Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Քաղաքավարության լեզվաոճական արտահայտչամիջոցները ժամանակակից ֆրանսերենում (հայերենի զուգադրությամբ)

Բաբայան, Լիլիթ Արկադիի (2015) Քաղաքավարության լեզվաոճական արտահայտչամիջոցները ժամանակակից ֆրանսերենում (հայերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (154Kb)

  Abstract

  Հասարակության զարգացման տարբեր փուլերում անհատը, որպես յուրահատուկ խառնվածք, հաղորդակցական առաքելություն է իրականացնում այն միջավայրում, առանց որի նրա գոյությունը հնարավոր չէ պատկերացնել: Քաղաքավարությունը մարդու նկատմամբ վերաբերմունքի արտահայտման ձհ է, որի նպատակն է կանոնակարգել հասարակության անդամների փոխադարձ հարաբերությունները անհատի գոյությունը հանրային կեցության պայմաններում առավել արդյունավետ հ միհնույն ժամանակ առավել հաճելի դարձնելու համար: Ատենախոսության ուսումնասիրության առարկան քաղաքավարության արտահայտչամիջոցներն ու լեզվամշակույթն է, խոսքային վարվեցողության հաղորդակցական կաղապարների առանձնահատկությունները ֆրանսերենում հայերենի զուգադրությամբ: Լեզվի հ մշակույթի փոխադարձ կապի նկատմամբ հարաճուն ուշադրությունը բացատրվում է համընդհանուր համաշխարհայնացմամբ, որի հրամայականն է միջմշակութային հաղորդակցության արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով նախապես տիրապետել սեփական հ օտարի մշակույթին, որոնք առկա տարբերություններով հանդերձ ունեն ընդհանուր եզրեր, որոնք էլ ապահովում են հաղորդակցությունը հիմնվելով միջմշակութային ընդհանրույթների վրա: Աշխատանքի ընթացքում ուսումնասիրվել են լեզվախոսական տարբեր ոճերին պատկանող քաղաքավարական կաղապարներ ողջույնի, բարեմաղթանքի, հրաժեշտի, խնդրանքի իմաստային դաշտերի շրջանակներում: Առանձնահատուկ ուշադրությամբ անդրադարձել ենք հատկապես ֆրանսալեզու նամակագրության ժանրի քաղաքավարության լեզվաոճական առանձնահատկություններին: Ատենախոսության մեջ առաջին անգամ փորձ է արվել ստեղծել քաղաքավարի խոսքի կաղապարների «Ֆրանսերեն-հայերեն թեմատիկ տեղեկագիր»: Յուրաքանչյուր թեմատիկ խմբում առանձնացված են լեզվախոսքային կաղապարներ իրենց իրադրային հ ոճական տարբերակներով: Աշխատանքի ընթացքում օգտվել ենք ֆրանսիական գեղարվեստական գրականությունից /Ա. Տրուայա, Օ. դը Բալզակ/, ժամանակակից ֆրանսիական մամուլից /Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, Liberation, 2012-2013/, լեզվակիր իրազեկիչների օժանդակությունից /Մարիել Դավուդյան, Արհելյան լեզուների հ մշակույթի ազգային ինստիտուտ, գիտաշխատող, Իզաբել Գինել, Պրահայում ֆրանսիական ինստիտուտի տնօրեն, համագործակցության հ մշակութային գործունեության խորհրդական, Սիրիլ Ռասսու, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան կցորդ/, ինչպես նահ արհելահայերենի ազգային կորպուսի կայքից (eanc.net), ֆրանսերենի նյութին համապատասխան համարժեք հայերեն նյութը ներկայացնելու համար: Настоящая работа посвящена изучению моделей вежливости различных речевых стилей, таких как семантические поля приветствия, прощания, пожелания, просьбы во французском языке в сопоставлении с армянским. Актуальность работы обусловливается тем, что французская культура является первоосновой европейской цивилизации, на основании которой получили свое развитие общеевропейские правила вежливости, и исследование основных языковых формул речевого этикета во французской культуре, лежащих в основе этических норм, будет способствовать успешной межкультурной коммуникации. Настоящая работа актуальна в аспекте обеспечения межкультурного образования, а также исследования лингвостилистических норм коммуникации и выявления их закономерностей. Основная цель работы - исследовать концепт «вежливость» во французском языке посредством выявления лингвостилистических особенностей понятия речевого этикета и речевых стратегий во французском языке в сопоставлении с армянским, что определяется обращением к языковому материалу речевого этикета современного французского языка и исследованию речевых моделей их выражения. В соответствии с поставленной целью определяются следующие задачи: изучить труды по исследуемой теме, представить концепт «вежливость» и языковые средства его выражения во французской и армянской культурах, выявить различия этических норм в обеих культурах; обобщить понятие концепт и его языковое выражение посредством лингвостилистических особенностей речевых моделей; основываясь на современных прагматических теориях, выявить особенности межкультурной коммуникации; определить особенности выражения вежливости в процессе устной и письменной коммуникации на разных лингвостилистических уровнях, а также рассмотреть франкоязычный эпистолярный жанр, позволяющий дифференцировать стратегии вежливости и семантико-прагматические поля этикетных моделей. Такой анализ обусловливается социальными, гендерными и другими факторами различия участников коммуникации; выявить устойчивые лексические, грамматические и стилистические единицы, характерные для каждой коммуникативной модели вежливости во французском и армянском языках. This dissertation studies the models of politeness in different speech styles in the French language in comparison with Armenian. The topicality of the research paper is accounted for by the fact that the French culture as the basis of the European civilization served as a foreground for the development of the common European rules of politeness, and in this respect the main language patterns of the French etiquette which constitute the base of the ethical norms of the contemporary intercultural communication, may serve as a valuable source for the study of the patterns and norms of contemporary communication. The main purpose of the research is to analyze the speech patterns of expressing politeness in the French language. The target of the research is the concept of politeness and the linguostylistic features of speech etiquette, as well as the speech strategies in the French language in comparison with the Armenian. To achieve the goal of the research the following objectives are set forth: to review the scientific literature on the topic as well as introduce the linguistic means of expressing politeness in the French and the Armenian cultures, and to reveal the differences which exist between these cultures; to generalize the concept of politeness through the study of the linguostylistic features of the speech models and reveal the main features of the intercultural communication based on modern pragmatic theories; to identify the features of expressing politeness in oral and written communication on different linguostylistic levels which are reflected in the French epistolary genre. This study will allow to differentiate the strategies of politeness and the semantic-pragmatic fields of the ethical patterns which are determined by the social, gender and other factors. to reveal the fixed lexical, grammatical and stylistic means of expressing politeness which characterize each communication model as well as the norms in the French and Armenian languages. The subject of this research paper is to study the means of expressing politeness and its linguostylistic features, the communicative models of speech etiquette in the French language in comparison with the Armenian language.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Лингвостилистические средства выражения вежливости в современном французском языке (в сопоставлении с армянским). The linguostylistic features of expressing politeness in the modern French language (in comparison with the Armenian language).
  Uncontrolled Keywords: Бабаян Лилит Аркадиевна, Babayan Lilit A.
  Subjects: Linguistics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 03 May 2017 13:49
  Last Modified: 03 May 2017 14:28
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4577

  Actions (login required)

  View Item