Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ներդրումների ներգրավման տարածքային հիմնախնդիրները (Երևան քաղաքի օրինակով)

Սադոյան, Արա Ալֆրեդի (2015) Ներդրումների ներգրավման տարածքային հիմնախնդիրները (Երևան քաղաքի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (580Kb) | Preview

  Abstract

  XXI դարի առաջին տասնամյակում հատկապես մարդկային կապիտալի աճի կարևորությունը և քաղաքների մրցունակությունը ու դրա մակարդակի բարձրացումը դարձել են տնտեսության զարգացման տարածքային ասպեկտների հիմնական թեմաները: Քաղաքակիրթ աշխարհում գրեթե համընդհանուր կարծիք է, որ տարածքների (գլոբալ) մրցունակությունը, առանձնապես խոշոր քաղաքներում խաղում է նշանակալից դեր երկրի սոցիալ-տնտեսական կայուն դինամիկայի ձևավորման գործում, ինչը պայմանավորված է արդի տնտեսության մեջ մարդկային որակյալ ռեսուրսների հստակ նշանակությամբ և դերակատարմամբ: Քաղաքի մրցունակությունը հիմնականում կախված է տվյալ քաղաքի ներդրումային գրավչությունից, ինչպես նաև այն նախադրյալներից և ներուժից, որը նա ապահովում է, իսկ վերջիններիս իրագործման մեխանիզմները կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ են «ստեղծագործ» գաղափարներ: Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն ձեռք բերելուց հետո սկսեց ձևավորել համապատասխան ինստիտուտներ, որոնք բնորոշ են ազատական տնտեսական համակարգերին: Նման ինստիտուտների ձևավորման պայմաններում առաջ եկավ կայուն տնտեսական աճի ապահովման հրամայականը, ինչը ստեղծված բարդ աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային և սոցիալ-տնտեսական պայմաններում, բավականին լուրջ հիմնախնդիր է ՀՀ տնտեսության համար: Կայուն տնտեսական աճի ապահովման համատեքստում առաջնային պլան են մղվում ներդրումների ներգրավման և տնտեսության դիվերսիֆիկացման ուղիների որոնումը: Միջազգային պրակտիկայում ընդունված է, որ ներդրումները «հոսում» են այնպիսի երկրներ և քաղաքներ, որտեղ առկա է տնտեսական մրցակցություն, օրենքի գերակայություն և պաշտպանված է սեփականության իրավունքը: Ներդրումների ներգրավումն ունի նաև տվյալ երկրին բնորոշ տարածքային բնութագրիչ: Խոսքն այն մասին է, որ ներդրումների ներգրավման գործում մեծ նշանակություն ունեին երկրի խոշոր քաղաքների զարգացվածության աստիճանը: Այս առումով անհրաժեշտություն է առաջացել ուսումնասիրել Երևան քաղաքի ներդրումային պոտենցիալն ըստ քաղաքում ձևավորված տնտեսության ոլորտների: Նման հետազոտությունը հնարավորություն կտա վեր հանել Երևան քաղաքի համեմատական առավելություններն ըստ ներդրումային պոտենցիալի: Պետք է նշել, որ ՀՀ-ում ներդրումների զգալի աճ գրանցվեց 2000-2007թթ. ընթացքում, որը բնորոշ էր նաև Երևան քաղաքին, սակայն այդ տեմպերը էապես նվազեցին սկիզբ առած համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով: Այս առումով ևս նման հետազոտության իրականացումը կնպաստի ներդրումների ճշգրիտ բաշխման ու վերաբաշխման գործընթացին Երևան քաղաքի զարգացման տեսանկյունից: В период первого десятилетия 21-ого века важность роста человеческого капитала, конкурентоспособность городов и повышение ее уровня стали главной темой региональных аспектов экономического развития. В цивилизованном мире почти повсеместно считается, что конкурентоспособность регионов (в широком смысле этого понятия), особенно в крупных городах, играет важную роль в формировании стабильной социально-экономической динамики страны, что достигается путем придания значимости квалифицированным человеческим ресурсам в современной экономике и управления ими. Конкурентоспособность городов в основном связана с инвестиционной привлекательностью данного города, а также от тех предпосылок и потенциала, которые обеспечиваются в нем, а для воплощения в жизнь данных механизмов нужны «творческие» идеи. Основная цель диссертации - анализ инвестиционного потенциала Еревана и предложение комплексных мер по повышению привлекательности инвестиций, а также эффективному распределению инвестиций между отдельными сферами деятельности города. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: показать роль внедрения инвестиций в процессе устойчивого социально-экономического развития; исследовать инвестиционное состояние и экономическую политику РА; изучить региональные факторы и препятствия, влияющие на инвестиции; проанализировать состояние макроэкономических и инвестиционных потоков в крупных городах до глобального экономического кризиса (2008 г.) и в посткризисный период; провести комплексный анализ методов оценки инвестиционной привлекательности города; оценить уровень инвестиционной привлекательности города Еревана; представить инвестиционную привлекательность города как фактор его конкурентоспособности; исследовать основные планы развития города Еревана и направления бюджетных расходов; представить критерии "творческого" города; исследовать государственные и общинные аспекты улучшения инвестиционной среды; рассчитать и оценить ВВП города Еревана; смоделировать процесс эффективного перераспределения инвестиций и оценить их величины при различных сценариях развития. During the first decade of the 21st century, the value of the growth of human capital, competitiveness of cities and increasing of its level became the main theme of the regional aspects of economic development. In the civilized world almost everywhere considered that the regional (global) competitiveness, especially in large cities is significant in the formation of stable social and economic dynamics of the country, due to the sharp-set and work of qualified human resources in the modern economy. The competitiveness of the city is mainly associated with the investment attractiveness of the city as well as those assumptions and the potential that it provides, and for the realization of their mechanisms are needed "creative" ideas. The main purpose of the dissertation is the analysis of investment potential of the city of Yerevan and suggestion of comprehensive measures to enhance the attractiveness of investment and offer efficient allocation of investments between specific areas of the city. To achieve this goal the following objectives have been formulated: To suggest the role of investment in the implementation of sustainable socio-economic development, To explore the state investment and economic policies of the RA, To explore regional factors and obstacles affecting investment, To analyze the state of macroeconomic and investment flows in the major cities before the global economic crisis (2008) and in the post-crisis situation, To conduct a comprehensive analysis of the methods of evaluation of investment attractiveness of the city of Yerevan, To evaluate the level of investment attractiveness of Yerevan To present the investment attractiveness of the city as a factor of competitiveness, To explore the major plans of the development of Yerevan and the direction of budgetary expenses, To present the "creative" standards of the city, To explore national and regional aspects of the improvement of the investment environment, To asses and evaluate the GDP of Yerevan, To simulate the process of efficient reallocation of investments and assess their values based on different development scenarios.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Территориальные проблемы привлечения инвестиций (на примере города Еревана). Regional problems of attracting investments (case study of Yerevan city).
  Uncontrolled Keywords: Садоян Ара Альфредович, Sadoyan Ara Alfred
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 04 May 2017 10:55
  Last Modified: 04 May 2017 10:55
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4593

  Actions (login required)

  View Item