Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Արտահանման ռազմավարության կատարելագործման ուղիները վերամշակող կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով)

Թադևոսյան, Համլետ Աշոտի (2014) Արտահանման ռազմավարության կատարելագործման ուղիները վերամշակող կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (777Kb) | Preview

  Abstract

  Հետխորհրդային շրջանում Հայաստանի Հանրապետությունն որպես նոր հարաբերություններ ձևավորող երկիր, բախվեց տնտեսական նոր հարաբերությունների, երբ շատ գործընթացներ և երևույթներ պետք է գնահատվեին ու վերաիմաստավորվեին: Այդօրինակ երևույթներից է արտահանման քաղաքականությունը, որը չկրելով ամբողջական և համակարգված բնույթ, ըստ էության, դարձել է առանձին տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից իրականացվող որպես համեմատաբար ավելի մեծ շահույթ ենթադրող գործունեության տեսակ: Միևնույն ժամանակ, վերջին տարիներին իրականացվում է որոշակի քաղաքականություն, որը կարող է խթանել հանրապետության արտահանման ներուժի զարգացմումը և այդ ուղղությամբ չափազանց կարևոր ռազմավարական քաղաքականության իրականացումը: Վերամշակմամբ զբաղվող ձեռնարկությունների համակարգված և կայուն զարգացումն, անշուշտ, կհանգեցնի նաև երկրի արդյունաբերության և գյուղատնտեսության մյուս ճյուղերի զարգացմանը: Հայաստանում արտահանման ոլորտում իրականացված գիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այդ ուղղությամբ ցանկալի արդյունքների հասնելու ու հատկապես կայուն և հեռանկարային արտաքին տնտեսական կապեր հաստատելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն համակողմանի հիմնավորված արտահանման երկարաժամկետ համալիր ծրագիր և համապատասխան ռազմավարություն, այլ նաև ամբողջ գործընթացի մասնակիցների պետության, հանքարդյունաբերության, գյուղատնտեսության, վերամշակող ձեռնարկությունների, ֆինանսական կազմակերպությունների, մաքսային ծառայությունների և արտաքին տնտեսական հարաբերությունները կարգավորող այլ մարմինների նպատակամետ և համակարգված գործունեություն: Ընդ որում, տվյալ հարցում պետք է հատկապես կարևորել պետության դերը, քանի որ առանց դրա անհրաժեշտ միջամտության յուրաքանչյուր երկրի ազգային հարստությունը, այդ թվում ընդերքը կշարունակվի շահագործվել ոչ ռացիոնալ և արդյունավետ: Կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ գյուղատնտեսության ոլորտում, որտեղ գործող տնտեսավարող սուբյեկտների մասնատվածությունը, տրանսպորտային սահմանափակումների հետ կապված արտադրանքի իրացման դժվարությունները, ապահովագրական ծառայությունների բացակայությունը, գործունեության ընդլայման համար անհրաժեշտ միջոցների պակասը և նմանատիպ այլ խոչնդոտները գործնականում բացառում են առանց մեծ ռիսկերի միջազգային չափանիշների համապատասխան արտադրանքով արտաքին շուկաներ դուրս գալու հեռանկարը: Արագ փոփոխվող աշխարհում դժվար կառավարելի ռիսկերին դիմակայելու համար այդ ուղղությամբ դրական արդյունքների կարելի է հասնել միայն պետական համակողմանի երաշխիքների առկայության դեպքում, որոնք պետք է ենթադրեն հարկային տարբերակված ռեժիմների սահմանում, վարկավորման մատչելի աղբյուրների ձևավորում, ռիսկերի կանխարգելման ապահովագրական ծառայությունների ստեղծում, տրանսպորտային ուղիների արդիականացում և, որ ամենակարևորն է, այլ երկրների հետ ապրանքափոխանակության կայուն կապերի հաստատում: Диссертация посвящена проблемам разработки экспортной стратегии перерабатывающих предприятий Армении и осуществлению ключевых мероприятий государственной политики, направленных на выход на зарубежные рынки и развитыию экспортного потенциала республики. Для достижения этой цели в диссертации были поставлены и решены следующие проблемы: Определить характер экспортной стратегии и специфику их внедрения в Армении, Проанализировать методы и аппарат разработки и реализации экспортной стратегии, Изучить международный опыт экспортной политики и оценить возможности ее адаптации в Армении, Проанализировать структуру внешних торговых отношений РА и оценить перспективы участия в них перерабатывающих предприятий , Оценить роль перерабатывающих предприятий в деле развития промышленности и разработать механизмы укрепления их взаимосвязей и взаимосогласованности, Предложить основные функции при реализации экспортной политики государства, обосновать их существенность, а также разработать методы расширения возможностей перерабатывающих предприятий в сфере экспорта, Выявить существенные риски, связанные с процессом экспорта, и предложить эффективные подходы для управления ими, Разработать план приоритеных действий по страхованию рисков экспортирующих перерабатывающих предприятий. На основе проведенных в диссертации исследований и анализа, получен ряд результатов, научная новизна которых состоит в следующем: Для развития экспорта и проведения мероприятий по достижении стабильного положения на зарубежных рынках, для экономических субьектов разработана экспортная стратегия, которая представляет из себя скоординированный долгосрочный комплексный план действий. Dissertation is dedicated to the problems of processing of an export strategy of processing enterprises of Armenia and the implementation of the key actions of the state politics directed to the access to foreign markets and development of export potential of the republic. To achieve this goal in dissertation were formulated and solved the following problems: Define the nature of export strategy and the specification of their implementation in Armenia, Analyze the methods and apparatus of the development and implementation of export strategy, Study the international experience of export politics and to estimate the abilities of its adaptation in Armenia Analyze the structure of foreign trade relations of the Republic of Armenia and estimate the prospects for participation in the processing enterprises, Estimate the role of processing enterprises in the development of the industry and to develop mechanisms to strengthen their relationships and interconsistency, Offer the basic functions in the implementation of the export politics of the state, to prove their importance, and to develop methods of enlargement of processing enterprises in the field of exports, Identify the significant risks associated with the process of export, and to offer effective approaches to their management, Develop a plan of priority actions on risk insurance of exporting processing enterprises.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Пути совершенствования экспортной стратегии перерабатывающих организаций (по материалам РА). Ways of improvement of an export strategy of processing organizations (by material of RA).
  Uncontrolled Keywords: Тадевосян Гамлет Ашотович, Tadevosyan H. A.
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 04 May 2017 11:24
  Last Modified: 05 May 2017 14:50
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4597

  Actions (login required)

  View Item