Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հարկաբյուջետային հարաբերությունների զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Ղազարյան, Վանյա Լավրենտիկի (2014) Հարկաբյուջետային հարաբերությունների զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (526Kb)

  Abstract

  Տնտեսագիտության պատմության համաշխարհային փորձը վկայում է, որ որքան էլ որևէ երկրում նախապատվությունը տրվի շուկայական տնտեսության ինքնակարգավորման մեթոդներին և մեծ լինի տնտեսության մեջ մասնավոր հատվածի մասնաբաժինը, երկրների սոցիալ-տնտեսական կյանքում պետությանը, հատկապես ճգնաժամային պայմաններում վերապահվում է գլխավոր դերակատարի առաքելություն: Շուկայական տնտեսության պայմաններում պետությունները հանդես են գալիս ոչ միայն որպես տնտեսական հարաբերությունների սուբյեկտներ, այլ նաև դրանց կարգավորողներ՝ այդ նպատակին ծառայեցնելով մակրոտնտեսական հավասարակշռություն ապահովող միջոցառումներ: Վերջիններիս իրականացման որակական ու քանակական չափորոշիչների ցանկալի մակարդակը էականորեն կախված է հարկաբյուջետային հարաբերությունների արդյունավետությունից, որի ապահովման համար օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է հանդիսանում շարունակաբար դրանց զարգացման հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը և դրանց լուծման համար համապատասխան հարկաբյուջետային հարաբերությունների ձևավորումը: Մեր հանրապետությունում շուկայական տնտեսական համակարգի ձևավորմանն ուղղված միջոցառումներ, բնականաբար, սկսեցին իրականացվել քաղաքական և տնտեսական անկախությունից հետո: Վերոնշյալ ժամանակաշրջանում իրականացվող միջոցառումների կարևոր հիմնախնդիրներից մեկն էր հանդիսանում շուկայական տնտեսական հարաբերությունների պահանջներին բավարարող հարկաբյուջետային հարաբերությունների ձևավորումը: Վերջինիս առանձնահատկությունների վեր հանմանը, դրա արդյունավետության վրա ազդող գործոնների բացահայտմանը, ինչպես նաև դրա հետ կապված այլ հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը նվիրված հետազոտությունները նկատելիորեն օժանդակեցին տվյալ ոլորտում առկա հարաբերությունների կանոնակարգման և արդյունավետ համակարգման համար անհրաժեշտ մեթոդաբանական ու մեթոդական հիմքերի ստեղծմանը: Չնայած վերոնշյալ ձեռքբերումներին, պայմանավորված տնտեսական համակարգի դինամիկ բնույթով և դրան համապատասխան առաջացող նոր մարտահրավերներով, մշտապես արդիական են եկամուտների՝ օպտիմալ մակարդակով հավաքագրման և ծախսերի՝ արդյունավետ իրականացման հետ կապված հիմնախնդիրների, ինչպես նաև տնտեսական զարգացման գործում հարկաբյուջետային հարաբերությունների համակարգի ունեցած դերի համակողմանի վերլուծությանը և նշյալ հարաբերությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերի բացահայտմանն ու դրանց արդյունավետ լուծման համար համապատասխան հարկաբյուջետային հարաբերությունների ձևավորմանը նվիրված հետազոտությունների իրականացման անհրաժեշտությունը: Ատենախոսությունը նվիրված է նշված հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը, ինչով էլ պայմանավորված է ատենախոսության թե¬մայի արդիականությունը: Основной целью диссертации является разработка подходов и предложений, направленных на развитие налогово-бюджетных отношений, обусловленных соображениями содействия совершенствованию рыночной системе хозяйствования и повышению эффективности налогово-бюджетных отношений, для достижения чего в работе были поставлены и решены следующие задачи: Изучить особенности, характеризующие рыночную систему хозяйствования, акцентируясь на задачах необходимости государственного вмешательства в эту систему и различных экономических подходах, посвященных им, в хронологическом порядке; Рассмотреть также проблемы развития налогово-бюджетных отношений в контексте сочетания с денежно-кредитной политикой; Представить предложения по повышению эффективности бюджетного расходования; С целью развития налоговых отношений исследовать налоговую систему РА и представить подходы к осуществлению реформ; Оценить возможные влияния членства РА в ЕЭС (Евразийский Экономический Союз) на налогово-бюджетные отношения. Объект диссертации - проблемы развития налогово-бюджетных отношений, ее предмет - налогово-бюджетная система РА. Первая глава посвящена представлению особенностей экономических систем, возникновению института государства в обществе и его необходимости для организации общественной жизни, а также обоснованию важности осуществления государственных мероприятий с целью обеспечения нормальной деятельности рыночной экономической системы. The main aim of the dissertation is the analysis of approaches and recommendations of development of fiscal relations in order to improve the market economic system and increasing efficiency considerations. In order to get it we put and solved the following issues: To study the characteristic features of a market economic system, stressing the need for state intervention on the system and economic approaches to their various destinations according to chronological sequence. Problems of development of fiscal relations observed in association with the context of monetary policy submit recommendations to enhance the effectiveness of budget expenditures for development of tax relations to investigate the tax system of RA and approaches to the implementation of reforms evaluate the EEC (European Economic Union) RA memberships' possible effects of accession on fiscal relations. The objects of dissertation are the problems of development fiscal relations, and the subject is the RA fiscal system.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Проблемы развития налогово-бюджетных отношений в РА. Development problems of fiscal relations in RA.
  Uncontrolled Keywords: Казарян Ваня Лаврентикович, Ghazaryan Vanya Lavrent
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 04 May 2017 13:58
  Last Modified: 05 May 2017 15:40
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4604

  Actions (login required)

  View Item