայտ է, սակայն, որ պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում սոցիալական համակարգերը գոյատևում են այն բանի շնորհիվ, որ նրանք որոշակի մեխանիզմների օգնությամբ համալրվում են նոր սոցիմշակութային արժեքներով: В современном трансформационном обществе в процессе конструирования и упорядочивания общественной жизни, а также функционирования социокультурных принципов, передачи жизненного опыта, формирования национальной идентичности особое теоретическое и практическое звучание приобрела новая интерпретация социокультурных функций традиции. С одной стороны, социальной жизни присущи постоянные системы стабильных ценностей, норм, традиций и идей, направленные на упорядочивание отношений, без чего общество не сможет сохранить свою качественную определенность; с другой, в качестве одной из основных характеристик социальности выступают постоянные трансформации и обновления, во время которых непрерывно меняются нормативные и ценностные системы, традиции и стереотипы, что необходимо для сохранения функциональных особенностей. На современном этапе цивилизационного развития общество, очутившееся перед необходимостью резких изменений, которые приводят не только к преобразованиям социальной системы, к необходимости внедрения и функционирования новых социальных институтов, но и неизбежности осуществления соответствующих культурных и социально-психологических изменений. Общество предстает в качестве сложной социокультурной системы, в которой раскрываются исторически накопленные и обеспечивающие передачу социального опыта из поколения в поколение традиции деятельности и межличностных отношений. Будучи одним из видов социального регулирования человеческого поведения, традиции сохраняют, закрепляют и в системе общественных отношений воспроизводят опыт предшествующих поколений. At present, when the world is in transformation, a fresh interpretation of social-cultural function of traditions in construction and regulation of social life, social-cultural principles of coexistence, transferring of life-experience and formation of national identity have acquired a new theoretical and practical significance. Social life on the one hand is characterized by stable systems of values, norms, traditions and ideas that regulate relations, which enable the society to maintain its qualitative specificities, and on the other hand, it is characterized by continuous change and renewal. During this process of change and renewal normative and value systems, traditions and stereotypes continuously change to maintain their functional peculiarities. Societies face abrupt changes in present day stage of political developments and this imposes not only the necessity of reconstructing the society, introduction of new social institutes and functions, but also of equivalent changes of cultural, social-psychological basis of the society. Society is a complex social-cultural system, where traditions of historically accumulated activities and human interrelations, as well as those that ensure transmission of social experiment are discovered. As one of the forms of regulation of people’s social behavior, traditions preserve, fix and reproduce the life-experience of past generations in social relations. During the historical process traditions turn into a particular social institution, into a particular social-cultural mechanism, which helps to construct the value and normative system of the society and conditions for its unimpaired functioning.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Традиция как способ конструирования социальной системы. The tradition as a mode of constructing the social system.
  Uncontrolled Keywords: Алавердян Нелли Алавердовна, Alaverdyan Nelli Alaverdi
  Subjects: Philosophy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 26 Apr 2017 15:09
  Last Modified: 26 Apr 2017 15:47
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4555

  Actions (login required)

  View Item